Archive for the ‘Meta’ category

Âm Ba của Thượng Đế Trong Tiềm Thức Tôi

September 19, 2009

 

Trên đời khi đã lớn khôn,

Vẫn còn vụng dại chằng khôn chút nào,

Vì rằng cái Biết, Hiều nhiều,

Càng lên càng thấy nhiều Điều bao la,

Như Niềm Tin Đạo nơi Ta,

Đam mê và quyết Đạo Ta nhất rồi,

Khi Ta bị hỏi Đạo Người?

Thành kiền sẽ bảo Đạo Người đã sai,

Thật không Ai đúng Ai sai?

Đến khi Ta chết chưa Ai đúng mà?

Niềm Tin là Vé Tầu Ta?

Chở Ta về đến Thái Hoà riêng tư?

Đạo Phật thì bảo Hư Vô?

Con vào một giới Hoang Sơ từ đầu,

Ở đây Con chẳng dừng đâu,

Tùy theo Nhân Quả chọn Mầu tùy theo,

Nhân Con tốt, Quả Con gieo,

 Tiếp theo Kiếp khác hoặc Nghèo, hoặc Sang,

Còn Thiên Chúa Giáo bảo Con rằng,

Niềm Tin vào Chúa sẽ sang Thiên Đàng,

Thiên Đàng rộng mở thênh thang,

Hễ Tin vào Chúa, hoang mang không còn?

Vé Tầu Con giữ Niềm Tin,

Khi lìa Trần Thế hành trang sẵn rồi,

Còn như Con vẫn Vô Thần,

Đến khi Con chết, Vé Tầu chưa mua?

Hồn Con vất vưởng, vật vờ,

Vào Chân Không vẫn không ngờ Mình ngu?

Thượng Đế là Vị Chân Tu?

Ngài không nói nữa đã cho Con nhiều,

Yêu Thương là Tính ban đầu,

Yêu Thương là cái Vé Tầu Ta cho,

Biển Đời Con chịu suy tư,

Muôn ngàn Định Luật thăng hoa Kiếp Người,

Đoạn Đường Trần Thế hành trình,

Nếu Yêu Thương được Loài Người yêu thương?

Thiện Căn khởi Kiếp Nhân Sinh?

Nhớ Hành Trang ấy tiến trình Đời Con?

Nhìn trong Vũ Trụ vuông tròn,

Xít xao một Hệ Vận Hành khó tin?

Song Ta cũng chỉ như Con,

Vẫn trôi vào Kiếp Vuông Tròn, Tròn Vuông?

Ta từng thức dậy muôn Lần,

Vẫn không tìm được Nguyên Nhân của mình,

Ta là Thượng Đế vô hình,

Hay Ta cũng chỉ một Mình như Con?

 

 

Trọng Thùy Sơn

9/2009

Tham Khảo/Reference:

 

http://www.bbc.co.uk/blogs/vietnamese/2009/09/nguyn-hung-theo-doi-tranh-lun.html#comments

The Echo of God

In My Sub Conscience

 

Being in life, when we’re grown up,

We are still stupid, we aren’t wise at all!

Look into the Know and Good Understanding,

The more we’re up, Things are more immense,

Like our Belief in Religion,

We’re passion able & we ‘re sure our Religion the Best,

When we’re asked by other Religions?

Our Prejudice says They’re wrong,

Really, Whose is right & Whose is wrong?

Until we die, Nobody can be sure at all?

Our Belief is actually our Travel Ticket?

It will bring Us to our private Independence?

Buddhism says Life is Nothing?

You will return to an Initially Neglected World,

There, you won’t stop,

Depending on your Cause and Result, you may select different Colors,

Your Cause is good; Result will be good,

Next Life, you would be poor or noble,

But Christianity tells you,

You will be sent to Paradise due to you believed in God,

Paradise Gate opens very large,

Believe in God, your Confusion will be gone?

Your Travel Ticket implies your Belief,

When being dead, your Luggage will be ready,

If you’re atheistic,

When being dead, your Ticket has not been  registered?

 Your Soul will be wandering nowhere,

The Empty Space will remind your stupidity?

God is a Devout Preacher?

Having given much to you, He won’t talk again,

Love is the First Character, as I said,

“Love is your given Travel Ticket from Me,

If you think hardly in your Immense Sea Life,

You will see Thousands of Natural Laws promoting Human Life,

You must travel in this World Road,

You must love lovely Mankind?

Honesty is the Original Character of Mankind Life?

Don’t forget that key Luggage to promote your life?

Look at the Square & Round Universe,

You will see an unbelievable Operating System?

However, I am just like You,

I have been flowing into It with my Square-Round-Square Life?

I have already waken thousands of Times,

But I couldn’t find out my Cause myself,

I am an Invisible God,

Or, Am I alone as You are?”

 

 

Vanson Tran

9/2009

 

 

Advertisements