Archive for the ‘America’ category

Democratic Party & President Obama

March 28, 2010

TT Obama & Đảng Dân Chủ

Đã Thắng Trong Trận Tuyến Nhân Bản,

Sức Khoẻ Cho Toàn Dân

Thơ phiếm luận, xã hội

 

Nhìn về hành vi Nhân-Loại mà bình điểm,

Ta thấy rằng Chính Nghĩa vẫn dẫn đường,

Không phải bản-chất Ích-Kỷ của Đảng Cộng Hoà,

Mà Dân-Chúng Mỹ không nhận-thức ra Phần Chính-Nghĩa,

Cái Hố Giầu Nghèo kinh niên của Mỹ,

Lần đầu tiên có một vị Tổng-Thống dám làm,

Lấp Nó đi và phải xây-đắp cho đầy,

Tình Nhân-Bản chứ không phải vì Vong-Thân Vật-Chất?

Lẽ dĩ-nhiên <Mất Của Cải> thì Ruột Đau Lòng Sót,

Song các <Bạn Cộng-Hoà> ơi, nên Phản-Tỉnh thì hơn,

Các Bạn hãy vào lại đi các Giáo-Đường,

Hãy Qùy xuống mà âm thầm suy ngẫm,

Kìa trên cao, Chúa chúng ta trên Thập-Tự!

Người đớn đau cho Nhân Thế thế nào?

Nay Bạn có giảm chút ít cái Giầu,

Có sao đâu, hi-sinh cho một Cộng-Đồng lạc-phúc!

Hi sinh cho một cái Nhân Lý Tưởng,

Xin hãy suy-tư và cởi mở Hầu Bao,

Cứu vớt bao Hoàn Cảnh đang khó khăn,

Hãy Hoà Hợp và xin đừng Chia Rẽ,

<Viên Gạch Health Care> cho Hoa-Kỳ hôm nay vô cùng trân-qúy!

Nó chính là Nền-Tảng của Nhân-Bản, Tự Do,

Như Tổ-Tiên Ta đã bao công-nghiệp xây Nhà,

<Toà Nhà Giá-Trị> của Cộng-Đồng chúng ta, hôm nay <Hợp Chủng Quốc>!

Ta cùng nhau Góp nhiều hơn Công Sức,

Để Hình Thành một Mẫu Sống Thương Yêu!

Như Thượng Đế trên Thánh Giá ngàn năm!

Đang dơ tay bảo chúng ta tự nguyện,

Hãy thực thi Tình Thương-Yêu & Lòng Ái-Quốc!

 

Trọng Thùy Sơn

3/2010

 

 

Tham Khảo/References:

http://www.berlingske.dk/

http://www.msnbc.msn.com/id/35996497/ns/politics-the_new_york_times/

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article7070716.ece

http://article.wn.com/view/2010/03/22/Barack_Obama_wins_fight_for_US_healthcare_reform/

Translation

 

 

Democratic Party & President Obama

Has Won The Humanity Battle in Health Care for All American People

Palavering, Social Poem

 

Observing our Humanity Behavior, We may evaluate,

We realize the Justice always leads the Human Traveling Road,

It is not the Original Selfish Character of Republic Party,

American could realize the Humanity Justice,

First time in this American Country, the Rich & Poor Permanent Big Gap

Is courageously corrected and implemented by A President,

Of course, It will fill up and build up this Land,

A Real Humanity, not the Life Form Of Materialist Alienation?

Naturally, Loss of Treasure is very hurt; however, please my Republican

Friends, your deeply reflection is much, much better,

You are appreciated if Going Into Any Church, Kneeing down and have A Deep Thought,

Above, how our God has been suffering for our Mankind?

Even now, your Richness will be lower a little bit,

It won’t be any matter if you think of our People Common Welfare!

You’d better scarify for Humanity Love Ideology,

Deeply think more and release your treasure more,

You may save a lot of People in Pitiful & Hard Situations,

Please Reconcile, Compromise and Don’t Divide among Us,

The Brick of Our People Health Care today is a Good Value!

It is Our Very Foundation of Humanity and Freedom!

As our Ancestors have been trying to Accomplish our American Roof,

The Valued Roof of our Community is critically needed for our Country,

The United States of America!

Please together, we share more and more Energy,

Together, we will realize a Mutual Love Modal for ourselves!

Like our God Who Has Been Hanging on The Cross-for Thousands of Years!

He is Spreading His Hands To Advise Us More Social Volunteering Acts,

In order to Realize our Humanity Love and our Patriotism!

 

Vanson Tran

3/2010

Advertisements

Hoa Kỳ & Cuộc Chiến A Phú Hãn

September 21, 2009

Yếu Tố Tất Thắng Cuộc Chiến Tranh Chống Khủng Bố

Tại A Phú Hãn & Tổng Thống Barack Obama Hoa Kỳ

 

Thơ phiếm luận, thời sự, xã hội

 

Đứng trước Cuộc Chiến Trung Đông đã lỡ,

Tổng Thống Obama đành chấp nhận <Học Thuyết cũ của TT Bush> chăng?

Xem ra, đã 9 tháng, ông Obama <Trong chức vụ Tổng Tư Lệnh Toàn Quân>,

Trong khi <Chiến-Lược Phe Al Qaeda, Taliban> vẫn còn đầy hiếu chiến?

<Quân Mỹ đã gia tăng> từ khi ông Obama lên nhậm chức,

Ông tăng cường một Chính-Sách Xã-Hội, Nhân Văn,

Phải chăng <Ông đã ý thức ra> nhu cầu chính của Afghanistan?

Không phải chỉ Thành Công bằng Bạo Lực?

Ông đã chịu nghe Lập-Trường từ nhiều phía?

Đã tìm ra nhu-cầu chính của người Dân?

Và tăng cường những chính sách Yêu Dân?

Vì <Dân A Phú Hãn> vẫn còn đói nghèo và chậm-tiến,

Ta đã thấy <Người Lính Mỹ> hôm nay hành sử?

Không hoàn toàn bằng Bạo Lực mà thôi,

Quân Đội Mỹ đã biết giúp mọi Người,

Xây Trường Học, Bệnh Viện và tạo <Chương Trình Giảm Nghèo Xoá Đói>,

Hướng đi ấy khác-biệt Doctrine của TT Bush,

Trồng Cây Dân-Chủ bằng Bạo-Lực và bất cần?

Nếu xét về <đức tính Nhân Bản>, lôi cuốn người Dân,

Thì <CS của TT Obama> đáp ứng được ít nhiều Yếu-Tố,

Song CS của Ông vẫn có thể <Gặp rất nhiều khó-khăn như trước>,

Vì từ lâu, Nước Mỹ vẫn dùng Tiền,

Nhu-cầu Tiền vẫn là yếu tố đầu tiên,

Vẫn có thể, <Ngân-sách của thời-đại Ông> khó thành-công và dang-dở?

Nước Mỹ hôm nay lại đối-diện thêm <một Việt Nam nữa>?

Đó chính là Dạng Nhu-Cầu Dân-Chủ, lẫn Nhân-Quyền?

Ý Thức Hệ Quần-Chúng Mỹ rất thiếu quân-bình,

Rất thực-tiễn và không hi sinh toàn diện?

Như cuộc Chiến Tranh Việt-Nam 30 năm trước,

Hơn một lần, <Ý Hệ Mỹ> đã không thắng được <Ý Hệ Độc Tài>?

<Thói Quen Thực Tiễn> của Người Dân Mỹ định kiến rồi,

Muốn sửa đổi hữu-hiệu, chắc cần đến <Sự Thăng Hoa Giáo Dục>?

Cũng may, xét qua về độ trình Giáo Dục,

<Đa Số người Dân Mỹ> hiểu nhiều và nếu đúng, Họ theo,

Vậy điều đó còn tùy thuộc ở Tài-Năng,

Mà TT Obama cần dấn-thân và thuyết-phục?

Xưa Nhân-Tâm đóng một Vai Trò Then Chốt,

Nay không hơn, yếu-tố Nhân-Bản vẫn rất cần,

Trong bao lâu, Tình Nhân-Bản được tôn vinh

Loài Qủy Ma, chóng chầy, rồi Sụp Đổ,

Một Việt Nam, Mỹ đã từng kinh nghiệm?

Xin Nước Mỹ hãy coi-chừng < Cuộc Chiến A Phú Hãn> hôm nay,

Nhất là trong Cộng-Đồng Thế Giới ngày nay,

Những <Anh Hàng Xóm, xấu & tốt>, vẫn cần Hoa Kỳ tỉnh táo,

Tuy Nước Mỹ giầu nhưng còn thiếu <Một Lý Tưởng Nhân Quyền & Công Lý>,

Tính Nhất Trí để triển-dương một <Tuyến Trận Lạc Phúc Chung>?

Nếu chỉ duy-trì Đặc-Tính < Ích-Kỷ  & Thiếu Lý Tưởng> như ở Việt-Nam,

Lẽ đương-nhiên, Mỹ sẽ lại thua thêm <Lần Nữa>!

 

Trọng Thùy Sơn

9/2009

Tham Khảo/References:

http://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Afghanistan_(2001%E2%80%93present)

http://middleeast.change.org/actions/view/tell_obama_to_stop_the_war_in_afghanistan

http://www.countercurrents.org/eley180809.htm

 

 

 

Translation

 

 

The Decisive Character For Wining The Terrorism War In

Afghanistan & Our President Barrack Obama, USA

Palavering, News, Social Poem

 

Facing the Middle East War that would haven’t been happened,

President Obama would have accepted Ex Pres Bush’ Old Doctrine?

In fact, He has been in his new position, Chief Commander of US Army for 9 months,

While the Al Qaeda, Taliban Strategy has been more aggressive?

US Force has been increase more since Mr. Obama has assumed his Office,

It is realized He has input His New Social & Human Policy,

Is it true that He has sensed the Main Need for Afghanistan?

Forces can’t make the Success?

Did he listen to Several Different Standpoints, Different Angles?

Did he actually find out the essential Need of Afghanis tans?

Did he actually increase his People Love Policy?

Because, Afghanis tans are poor and underdeveloped,

Have you observed American Soldiers’ Behavior today?

They did not use Force only,

They know how to help the Civilian,

Building Classrooms, Schools, Hospitals and Starving Programs,

That Direction shows different from President Bush’s Policy,

President Bush’s Policy is to plant Democratic Plant by Force,

Considering the Human Character to attract People, Mr. Obama’s

 Policy has help the Afghanistan’s more,

However, his Policy could be met several Previous Difficulties as well,

Because, the United States of America has based only in Money for a long time,

Financial Power is always the Priority in USA,

Possibly, his Term Budget could be insufficient & his Foreign War would be hard to succeed,

Today, American Nation is facing again Another Vietnam War?

It is the Modern Need for Democracy and Human Rights?

While American Ideology is narrow and unbalanced,

In reality, they are hardly to sacrifice positively?

Experiencing the previous Vietnam War in 30 years ago,

American Ideology couldn’t win the Dictatorial Ideology over there,

American Pragmatist Habits have been well formed,

If President Obama wants to change this, he needs an Elevated Education?

Fortunately, considering American Education, Majority of them understand the World well and they will follow if realizing the President’s outstanding policy,

So, It will depend on President Obama’s Talent,

If he knows how to positively engage and how to persuade his People,

In our Old Time, Human Character was the Keynote to Success,

Even Now, it is the same, Humanity Character is critical as well,

If Human Character is respected and exercised effectively,

The Evil Characters will be collapsed naturally,

One Vietnam War in which American had its full experience,

So, USA, please watch very carefully the War in Afghanistan today,

Particularly, in our World Community Today, All of Our Neighbors, good or bad,

Even USA is a Rich & Powerful Nation, but It still lacks a Positive Ideology,

for Human Rights and For Human Justice, specially the Loyal Honesty to develop our Mankind Interdependence in general?

If USA still maintains Its Selfishness & Dishonesty as It was in Vietnam,

Naturally, American Nation will loose another War in History!

 

Vanson Tran

9/2009

 

TT Obama sẽ làm gì sau 100 ngày lãnh đạo

June 14, 2009

Thổng Thống Mỹ, Barack Obama

Sẽ Làm Gì Sau 100 Ngày Lãnh Đạo?

 

Thơ phiếm luận, xây dựng, xã hội

 

Hình như, TT Obama đang đóng vai <Viên Thầy Thuốc>?

Ông chẩn-y, cố tìm thuốc chữa khá kiên-tâm,

Hơn nữa, <Cơ Thể Thế Giới hôm nay> lại nhiều Triệu-Chứng khó tìm,

<Tầm nguyên Chứng> của vài Dạng ngặt nghèo chưa có thuốc,

Như Bệnh-Lý Khủng Bố của Đạo Hồi Quá-Khích,

Dạng Độc-Tài tại một vài Nước thiếu Nhân-Quyền,

Dạng Tham-Lam của Vi-Khuẩn Kinh Tế Cạnh Tranh,

Dạng Thách-Đố Chiến Tranh của 2-3 Chàng Hiếu-Chiến,

Trong khi <Kho Thuốc> của Hoa-Kỳ như gần cạn,

Làm sao đây, đủ thuốc chữa mọi Miền?

Tuy rất hăng say để thực-hiện Giải-Pháp Mềm?

Nhưng Cơ-Thể Thế-Giới ngày càng thêm phức tạp,

Lẽ dĩ-nhiên, Ông Obama có rất nhiều Phụ-Tá,

Phương-Tiện cần rất nhiều, Ai sẽ đóng-góp đây?

Tuy <Cuộc Công-Du của Ông> gợi được ý hệ Thế-Giới này,

<Trên Thực Tế>, Lòng Người xem chừng vẫn còn Ích-Kỷ?

Nước Mỹ hôm nay không như <Thời Vàng Son> cũ,

Khó đóng nổi lại Vai-Trò, của Cụ Noel,

Còn Triết Lý Kinh-Tế Tiêu Thụ ở Thị-Trường,

Đã bị đánh cắp và hầu như <Ai Ai cũng biết>?

<Biện Pháp KTTT> chỉ thích đáng vào Từng Phần Thế-Giới,

Nếu bung ra, Toàn Cơ-Thể sẽ mệt nhoài?

Hãy nhìn xem Bất Cứ Bộ Phận nào,

Đều thiếu thốn cả 2 phần Nhu-Cầu <thượng& hạ đẳng>,

Còn duyệt kỹ xem Vai Trò của Liên-Hiệp-Quốc,

Sẽ thất-vọng hơn, vì không giải-quyết được gì,

Đáng lẽ LHQ phải là một Bệnh-Xá tinh-vi,

Đủ Thuốc Chữa cho muôn ngàn Căn Bệnh?

Song các Bệnh-Nhân khi bước chân vào LHQ,

Bệnh Trầm Kha căng thẳng rất hiểm nghèo?

Như Căn Bệnh Chủ-Quyền Lãnh-Hải ở Biển Đông,

Hay Nạn Hải-Tặc ở Vịnh Somalia đang hống-hách?

Mấy Chú Hổ Rừng đang trau giồi Nội-Lực?

<Cơ Thể Nhân Loại> đang có những phản ứng gì đây?

Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn, Khủng Bố, Iran?

Con Người có phải cùng Đích chung <cho Thái Hoà Nhân Loại>?

Xưa Đức Khổng đi chu du nhiều Nước,

Và Lòng Người vẫn biến-loạn, xa-lánh Đạo Người?

Còn <Mô Hình Xã Hội> đa-số lại rất hoang-mang hôm nay,

Vì đã vong-thân trầm-trọng cả hai Diện <Tinh-Thần và Vật-Chất>,

Giữa Lòng Tham và Từ Bi, Hỉ Xả,

MH Xã Hội chọn đường nào để <Nhân Loại được Thái Hoà>?

Nhưng Thực-Tế gần, Họ với vội, chắc ăn?

Dù rằng Lý-Thuyết vẽ ra rất nhiều <Dạng đẹp>!

Trọng Thùy Sơn

6/2009

Translation

What Will President Of America, Mr. Barrack Obama Do

After His 100 Days of Leading?

 

Palavering, Constructive, Social Poem

 

 

President Obama seems taking a role of <A Medicine Doctor>?

He has searched and found related medicine patiently,

Furthermore, <Today World’s Body> appeared several hard Symptoms,

<Identifying Their Causes> of certain diseases having no drugs,

Such as the Terrorism of Extreme Muslim,

The Totalitarianism in some Nation without Human Rights,

The High Greediness of certain Viruses in Competitive Economy,

The War Aggressiveness of some Aggressive Countries,

While USA Drugs Store is almost empty,

What to-do now to have enough drugs for all Regions?

Even He was eager in realizing Soft Solutions?

The World Body becomes more and more complicated,

Naturally, Mr. Obama has a big team of Assistants,

However, Means are short, Who will share this Need?

In his World Travel, he gained World Leaders’ Agreement,

In Reality, People are still selfish?

USA today is not the One in the past Golden Time,

It could be very hard to take the Role of Santa Claus,

Considering American Philosophy of Consumption Economy,

It has been stolen universally & known by everyone?

<Market Economy Solutions> could be only appropriately in Parts of our World,

They can’t be applied for the whole world body?

Looking at any Part of the whole World,

They are lacking both Needs, basic or elevated,

Again, considering the Role of our United Nations,

We will be upset because It can’t solve well any problem,

It would be an outstanding Hospital of the World,

Its drugs should be available for several thousand of Diseases?

However, many Patients have come to the UN,

Their serious diseases are turning more critical?

Such as the Sovereignty of Oceanic Ownership in the Far East Seas,

The Somalia Bay’s Pirates are being arrogant today?

Other Jungle Tigers are trying to reinforce their Powers?

What reactions are going to happen in our <World Body>?

Russia, Red China, North Korea, Terrorists, Iran?

Do Human Beings want the Common Target for <Our Mankind’s Independence>?

In the Old Time, Confucius traveled teaching in several Nations,

, People in these regions were still dishonest and far from Human Good Characters?

Majority of our Social Modals are lacked of Good Direction today,

They are being alienated seriously in both aspects <Mentality & Materiality>,

Between their Greediness and Social Characters,

Which Directions do Human Social Models must choose for Mankind’s Peace?

In Reality, They are greedy to be sure their parts?

Even in Theory, It has drawn several Ideal Forms of Ideologies!

Vanson Tran

6/2009

 

 

Kinh Tế Hoa Kỳ

February 13, 2008

Triệu Căn Nhà Đang Phá Sản Tại Hoa Kỳ& Nền Kinh Tế Đang Xuống Dốc

Thơ phiếm luận, xã hội

Kinh-Tế Việt-Nam, ở đáy rồi, chỉ đi lên,Nhưng Hoa Kỳ thì khác, đang đi xuống,Tại sao vậy, hỏi ngài Tổng-Thống G. Bush?Quá tay chăng, chơi Canh Bạc Trung Đông?Ngân Khố Hoa-Kỳ khiếm hụt thật long đong!Chưa kể nữa, Jobs cho Dân càng tồi-tệ,Theo Dự Đoán của nhiều nhà Kinh tế,Cả triệu Căn Nhà đang phá-sản liệt kê, Tỷ số dân thất-nghiệp cao, kiếm việc rất ê-chề!Ba trăm Jobs mà 10 ngàn người chen-chúc,Ở nhiều nơi, nhất là New Jersey Walmart, Thế cho nên, Dân Chúng phải bán Nhà, Xem ra, Nền Kinh-Tế Mỹ đã hết hoan ca? Chỉ còn lại, số Thành Phần Triệu Phú, Hoặc nữa, một ít Thành Phần Middle Class[1],Họ còn Nhà, còn Xế, vẫn ăn chơi,Đa số Dân Nghèo, đã tất tuởi lắm rồi!Hai ba Jobs vẫn thấy còn lận đận,Bỏ Căn Nhà, chỉ đành khai Phá Sản,Hoặc Bán Nhanh[2] cho mấy Bác Ngân Hàng,Rồi bảo nhau thuê tạm Áp Pác Tơ-Măng[3],May ra sống-sót, với Số Lương Nghèo hàng-tháng,  Nền Kinh Tế bắt đầu vào tan tác, Có nghĩa là, Xưởng Hãng sẽ thải hồi, Một cuộc Vật Lộn Cuộc Sống nổi trôi, Trong các giai-cấp Giầu Nghèo và Xã Hội, Tóm lại, Tỷ Số Nghèo thêm tăng tốc,Tỷ số Giầu xuống cấp gặp khó hơn,Còn Xã Hội sẽ tạo những Tệ Đoan, Giai cấp Trung Lưu sẽ tới Bờ Tụt Hậu, Viễn ảnh này sẽ chờ Tân Tổng Thống,Chính-sách nào sẽ cứu vãn được Khó Khăn?Làm sao quân bình mau Ngân-sách Quốc gia?Sao sửa chữa, phần Ngoại Thương khiếm hụt?Dollar Mỹ bao giờ, sẽ hào-hùng như trước?Vẫn đang chờ Tân Nội-Các & Thuỷ-Thủ Đoàn?Trong lúc này, Nền Kinh-Tế Mỹ vẫn hoang-mang, Vì Tài-Sản của Dân ngày càng thêm Phá-Sản!

Trọng Thùy Sơn – 1/2008

Reference: http://news.yahoo.com/s/ap/20080116/ap_on_bi_ge/bank_earns   

Translation:

Millions of House Are Being Bankrupted in USA& US Economy Is Being Down to Recession

Palavering, Social Poem

Already at the bottom, Vietnamese Economy only climbs up,But, the USA’s is different, because, It is slopping down,Why so, asking Mr. President G. Bush?Has he played over the Game of the Middle East?USA Treasure has been in deficit, very seriously!In addition, Jobs for Citizen become worse,Due to the Predictions of several Economists,Millions of houses have been being in bankruptcy lists, Higher and higher unemployment rate causes very limited jobs, Only 300 jobs are announced and 10 thousands of applicants are jammed in line,In several states, and particularly, in New Jersey Wal-Mart, Therefore, several families have to sell their houses, Objectively reviewing, the US Economy has stopped singing? The remaining secured class may be, only the Millionaires, Furthermore, some of the Middle Class[4],They still maintain their homes, their cars and enjoy life,The majority of Poor People have been felling into the hardship period!Even they work for two and three jobs, they are still in trouble,Giving up their house, they must accept to declare Bankruptcy,Or they, luckily, ask their Bank for a settlement of Short Sale,Then temporarily, they consult themselves to more to an apartment[5],In this solution, they may be survival with their poor monthly income,  In general, US Economy has reached a damaging phase, That means many Manufacturers will layoff their employees, A struggling life will be met for all jobless employees, Among the Rich and Poor Classes in American Society, Briefly, the Poor Ratio will be higher,And the Rich Ratio will be met more difficulties,Society will cause a lot of Bad Habits and Crimes, Middle Class, of course, partially will be down to Poor Class, This Vision is expecting the New President of the USA,Which Policy can he apply to save National Difficulties?How can He balance the National Budget?How can He repair the Deficit Trade Balance Sheet?How can the US Dollar gain back its power like previous period?All are still waiting for the New Cabinet and New Sailors Team?Meanwhile, the American Economy is still shaking, Because the People’s Treasure has being more and more listed into Bankruptcy Reports!

Vanson Tran – 1/2008 


[1] Middle Class: Giai cấp Trung Lưu
[2] Bán Nhanh = Short Sale To Bank
[3] Apartment: chung cư   
[4] Middle Class: Giai cấp Trung Lưu
[5] Apartment: chung cư