The New Great Wall of Red China in the East & South China Seas?

TÂN VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH NGOÀI BIỂN ĐÔNG & NAM HẢI?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Đời Tần Thủy Hoàng xưa, Ông cho xây Trường Thành Vạn Lý…
Đời ct Tập Cận Bình, Ông cho xây Hải Van Lý Trường Thành? (HVLTT)
HVLTT sẽ dần chiếm 9 Điểm Trọng Yếu của Biển Đông…
Một Diện Tích như 80% của Biển Đông Châu Á?
Nơi sẽ Cung Cấp Nguồn Tài Nguyên <Dầu & Hải Sản>…
Chiếm Chủ Quyền của 5-6 Nước Quanh Vùng?
Một TQHCS tương tự Mãnh Hổ của Khu Rừng?
Vừa thức dậy, Đã và Đang Dơ Móng Vuốt?
Để Nuốt Trọn cả một Vùng Lợi Nguồn Kinh Tế?
Coi Thiên Hạ này… thật Nhỏ Bé… Nuốt Thật To?
Phản Ứng đầu tiên là Quốc Gia Phillippines?
Nước này đã Kiện TQCS trước Tòa La Hague Quốc Tế…
Phán Quyết Cuối Cùng, của Tòa Án La Hague Quốc Tế,
Vừa mới đây tuyên bố TQCS ko có Cơ Sở Chủ Quyền…
Như vậy, những Hải Đảo Tân Tạo trong Vòng 9 Nút Biển Đông…
Trong Hệ Tân Vạn Lý Trường Thành của TQCS là Vô Hiệu?
Có một Đặc Thái Chung giữa Tần Thủy Hoàng, và Ct TẬP…
Giấc Mộng Bá Quyền, vào Giai Đoạn Phải Quyết Định rất liều?
Một là Tân Vạn Lý Trường Thành BIỂN đi đến Mục Tiêu?
Hai là Tân VLTT Biển, sẽ đi vào Giấc Mơ Không Tưởng?
Nếu Thả Đoàn Quân Ngày Xưa gọi là Hồng Quân TQ…
Vào Cuộc Viễn Chinh Đảo Biển này, sẽ có Chiến Tranh?
Còn không, CT Tập Cận Bình, buộc phải Rút Công Trình?
Mục Tiêu Xây Dựng VLTT Biển sẽ đi vào Quên Lãng?
Bản Sắc Anh Hùng Ngày Xưa của HĐ Thành Cát Tư Hãn…
Là Dân Mông… chứ không phải của Dân Tầu?
Khi Đoàn Quân Hùng.. Người Ngựa Mông Cổ đã Tấn Công…
Đoàn Quân Ấy đã Tiến Rất Nhanh và cũng vào Hủy Diệt?
Sau khi Đoàn Quân Mông Cổ nhiều năm Chế Ngự…
Cũng không còn lại Chất Lượng Văn Hóa Tốt Đẹp nào?
Trong cuốn phim của tài tử <The Good, The Bad, & The Ugly>,
Thì Đoàn Quân Mông Cổ bị xếp vào The BAD đấy!
Vì vậy, Kẻ Hèn Này, xin liều minh Hiến Kế…
Để CT Tập Cận Bình nên Cận Thận Coi Lại Binh Pháp chăng?
Binh Pháp Tôn Tử đời Ngô-Sở có viết rằng…
<Biết Mình, Biết Người… Bách Chiến, Bách Thắng>?
Muốn trở thành một Vĩ Nhân Ngôi Nhà Thế Giới?
Xin CT Tập, hãy Tiên Học Lễ Ký, Hậu Học Nhân Hòa?
Trước khi Đoàn Quân của Ngài Xuất Trận Hải Chiến Hoàng Xa…
Rất có thể… Cả Thế Giới Xúm Vào… Chống TQCS toàn diện đó?
Ước mong rằng Lời Khuyên của Kẻ Hèn Này có Lý?
Và Toàn Dân TQLĐ vẫn cần phải Ổn Định Đời Sống Áo Cơm?
Xin CT Tập hãy suy nghĩ kỹ về hai chữ Đức Khổng xưa…
Ngài có dặn Hậu Thế chúng ta… <NHÂN HÒA> luôn Tốt Đẹp?

Trọng Thùy Sơn – 30/8/2016

TRANSLATION:

 The New Great Wall of Red China in the South & East Seas?

(Palavering Social Poem)

 In the Old Time, Qin Shi-Huang Emperor built the Great Wall on Land… Today, Chairman Xi-Jinping, built the New Great Wall on the Sea (SGW); The SGW will gradually occupy 9 Points in the South China Sea …One Area of the South China Sea, occupies as much as 80% of the Ocean in Asia? Where would Provide the Majority Of Natural Resources <Oil & Seafood> …The Sovereignty of 5-6  surrounding Region Water Nations have been occupying? Similarly, Red China is A New Forest Tiger? Which Just has awoken up, been dumping Its Claws, and wallowing the whole Region’s Economic Benefits Sources? Red China considers other Nations in the Region so little, It still wants to swallow the Sea Whole Region. The First Nation has had its Reactions Is Philippines? This Country has sued Red China with Proven Fact To The International La Hague Tribunal …The Last Judgment, of the Hague International Court, recently announced Red China has  no basic Sovereignty …Thus, the newly constructed Islands in the South China Sea …or the  9 Buttons Region of Red China’s New Sea Great Wall, is considered Infective? There is a Similarity Features between Qin Shi-Huang, and Chairman Xi Jinping; their Big Dream of Hegemony, at Present Stage for Right Decisions is dose? One is the New Sea Great Wall should be completed as its Target? Second is chairman Xi Jiping’s Dream will go into the impossible reality?

 If chairman Xi Jiping’s Old Red Army Is called to engage into action … His Sea Island on this expedition, will cause The Regional War? Otherwise, chairman Xi Jinping, forced to draw his Dream Work away?  His Sea Great Wall’s Goal of Building will go into oblivion? We must recognize the Identity of the Old Hero of  the Past was Genghis Khan, not Chinese One. People of Mongolia is … not of Chinese One? When Genghis Khan Army on their  Mongolian Horse for many Victory Attacks; however This Army Has Also Moved quickly and also Went To Its Extinction? After many years of Mongolian Army Was Famous of the Conqueror …its Remaining Good Cultural Quality Has None Been Found?  In the amateur Film <The Good, The Bad, & The Ugly>, Mongolian Army shall be placed in The Bad, no doubt! So, with my humble opinion, I have some recommendations to chairman Xi Jiping to foresee some of Outstanding Strategies at once.  Please Reread the Strategy Book of Ton Tu, the well-known Writer of the Art of War, in the following Proverb, <Know Well Us, Know Well Others, We Will Win 100% Of the Battles>. If chairman Xi Jiping wants to become a World Leader or A Great Man, Please CT Group, He must study <Humanity Treatment & People Harmonization Book>                                          Before Sending his Army/Naval Forces to Parsley Islands Region; It Could Be the Whole World Will Fight Against Red China in this Risky Ambition; While Poor Chinese Are still In Need of their Peaceful & No-Hungriness Normal Life. Please think carefully Chairman Xi-Jiping about Confucius’ Smart Words <HUMAN HARMONY> Is Always Better?

 Trong Thuy Son – 30/08/2016

 Nhân Đọc Nguồn Tham Khảo: My Ref Sources:

https://www.yahoo.com/news/m/e2cf0c56-5c0e-37d1-814e-022eee65f7ed/why-china-should-fear-the-us.html

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/why-china-should-fear-the-us-militarys-third-offset-strategy-17505

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: