GLOBAL INTEGRATION & OUR SOCIAL IDEOLOGY?

HỘI NHẬP TOÀN CẦU & Ý THỨC HỆ CỦA CHG TA?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội – Xin Trang Tặng đến các Nhà Lãnh Đạo G20 tại Hangzhou, China, 9/4-9/5-2016)

 Tôi có cảm tưởng như Tình Trạng Hội Nhập Toàn Cầu…

Và Ý Thức Hệ của Con Người, là <2 Hướng Đi chưa Đồng Thuận>?

Bộ Óc của Chúng Ta có những Ngăn To và Ngăn Nhỏ…

Chứa đựng những Sắc Mầu có phản ứng rất lộn xộn, lung tung?

Như những Cánh Bèo, đang trôi nổi, trên Dòng…

Song, Chúng vẫn có Dạng, như Từ Từ Chuyển Biến?

Chúng cấu kết hoặc tách biệt nhau, tùy theo Phần Thu Nhận…

Là Sắc Mầu nào? Hòa Nhập, Cách Biệt, hoặc Chống Nhau?

Vì trong Môi Trường Văn Hóa của Nhân Sinh…

Xuyên Lịch Sử, Quá Vãng, đã có những Thời Kỳ Dị Biệt?

Theo Tâm Lý Con Người, ta ko quên Phần Ký Ức…

Bộ Óc từ Ngăn Nào, vẫn chứa đựng Những Sắc Mầu?

Có liên quan đến một Mẫu Dân Ý, Trưng Cầu…

Để Chúng Ta biết loại Sắc Mầu nào là Đa Số?

Một khi đã Nhìn Rõ một Sắc Mầu Đa Số…

Chúng Ta còn nhớ gì? Một Câu Nói Châm Ngôn…

<Đồng Thanh Tương Ứng, Đồng Khí Tương Cầu>?

Và Những Liên Minh đã dần hình thành từ đó?

Một Ý Hệ hiện đại, như Từ <Toàn Cầu Hóa>…

Chưa quy tụ được những điều mà Mơ Ước Con Người…

Đã đang mong Hòa Giải và Hội Nhập khắp mọi nơi..

Trong Hạnh Phúc, Hòa Bình & No Âm?

Thay vào đó, Nhg Tân Siêu Cường vừa Trỗi Dậy…

Mang Lòng Tham Chế Ngự hết Tài Nguyên…

Khuấy động lên trong Châu Lục những Cạnh Tranh…

Và Đe Dọa Toàn Cầu, Tình Địa Cầu, Huynh Đệ?

Đã đến lúc, Loài Người nên Phản Tỉnh?

Mở Lòng Nhân rộng rãi đến Nơi Nơi…

Xóa Tan đi những Bi Kịch, những Bất Công…

Xây Ý Thức Hệ Thăng Hoa cho Tầng Lớp Trẻ…

Ta không thể Lợi Dụng Tình Hình Nhân Thế…

Để Nhóm Mình, Đảng Mình, Chế Ngự hết Quyền Lợi Tha Nhân?

Càng không thể Sử Dụng những Mánh Khóe để Tuyên Truyền?

Thay Trắng, Đổi Đen và Lương Tâm càng đen tối?

Theo Tôi, các Độc Đảng, Độc Tài, Độc Quyền Thế Giới…

Nên Phản Tỉnh ngay, như Đảng Quân Phiệt Miến hôm qua…

Đừng để Toàn Dân Nổi Dậy trong Cuộc Cách Mạng Mềm như ở Lybia…

Càng Hủy Hoại thêm Nhiều Bà Con, ACE, và Con Cái!

Cứ Xem Gương Sáng Trung Đông, Các QG Ả Rập & Do Thái…

Hàng Thế Kỷ qua rồi… Họ vẫn lầm lũi Những Bi Thương!

Đoàn Di Dân Thế Kỷ vẫn lầm lũi Trên nhg Nẻo Đường…

Hội Nhập vào Quốc Gia nào cũng đều như Bất Hạnh!

Nhóm Lãnh Đạo, thì Tham Lam & đầy Lòng Ích Kỷ…

Nay những Công Trình Xây Dựng đã Ngàn Năm…

Nhóm Bất Mãn đã Nổi Dậy những Hờn Căm?

Để Trí Óc bị Vong Thân, rồi Ôm Bom Đạn và Tàn Phá!                 

Một Cuộc Nhân Văn, Một Cuộc Đời cần Khai Phóng?

Địa Cầu Loài Người vào Bi Kich Mới của Kỷ Nguyên?

Mà các Lãnh Tụ Địa Cầu vẫn tưởng Trí Tuệ Cao?

Vẫn Tiếp Nối nhau… Đẩy Nhau… vào Con Đường Hủy Diệt?

Trong mỗi Quốc Gia, một khi vẫn Còn Lập Trường Dị Biệt…

Không Hòa Giải Ngay… để Căn Bệnh Phân Hóa lây nhanh…

Như một Triều Tiên, một Việt Nam, một Lục Địa Trung Hoa…

Gần một Thế Kỷ rồi… Tình Anh Chị Em vẫn còn Phân Hóa?

Ước Mong rằng các Chính Quyền hãy quan tậm vào Dị Biệt?

Nên Hóa Giải Ngay, và Cải Thiện Gấp Nền Tảng Gia Đinh…

Phải Cho Ý Dân, Ý Con Cái, và Ý Kiến Tất Cả Đồng Bào…

Được Nói Ra và Tỏ Ra những Chân Trời Nguyện Vọng?

Các Chính Quyền phải biết Nghe Ý Dân & Hóa Giải?

Cũng phải Trồng Người và Nuôi Dưỡng Ý Thức Hệ Công Bình?

Chỉ có khi nào Ý Thức Hệ Xã Hội của Con Người…

So Mầu Sắc… Chúng phải Tương Đồng trong <Toàn Cầu Hóa>?

Ý Nghĩa Gì? Khi các Tộc Dân, <mỗi Đoàn Người, Đi mỗi ngả>?

Loài Sinh Vật Người… sao Thực Hiện được, Nền Văn Hóa văn minh?

Càng Dị Biệt nhau, Chia Rẽ và Thiếu Hòa Giải chân tình?

Sẽ Tan Vỡ… theo Lời Khuyên của Tiền Nhân Đã Khuất?

Tôi Kỳ Vọng vào Trí Tuệ và Nhân Sinh Quan Tuổi Trẻ…

Một Việt Nam, tương lai, Nền Văn Hóa Sáng Tươi…

Cùng Thế Giới, Xây Dựng một Vũ Trụ Quan của Cuộc Đời…

Mang lại Chân Hạnh Phúc, chan hòa Mầu Sắc, < Tự Do, Nhân Quyền & Dân Chủ!

 

Tran, Vanson – 8/2016

 

TRANSLATION:

GLOBAL INTEGRATION & OUR SOCIAL IDEOLOGY?

(Palavering, Social Poem – Dedicated to G20 Leaders in Hangzhou, China, 9/4-9/5-2016)

 I felt like the Status of Global Integration & our Social Ideology are in the <2 Directions less Consensus>? Our brain has different size containers containing very messy & haphazard colors. As the floating leaves on the water stream…However, they still form, as slowly turning variable? They are collude or separately, depending on the section of Acquisition …What are colors? Integrated, separated or, or against each other? Since the Cultural Environment of Human …through the changing time of History, until now, there were different Periods? According to human psychology, we do not forget the Memories …Human Brain still has its Prevention Drawers, still contains all the colors?

  Relating to a Public Opinion Form, Referendum Form …Do we know what kind of colors is Rich? Do you have a clear view of these Rich colors? What do you remember them? A quote of Old Proverbs …<The Same Sound Will Match Themselves, The Same Tools Will Match Together>? And The Alliance have formed themselves since then? A Modern Ideology today, for example <The Globalization> …It seems we have not gathered whatever Mankind Have Dreamed? Or, They Have Been Already Looking forward for The Reconciliation and Integration everywhere on Earth, such as In Happiness, Peace & Sufficiency? Instead, The Recently Risen New World Superpowers, Are Much Greedy, Aim at Dominating All Natural Resources of their Brotherhood. Our All Continents are stirred up with the Competition & Global Threats among our Human Brotherhood? By now, It should be Time, Humans should do their Reflection? Our Human Mercy should be opened widely to Place Anywhere …We Have To Clear the Tragedy, the Unfair away, faraway … We have to Construct The Real Human Ideology for Our Next Elite Youth Generations as soon as possible. We can’t take advantage of the situation of the World …For our Own Group, our Own Party, or Dominate All Interests of Others. The more, you can’t use these tricks to set up Dishonest Propaganda? Changing With Color into Black One and… Our Conscience will Change more Darken Color?

 According to me, the unique Party, Dictatorship Party, Exclusive Rights Party in this World Must Be To Reflect Themselves at once now, as the Military Burmese junta Party yesterday …Do not let the whole People in Democratic Movement,  Uprising into Soft Revolution as in Libya …As Having Destroyed More Relatives, Parents, Brothers and Sisters as well as their Lovely Children! Let’s View the Mirror of Middle East every morning, the National Arab & Jewish …Centuries have passed … They are still wrong reverse yet their Tragedy!  In this Century, in the Middle East, millions of Immigrants are still on their Miserable Roads to No Where!  They Have Been Hopeless To Integrate Into Any Nation! Considering the Leadership Group in this Region, the Greed & full of selfishness Ones! Many Old Monuments and Buildings with Millennium Times are destroyed! Was It true that the Dissatisfaction of the Uprising Group has caused This Tragedy? Was It true that Their Mental Was Deeply Alienated, and then, The Bullets and Bombs Embracing this Destruction?

  Following Me, We Need In Rush, a Humanity Culture, an Elevating Life for All? Because the Planet of Man is going into a New Era of Tragedy? That the Earth is still in need The Intelligent Leaders to Engage into Actions? But why did they continue pushing one another into Miserable Competitions or Destructions? In each country still maintains a stance, while they have differences? There have been No Right Settlements… Therefore, this Disease pollen spread quickly …As a Korean, a Vietnam, a China Mainland, nearly a century already, their brothers are still divided? We hope that the related Governments should be considering these Differences and compromising them in order to improve them, particularly their Family Cultural Background …The Governments must listen to their People, and then compromise the Differences at once. In addition, Each Government must Plant their Youth Generation and maintain the universal Justice Ideology. Comparing their Cultural Colors, they must have A Common Sense in our Social Ideology in the term of <Globalization>.  What will be happened if Each People, Each Country will be going to Different Directions? How Could Mankind Build Their Own Good Culture, Their Best Civilization? The more Different We Are, the more We lack of Best Compromise; then our Divisions will be harmful our Humanity Love, as Our Old Generations advised.

 Personally, I Expect our Human Brain, particularly our Youth Will Be Gaining Their Best Life Views; A Better & Brighter Future of Vietnam. Along with the World Community, They Will Be Building a Happy Universal Life For All, Flowering with True Happiness, a Cultural Harmony, in <Real Freedom, Human Rights & Democracy!

 Tran, Vanson – 8/2016

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

One Comment on “GLOBAL INTEGRATION & OUR SOCIAL IDEOLOGY?”

 1. nhà ở Says:

  Bạn đang tìm kênh đầu tư hiệu quả và an toàn điều khoản liên quan đến bên giám sát xây dựng (nếu có), điều khoản về cách tính chi phí phát sinh khi có thay đổi trong quá trình xây…
  xây nhà trọ hiệu quả Đó là những tiêu chi giúp bạn chọn cho mình một nha thau xay dung tốt nhất.
  Hiện tại công ty Phố Việt là một
  trong những nhà thầu uy tín để bạn tin cậy lựa chọn..
  Công ty xây dựng trách nhiệm hữu hạn Việt Quang Với đội ngũ kỹ sư đã trải qua nhiều dự án cùng với tâm huyết trong quá trình thực hiện công việc.
  nhà thầu cam kết sẽ đêm đến những giá trị tốt
  nhất cho gia chủ….. Vĩnh Long Quy định
  An toàn lao động và bảo hiểm, Quy định tuân thủ nội quy sinh hoạt
  địa phương, Hình thức và thời hạn thanh toán… Gía xây dựng phụ thuộc vào chất liệu vật tư
  xây nhà trọ bình dương


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: