A RECOMMENDATION: WHY DOES POST COMMUNIST CHINA FEDERALIZE ITS LAND & ITS ALLIEDS?

ĐỀ NGHỊ THHCS NÊN LIÊN BANG HÓA LÃNH THỔ CỦA MINH:
Hiện tượng Brexit khiến tôi có ý nghĩ và thắc mắc Tại Sao TQHCS là một Nước Lớn, lại Không Học Nốt Chiêu Thức Liên Bang Hóa như Hoa Kỳ HCQ, cách đây gần 200 năm? Liên Bang Hóa và Tự Trị Hóa là một Chiêu Chính Trị theo tôi là Siêu Chiêu Thức của Bậc Thánh Võ đó? Như vậy Tính Hình Biển Đông, Con Đường Tơ Lụa <Nhất Đái Nhất Lộ = OBOR> , và Tham Vọng Bá Chủ Toàn Cầu của TQHCS có thể hình thành được. Các Nhà Lãnh Đạo TQHCS có nghĩ ra chưa? Đó là Chiêu Thức <Thiên Thời, Địa Lợi & Nhân Hòa đó>, Các Bố Già của Địa Cầu! vst

The phenomenon of Brexit inspires me to think of <The Referendum of United Kingdom>, and I’ve just thought of An Initiative to made me wonder Why TQHCS (Post-Communist China) being in a big country position, which has Opportunity to Learn the Last Martial Arts Position form USA < moves as the US Federal USA did, nearly 200 years ago? >. That is the Federal and Autonomous Politic Form that is, in my opinion, The Super Level of A Super Master in Life, Do You Think So? Thus, the situation of the South China Sea or the Silk Road <the OBOR> longest World Project in PC China ‘s Ambitions of global hegemony could be formed. Have PC China Leaders devised yet? That’s the super capacity <Thien Hoi, Đia Lợi, Nhân Hoa = Matching God Idea, Human Harmony, and Realizable Geography Interests for All>? vst
Referenced Source:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/tense-vn-sino-relation-n-jiang-visit-an-06272016082233.html

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: