WHEN A NATION BECAME THE WORLD CHAMP, DID YOU THINK, BY ITS FINANCIAL & ECONOMIC ACIVITY, OR BY ITS NUCLEAR WEAPONS?

BÁ CHỦ VÕ LÂM

SẼ DO YẾU SỐ KINH TÀI HAY YẾU SỐ VÕ CÔNG?

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)  – P2/2

 Trong Phần trước, chúng ta đã đặt vài Giả Thuyết…

Hoặc có hay không một Bá Chủ Võ Lâm?

Và những Yếu Số nào sẽ Xây Dựng Một Bá Chủ Võ Lâm?

Ngoài Sức Mạnh về Kinh Tài & Võ Công Nguyên Tử?

Trong Kiến Văn của rất nhiều các Nhà Học Giả…

Thì Họ cho rằng <Yếu Tố Văn Hóa> quan trọng hơn?

Vì Điều Kiện có thể Trở Thành được một Siêu Cường…

Ngoài Dân Số, Đất Đai, vẫn còn cần Nền Văn Hóa…

Các Bá Chủ Võ Lâm xưa, như Tần Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn…

Chỉ dựa vào Sức Mạnh, nhưng thiếu Nền Tảng Văn Hóa Nước Mình?

Cho nên Phần Lớn, Họ đều Đứt Gánh giữa đường…

Ngay cả các Đế Quốc Thực Dân hay Phong Kiến…

Hoặc những Nền Văn Minh đã quên Phần Điều Chỉnh…

Như Thế Chiến II, qua Kinh Nghiệm chỉ nặng về Võ Công…

Nên Nhóm Phát Xít <Nhật+Đức+Ý> đã hoàn toàn Thất Bại?

Như Dạng Chiến Tranh Trí Tuệ, trong Chiến Tranh Lạnh,

Dạng Vong Thân Trí Tuệ này đã gẫy vì thiếu Quân Bình?

Cho nên một Liên Bang Sô Viết, cả Lý Thuyết lẫn Thực Hành…

Đều Sụp Đổ  & Nền Văn Hóa Cộng Sản như hoàn toàn tan rã?

Cho đến Hôm Nay, chỉ còn TQCS, BHCS, VNCS, Cuba CS đỏ…

Nhưng Nền Tảng Văn Hóa CS chưa bao giờ được hình thành…

Cho nên, nếu hỏi Nguồn Gốc Võ Học Cộng Sản Võ Đường Nào?

Cho đến nay, không Một Học Giả Nào, có thể Trả Lời được?

Ngay cả Triết Gia Karl Marx, nay dù vực Ông sống lại…

Thì Môn Phái Văn Hóa Này của Ông cũng phải Giải Tán thôi?

Vì ngay cả Trưởng Môn TQCS cũng đã Phá Ngang?

Đã Định Hướng Chủ Nghĩa Mình vào Thị Trường Kinh Tế?

Và TTKT là Sàn Tập của Tây Phương, CN Tư Bản?

Vì vậy cho nên Trong CĐ Thế Giới, ở Giai Đoạn Hôm Nay…

Bá Chủ Võ Lâm đòi hỏi phải rất cao, Độ Trình Văn Hóa?

Và lẽ dĩ nhiên, ngoài Yếu Só Kinh Tài, và Võ Công Nguyên Tử…

Một Siêu Cường cần một Trình Độ Văn Hóa Trưởng Thành,

Và theo tôi, Nền Văn Hóa cũng mật thiết đến Dạng Văn Minh?

Mà Hiện Đại, tai Đông Phương, vẫn chưa có Nền Văn Minh nào xuất sắc?

Hầu như Sức Lôi Cuốn của Nền Văn Minh Tây Phương dù còn khuyết điểm…

Vẫn là Con Đường Hành Trình Hy Vọng của Sinh Hoạt Loài Người?

Chúng tôi hy vọng, nếu Nền Văn Minh Nhân Loại nhắm <Sự Chung Sống Hòa Bình>?

Các Siêu và Đại Cường, mọi Khuynh Hướng nên <Cộng Chung Hợp Tác>?

Phân Tách Kỹ, CĐ Thế Giới phải như Tình Huynh Đệ?

Trong một Gia Đình, dù có nhiều Khác Biệt, các Anh Chị Em?

Kẻ Giầu, Người Nghèo, Kẻ Bất Hạnh, Kẻ Gian Truân?

Chúng Ta cần Đối Xử với nhau để có <Thiên Thời, Nhân Hòa & Địa Lợi>?

Chúng Ta cần Tương Thân Nhau, về Đời Sống Nhân Văn và Xã Hội…

Để Hôm Nay, Ngày Mai và mãi mãi có Một Đời Sống Nhân Tình!

Chúng Ta cần Chia Sẽ Nhau, và Tương Trợ nhau Hết Minh…

Mới có thể Thực Hiện được một Tình Yêu Người trong Nhân Thế?

Những Yếu Số để một Quốc Gia khả thể <Trở Thành Bá Chủ>,

Xin Hãy Nhường Cho Yếu Số <Bất Chiến Tự Nhiên Thành>?

Miễn là trong Chúng Ta, Hãy Thực Hiện <Tình Nhân Bản Chân Thành>,

Cho mọi Quốc Gia, Dân Tộc trong 4 Đại Dương, và 5 Châu dưới Vòm Trời Vũ Trụ!

Như vậy, Bá Chủ Võ Lâm phải cần thêm Phương Diện…

Văn Hóa cả Toàn Cầu, Tình Huynh Đệ, cùng Thăng Tiến, Tương Thân?

 Trọng Thùy Sơn -6/2016

 WHEN A NATION BECAME THE WORLD CHAMP,

DID YOU THINK, BY ITS FINANCIAL & ECONOMIC ACIVITY, OR BY ITS NUCLEAR WEAPONS?

(Palavering, Current Events, Social Poem) – P2 / 2

 In the previous section we have placed some hypothesis …Or whether or not A World Champ? And what are the variables that have built the World Champ, beside the variable of Business Finance & Nuclear Power? In the expressed knowledge of many of the Scholars, they said that <Factors of Culture> are more important? Because the required conditions to become a Superpower, in addition to the Population, Land, Culture is a critical need. The ancient Champs like Qin Shi Huang, Genghis Khan Just relied on their strength, but lacked their own cultural Foundation? So, mostly, they were failed on their halfway. Even the Feudal or Colonial Empires, even the old Civilizations had forgotten their Adjustment Parts. .As World War II, through our Experience, they only considered heavily on their Weapons. Therefore, the Nazi Group <Japan + Germany + Italy> has completely failed? As in the War of Wisdom Form, or the Cold War, this Wisdom Alienation Form has been broken due to the lack of Equalization? So, the Soviet Union, both Theory and Practice are collapsed & the Culture of Communists completely disintegrated?

 Until today, only Red China, Red North Korea, Red Vietnam and Red Cuba are existing, but we must know the important point, that their Communist Culture Foundation has not been really formed? So, if asking any Communist Leader what Martial Arts School was he belong to? He could not answer. Even Philosopher Karl Marx, even we suppose he was rebirthed, he could not answer.  He must disperse His Living Communist Model? Because even the Communist School Leader has derailed from his Party’s Theory, being disrupted and trying to adapt into the Capitalism Economy Market as well? Therefore, in our Present World Community, to be the Champ, that Nation should require to obtain a very high degree in Cultural Knowledge beside his knowledge of Finance- Economy & Nuclear Power. And in my view, it also requires a high degree of Civilization? In our Oriental Region, there is no outstanding public Civilization that may importantly influence Mankind so far? Mostly, today Mankind are appealing to the Western Civilization, even it is not perfect, but it is still the Path for Mankind to go on their Journey? We hope this Civilization has been bringing to Mankind <The Co- Existence peacefully>? All Superpowers and Rich Nations should be <in Common Cooperation>? Analyzing deeply into to our Mankind World, our World Community must consider Each Other like Brotherhood? As in the same Family, there are many differences among Brothers and Sisters? The rich, the poor, the unfortunate, the unlucky.  We need to treat each other to have <our Harmony, in God’s Love, and in a Happy Space to live>? Our body needs the same & together, as the Social Life with Humanity not only for today, but also tomorrow and future, forever. We need our Mutual Assistance and our Human World of Love Mission can be attained and can be reached?

 The Essentials required for a Nation to become A Champ must be natural? As long as we are all sincere to contribute our efforts into this Moral Mission for all Nations, all Peoples of the 4 Oceans and the 5 Continents of this Globe. So, the World Champ should add one more Character that Is A Global Culture which should be equally promoted to help each other as the  Brothers of the Same Family.

 Trong Thuy Son – 6 / 2016

 Referenced Sources/Nguồn Tham Khảo:

http://thesovereigninvestor.com/exclusives/americas-day-reckoning-exposed/?z=493960

http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/06/china-dream-liu-mingfu-power/394748/

http://www.heritage.org/initiatives/first-principles/primary-sources/woodrow-wilsons-war-message-to-congress

http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/03/the-decline-of-the-west-why-america-must-prepare-for-the-end-of-dominance/254779/

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/04/25/remarks-president-obama-address-people-europe

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: