WHEN A NATION BECAME THE WORLD CHAMP, DID YOU THINK, BY ITS FINANCIAL & ECONOMIC ACIVITY, OR BY ITS NUCLEAR WEAPONS?

BÁ CHỦ VÕ LÂM
SẼ DO YẾU SỐ KINH TÀI HAY YẾU SỐ VÕ CÔNG?
(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội) – P1/2

Các Bạn thử nghĩ coi, Tại Sao Hoa Kỳ là Bá Chủ?
Vào Kỷ Nguyên Toàn Cầu Hóa hiện nay?
Lẽ dĩ nhiên, điểm quan trọng là, <Đồng Mỹ Kim>?
Tại sao vậy? Vì cá Toàn Cầu đều Sử Dụng NÓ?
Giống như trong một Làng, 1 CĐ Nhỏ Bé…
Nhóm Nhà Giầu, sẽ Chế Ngự Cả Làng?
Có Máu Mặt một chút, như Nhóm Tiểu Thương?
Hay Làm Chủ một vài Sào Ruộng, Đất?
Nhưng khi có Thiên Tai, hay Thương Trường bế tắc…
Họ vẫn thường Cầu Cứu Nhóm Nhà Giầu? (NNG)
Nay Ta nhận ra một Dạng Mới của Cộng Đồng…
Thay vì 1 Nhóm Nhà Giầu, lại có thêm Nhiều Nhóm?
Trong Cộng Đồng, NNG 1 vẫn có nhiều Uy Tín…
Nhưng NNG 2-3- 4-5… nay cũng liên kết nhanh?
Vì Thời Thế, Họ đều có khuynh hướng Cạnh Tranh?
Chẳng hạn như, một TQCS đang vươn lên trong HIện Đại?
Một tân LB NGA, có khuynh hướng Thiên Về Võ Lực?
Và một số Nước với Dạng Liên Kết như Liên Âu?
Hay một số đang ngắm tìm… một Đại Cường?
Nhất là Nương Tựa hay là còn Dựa Dẫm?
Nền Kinh Tế số 2 TQCS như đang Tích Lũy nhiều Tiền Bạc?
Phóng nhiều Dự Án To, để Quyến Rũ các Nước Nghèo?
Còn NNG Mỹ, tuy là Bá Chủ Kinh Tài bấy lâu nay…
Nay đối diện THCS một tân Siêu Cường đầy thách thức?
Bàn Cờ Thế Giới xem ra ngày càng thêm phức tạp?
Rất có thể có những Biến Chuyển…Vai Trò Đồng Mỹ Kim?
Vì sau Thế Chiến II, Vai Trò Bá Chủ của Mỹ… Đồng Mỹ Kim…
Đã và đang Chi Phối Toàn Cầu, trong Giao Lưu Kinh Tế?
Lãnh Vực Kinh Tài xem ra, trong TK Toàn Cầu Hóa,
Không hẳn Sinh Hoạt Kinh Doanh & Công Nghiệp đứng Hàng Đầu?
Như ở Biển Đông, Trung Đông lẫn Đông Âu…thấy toàn Dạng Võ Công?
Xem ra Hai Yếu Tố: Kinh Tài & Võ Công đều quan trọng?
Ở Châu Á gần đây, đã có nhiều Hội Nghi An Ninh Quốc Tế?
Họ họp nhau và Tố Cáo Tham Vọng của TQCS Bắc Kinh?
Vùng Lưỡi Bò 9 Nút, với những Biến Đổi Hải Đảo của Bắc Kinh…
Kèm theo Thái Độ kiêu căng & dạng Gia Tăng Quân Sự?
Đã khiến Thế Bá Chủ Hoa Kỳ cũng Đồng Minh đang Phản Ứng?
Có nhiều Dư Luận, một số Liên Minh của một số Quốc Gia…
Đã Hình Thành & Tìm Cách Hạ Vai Trò Bá Chủ của Hoa Kỳ?
Địa Vị Kinh Tài như lúc nào cũng Thượng Phong của Mỹ?
Các Dịch Vụ Kinh Tài trong nhiều Vụ Đầu Tư Lớn…
Người Ta có thể dựa vào để Phân Tích Tình Hình?
Người Ta cũng dựa vào những Biến Chuyển xa gần…
Để Tiên Đoán được Thế Cờ của 3-4 Siêu Cường Thế Giới…
Trước khi Đào Sâu vào Biến Chuyển Kinh Tài và Võ Lực,
Câu Hỏi được đặt ra, <Nếu có sự Phá Sản Đồng Mỹ Kim>?
Thì Cộng Đồng Thế Giới Chúng Ta, Đời Sống sẽ ra sao?
Lúc Ấy, Dạng Võ Lực hay Dạng Kinh Tài đóng Vai Trò quan trọng?
Nếu trải nghiệm Thế Chiến II và Chiến Tranh Lạnh,
Thì Yếu Số Nào… đã nâng cấp Vai Trò Bá Chủ của Hoa Kỳ?
Còn những Yếu Số nào, Chúng Ta phải nhìn vào Viễn Ảnh của Tương Lai?
Để Kết Luận Thế Giới Người, rồi đây, có hay không, Một Tân Bá Chủ?
(Còn tiếp P2/2)

Trọng Thùy Sơn – 6/2016

Xin xem Phần Anh ngữ trong: https://www.vanson.wordpress.com

WHEN A NATION BECAME THE WORLD CHAMP,
DID YOU THINK, BY ITS FINANCIAL & ECONOMIC ACIVITY, OR BY ITS NUCLEAR WEAPONS?
(Palavering, Current Events, Social Poem) – P1 / 2

Think yourselve, why did USA become the World Champ, in the Era of Globalization today? Of course, the important point is, <The Dollars>? Why so? Because the Whole Globe are using IT? Similarly, in a certain Village, or a small Community…The Rich Group, <TRG> will dominate and tame the whole Village? Yes some well-off classes, like the Small Business Group, or few little-rich guys who have a few acres of farmland, or land? But, when there is a disaster, or Trade Deadlock, they often demand rich Rescue Group? (TRG). Now we.ve just realized a New Type of Community. Instead of one group of the TRG, It has added Multiple Groups? In the Community, there is still the previous TRG1, however, It still has some Prestiges. TRG2-3-4-5 … are well known with their activities, such as their quick links or related Alliances? Along with the Time, they tend Competitive? For example, a rising Red China in our modern period. Another, the new Russia, tends to Nuclear Power is on? And some others have tried to find some linked forms such as the European Union? Or some are watching to find A Good Alliance Leader. Especially, they could refuge or rely longer? Red China, the No 2 Economy has Its Trade Surplus in Cumulative Equity Money, now invest free up more Projects, to faraway Continent’s Poor Countries? For the USA Superpower, even it has been dominating the Finance and Economy of the World for long, now begin facing the new challenges of Red China, the no 2 Economy of the World now? Can you see more and more complex problems that have been shaking the US Dollar Role now?

Since the end of World War II, the hegemony of the US dollar has been governing globally, in economic exchanges. In the Field of Finance and Economy, at this Globalization Period, the Activities of Business & Industrial Products are not really importantly at the Top? As in the East Sea, the Middle East and the Eastern Europe, we have seen the whole form Nuclear Weapons Shows-Off? So, the Two Factors: The Finance-Economy & the Nuclear Weapon are both important? In Asia, recently, many International Security Conferences have been hold by several Nations.

They gathered and accused Beijing (Red China) over reacted Ambitions? Its Beef Tongue with 9-button Region, and Its Transformed New Islands in other Nations’ Sovereign, It Arrogant Attitude plus Its Military Expansion has caused the Reactions of the United States and Its Allied Nations? There is some news about, the recently-formed Unions aiming at finding ways to decrease the Hegemonic Role of the USA in the Globe Supreme Position as today. Through the Business & Financial Services as well as Investment Projects, we can rely on, in order to analyze the situation? We also rely on the particular shifts or events, near and far, to predict these 3-4 World Superpowers’ Strategy in the World Chess Game. Before looking deeply into the Variables of Finance+Economy and Nuclear Weapon Power, some Questions are posed, <If there is a US Bankruptcy of its Dollar>; how will be like Our World Community? Then, what type of them, the Business+Economy or the Nuclear Weapon Power is the most important? If we base on the experience of World War II and the Cold War, which Variables have shared into the Upgrading Level of the Champ USA? Weak No. Come on … it has upgraded the hegemony of the United States? In addition, what Variables will be sharing in future vision, to conclude that, in our World Community will have or won/t have A New Superpower Champ?

(To be continued P2 / 2)

Trong Thuy Son – 6/2016
Referenced Sourse/Nguồn Tham Khảo:
http://thesovereigninvestor.com/exclusives/americas-day-reckoning-exposed/?z=493960
http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/06/china-dream-liu-mingfu-power/394748/
http://www.heritage.org/initiatives/first-principles/primary-sources/woodrow-wilsons-war-message-to-congress
http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/03/the-decline-of-the-west-why-america-must-prepare-for-the-end-of-dominance/254779/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/04/25/remarks-president-obama-address-people-europe

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: