WHICH LIVING MODAL WILL BE GOOD FOR OUR MODERN MANKIND?

MẪU SỐNG NÀO SẼ TỐT CHO LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)   – (P2/3)

 Tiếp theo P1/3, chúng tôi hôm nay và các Bạn…

Có lẽ ít hay nhiều, cũng nhìn thấy một vài <Mẫu Sống Địa Cầu>?

Chúng ta cùng tìm hiểu & bàn luận về khía cạnh <Vật Chất & Tinh Thần>…

Tôi muốn ví dụ  <Mẫu Sống Kia> như môt <Món Ăn Trong Cuộc Sống>?

<Món Ăn Đó> lẽ đương nhiên, phải coi kỹ ở Phần Chất Lượng?

<Món Ăn Này>?. Bạn thử tìm hiểu kỹ … <Nó có Ngon không>?

Mẫu Sống Ngày Nay, Loài Người nhận thức trong Giao Lưu…

Đa số HỌ thích Món Ăn Văn Hóa Nào? Chg Ta  như đều biết?.

Các Cường Quốc như TQCS, lb NGA, Liên Âu, Ấn, Nhật, Mỹ…

Họ đều nhu vào Thời Kỳ mà Vật Chất/Kinh Tế phải Sống Còn?

TQCS, lb NGA, hướng vào Quyền Lực của Họ nhiều hơn?

Và có lẽ, cả hai, đều có Mặc Cảm thua Liên Âu và Mỹ?

Nền Kỹ Thuật & Kinh Doanh nay ở Giai Đoạn <Toàn Cầu Hóa>..

Toàn Cầu Hóa là gì & Tại Sao có… ở  Địa Cầu hôm nay?

Đã chuyển biến từ TCII, CT Lạnh, do Thế Giới Giao Lưu?

Hay các Chúa Sơn Lâm đã âm thầm phóng ra từng Kế Hoạch?

Theo tôi, Dòng Lịch Sử giống như một Cộng Đồng Xã Hội…

Mà Các Nhà Giầu hay Giai Cấp Nghèo vẫn Thích Ứng Hóa thôi?

Mạnh được, Yếu thua, hay Chước Quỷ, Mưu Thần?

Trong Cuộc Sống Đấu Tranh, Con Người lọc lừa nhau khôn khéo?

<Thới Kỳ Thực Dân>, tại sao Họ phải mượn Chiêu Bài Khai Hóa?

<Thời Kỳ TCI, II>, tại sao Nẩy Sinh CĐ Phát Xít Địa Cầu?

<Thời Kỳ CT Lạnh>, tại sao Hoa Kỳ phải Bắt Tay Giao Dịch với < Lục Địa CS Tầu>?

Theo Tôi, chính là Con Người đã đi từ < Chiến Tranh sang Hòa Giải>?

Các Nhà Triết Học Xã Hội mô tả gọn vào 1 <Phương Trình Xã Hội>…<PTXH>

Từ Tiền Đề, tạo Phản Đề, diễn tiến đến Hợp Đề…

Nó lôi kéo theo nhiều Phần Tử và  Chuyển Biến Phương Trình?

Như Ta thấy các <CĐ Đế Quốc Thực Dân Xưa> đã gần như Thay Đổi?

Sau một vài PTXH, chúng ta thấy các Bộ Óc Tinh Hoa Lãnh Tụ…

Đã và đang Ảnh Hưởng, rồi tạo những <Chuyển Biến Địa Cầu>

Trong mỗi Tiền Đề, Phản Đề, rồi đến Hợp Đề…

Từ đó chúng ta có thể Tiên Đoán ra <Nguyên Nhân & Hậu Quả>?

<Ta lấy một Ví Dụ>, Dạng Hợp Đề của TT R. Nixon nhiệm kỳ 70-74 từ Mỹ…

Cũng là 1 Tiền Đề cho Giai Đoạn Tiếp của Thế Giới Sử, lúc này?

Theo tôi, Dạng Hợp Đề của TT R. Nixon của Mỹ thiếu Quân Bình?

Nó biến chuyển thành một Tiền Đề của Dạng <Toàn Cầu Hóa>?

TQCS với Tập Đoàn Lãnh Đạo, toàn là Đảng Viên Cộng Sản…

Ctt R. Nixon tưởng rằng Toàn Cầu Hóa là Hòa Giải với Kẻ Thù?

Song Niềm Ức Chế của 1 Thời Kỳ dài Chống Đế Quốc Thực Dân…

YTH Cộng Sản, từ cct MTĐ sang đến TH Đặng Tiểu Bình,  vẫn còn Hệ Quả?

Và Chất Lượng Văn Hóa của Mô Hình Xã Hội Cộng Sản..

Sau 7 thập niên, Nền Văn Hóa CS Lục Địa TQ chưa đổi mầu?

Nhìn vào Nội Bộ TQ, sự Phân Hóa giữa các Lực Quyền…

Người Ta có cảm nhận, càng Khó Khăn, cho Anh Em Nhà Trung Quốc?

(Còn tiếp P3/3)

 Trọng Thùy Sơn – 6/2016

  Translation:

WHICH LIVING MODAL WILL BE GOOD FOR OUR MODERN MANKIND?

 (Palavering Social Poem) – (P2 / 3)

 Continuing P 1/ 3, we <You & Me>, perhaps more or less, have had seeing some Living Forms on this Globe? Let’s learn & discuss some aspects as <Physical & Mental Aspects>. I would like to take this example <the Living Form> as the <Recipes In our Life>? Those <Recipes>, of course, must be carefully considered in the Qualities of the <Dish>? Do you try to learn the skills how to cook it good; or <it tastes good>?  For example, which Living Model People like today? Most of them prefer Recipes Culture Do? I like all to know.  The Powers as TQCS, Russia, European Union, India, Japan, United States of America, in the Material Period or Economics, must compete each other to be survival? Red China, Russia, desired more their power, perhaps, both have been feeling their inferior complex toward USA and European Union, in Technology & in Business backgrounds, particularly today, the period of <Globalization>.

 What is Globalization & Why there is in the Earth today? It has been  transforming from the period of  WWII, the Cold War,  through our recent better & better Cultural Exchanges? Or, it could be changed through even by the related Superpowers’ quietly-launched Plans?

 In my opinion, History is like a Social Community, in which the richer  and the lower classes are still adapting mutually to form new way of Living Model? The Strong gains, the Weak loses, including several worse or wiser plans in their Living Activities?  Life Is a Struggle, Human Beings always must fight for being survival? Why did previous <Colonialists>, have to borrow the Logo of <Civilization Spreading>?  In the <Period of WWII> why did we have to face the Nazi or Fascist Movement? And in the <Cold War> Period, why did the United States have to establish the Economic Exchange with Communist China?  According to me, Mankind has been mutating from <War to Reconciliation>. Some Social Philosophers have described the Societal Equation or our Human Social Change Form, which has 3 Phases: <Thesis, Antithesis, and Synthesis>.

 This Social Equation has been changing in its 3 parts, due to the inputs and outputs of our social activities and the decisions of Mankind Leaders In each Social Period, the Previous Synthesis can become the New Thesis, then the New Antithesis, and then the New Synthesis again and again… As we experienced the Old Colonist Empires have been changed? And after a few Social Equations, the Elite Social Leaders’ Brain were more intelligent, and created more Wisdom for our Globe… as we mentioned in each Social Equation:  Thesis, Antithesis, Synthesis…  For these experienced Social Equation, we may guess Its Causes and Its Consequences.  Taking an Example of the well-known Syntheses of the Event of Ex. President Nixon & Ex. President Deng Xiao Ping of Red China, for example, It was our New Thesis of the New Social Equation for our Human World History.

According to me, was meeting to the US President R. Nixon lack of Equalization? It has transformed into a New Thesis as well as the Antithesis of <Globalization Period Today>? Red China Leaders are in A Group, full of Communist Party Members and our Ex. President R. Nixon thought that <The Globalization Settlement>  with the Enemy was acceptable? However, Divided Mankind, in the Anti-Empire Period with Brain Washed Communist Ideology as of Ex. President Deng Xiao Ping Period, there were a lot of Social Implications?  I want to mention about

 The Communist Culture with its Quality and Social Model, Way of Thinking and Doing are different. After seven decades, the Communist China Culture in its Mainland hasn’t changed much its color? Looking at China’s Societal Complex Segmentations, such as the Government’s Power, Political Form, as well as their People’s Dark Human Rights status, for example, I have felt still so tough, for Chinese Brothers?                               (To be continued P3 / 3)

 Trong Thuy Son – 6/2016

SOURCES FOR MY POST:  SEE PART 1/3 ABOVE.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: