CIVILIZATION OF CHINA vs CHINA SOCIALIST REGIME:

NỀN VĂN MINH TRUNG QUỐC VS TRUNG QUỐC XHCN/CS:

(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội) P2/2

 Trong Phần trước,Chg Tôi đã kỳ vọng <Nền Văn Minh Xưa Trung Quốc>,

Được đan vào  Giấc Mơ của Trung Quốc Thế Hệ Hôm Nay?

Có nghĩa là TQ cần Trau Dồi <Phẩm Chất Văn Hóa> nhiều hơn…

Thay vì Úng Dụng lai căng Ý Hệ Mác, Lê Nin, hay Cộng Sản..

Lý do? vì chính Nền Văn Minh Trung Hoa vẫn còn dang dở…

Trong câu <Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ>, một Tiến Trình?

Tại sao, <Nền Văn Hóa Trung Hoa Hôm Nay>,  cần phải cố gắng Vươn Lên?

Đề Nền Văn Minh Trung Hoa được Phục Hồi & Hãnh Diện?

Tôi vẫn kỳ vọng vào Giá Trị Triết Học Đông Phương <Tình Nhân Bản>,

Một Tiến Trình Tu Dưỡng các Đức Tính Tốt của Bản Thân…

Một khi Nhà Lãnh Đạo đã hoàn tất được Chất Lượng Bản Thân…

Đương Sự mới có đủ Khả Năng Dựng Xây Gia Đình Căn Bản?

Quản Trị một Gia Đình, tuy chỉ là một Cộng Đồng nhỏ…

Nhưng nếu không vững vàng, vẫn Tan Vỡ như thường?

Ví dụ như Tình Yêu Vợ Chồng, và Đối Xử Con Cái công bằng…

Và Quán Xuyến để cho Lạc Phúc Gia Đình luôn No Ấm?

Một khi Tài Năng Tề Gia có thành công  & bền vững,

Nhà Lãnh Đạo mới có Khả Năng quản trị một Cộng Đồng lớn, một Quốc Gia?

Ngày Nay, Cộng Đồng lớn nhất chính là CĐ Thế Giới Chúng Ta?

Bình Thiên Hạ phải nên hiểu như là: <Làm Thế Nào cho 4 Bể, 5 Châu, Thái Hòa & No Ấm>?

Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng Trung Quốc Hôm Nay cần Phản Tỉnh…

Duyệt Xét lại xem Chính Mình đã & đang muốn Làm Gì?

Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ đã đến đâu?

Đường Lối Ngoại Giao, và Trăm Ngàn Dự Án Kinh  Bang Tề Thế?

Nền Văn Minh Nhân Bản Trung Quốc xưa cũng còn một câu nữa?

Có là phải <Thiên Thời, Địa Lợi & Nhân Hòa>…

Nền Văn Hóa Tân Trung Quốc hôm nay, có đủ Nhân Hòa không?

Nền Văn Hóa Tân Trung Quốc hôm nay, thế nào là Địa Lợi?

Và Giấc Mơ Trung Quốc thế nào? có nhắm vào Tình Nhân Bản?

Giấc Mơ Trung Quốc có nhằm vào Một Tiến Bộ Cao Nền Văn Minh Trung Quốc?

Và Nền Văn Minh Trung Quốc đã trau giồi đầy đủ Chất Lượng chưa?

Hầu có thể Thực Hiện một Thái Hòa, Lạc Phúc cho Nhân Loại Cộng Đồng?

Và chính là  Hướng Tiến Bộ, mà Nền Văn Minh Trung Quốc phải hoàn tất <Giai Đoạn sau cùng BÌNH THIÊN HẠ>?

Nhận Xét trên cho Chúng Ta cùng nhìn càng rõ nét?

Giấc Mơ Trung Quốc hiện đại cần phải Bổ Túc nhiều?

Các Nhà Lãnh Đạo Nền Văn Hóa của Dân Tộc TQ hôm nay…

Cần phải Hội Đủ Tầm Nhìn, Khả Năng, và Trí Tuệ?

Công Cuộc Xây Dựng Nền Văn Minh Trung Quốc là cần thiết?

Và Khả Năng Thích Ứng, Giấc Mơ Tân Trung Quốc, phải Quân Bình?

Nền Tảng Giáo Dục Quần Chúng phải thật vững vàng?

Mới có thể Hướng Dẫn & Mang Giang Sơn Về Một Mối?

Những Chất Lượng Trí Tuệ thiếu sót Tình Nhân Bản…

Thiếu Nhân Hòa, và Ổn Định Lạc Phúc của Người Dân…

Chúng tôi nghĩ các Nhà Lãnh Đạo Giấc Mơ Tân Trung Hoa…

Hãy Suy Nghĩ kỹ, Tịnh Tâm, và Tìm ra Phương Thức Tốt?

Chúng tôi hy vọng rằng Vài Lời Phiếm Đàm trao đổi…

Có thể mang Dân Tộc Trung Quốc vào Thế Giới Hòa Bình…

Bởi vì, <Tứ Hải Giai Huynh Đệ> .. trong Thế Giới Cộng Đồng…

Giấc Mơ Chung Nhân Bản chính là NHÂN HÒA, THÁI HÒA, & QUÂN BÌNH LẠC PHÚC?

 Trọng Thùy Sơn – 5/2016

 Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết:

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_China

 Translation:

CIVILIZATION OF CHINA vs CHINA SOCIALIST REGIME:

(Palavering Social Poem) P2 / 2

 In the previous section, I have expected to regain <Past China Civilization>, and It should be woven into the Chinese Dream Generation Today? It means China needs to hone <Its Cultural Qualities> more, instead of applying Marxism, Leninism or Communism. Reason? It is  because, the Chinese Civilization is still unfinished Its Whole Process to Be Matured, such as in the <Self Educating, Family Managing, National Managing & Pacifying the World>.  I mean It requires this Process.  Why? <Chinese Culture Today>, should be trying to catch up this Valued Civilization? I sincerely hope the Old Chinese Civilization should be Restored and Be Proud of? I still expect our Oriental Philosophy Values <The Human Rights>, A Self Educating Process of required virtues for Individuals, or in another word, for yourself …Once Leaders are qualified with Individual Virtues,  they can have enough required Characters, or Abilities used to build their Basic Family? Managing a Family, even a small Unit as A small Community; but if not strong, it could be still broken as often? For example, in our Conjugal Love, and our Treatment of Children, it requires a fair ways for All?  Second, we must know how to work and gain incomes enough to provide our Family’s Requirement and Welfare as well? Once his Family Management is sustainably successful, Leaders have the ability to administer a large Community, as a Nation? Today, the largest Community, naturally, Is Our World? Binh Thien Ha <Pacifying The World> must be interpreted as: <How to make our 4 Oceans as well as our 5 Continents are In Peace with Enough Good Welfare. That’s why I think China Dream needs A Deeper Reflection today …Review to see Yourself What To Have To Do? The deep Philosophy Proverb, <Self Education, Family Management, National Developing and Facifying  our World must be done to certain Limits, certain Directions and we must know Where To Go? Our Diplomacy, and our Hundred Thousand of Projects to develop our Mutual World? Our Ancient China Civilization still have another Proverb, < How To Fit Natural Laws, How To Best Utilize Our Earth & How To Harmonize Our All People?>. So, does our Chinese Cultural Dream Today have enough those above mentioned Qualities or Not?  Its People Harmony? Its Natural Resources Developing? And does It Fit the Natural Laws? Does Our New Chinese Culture Dream Today Aim At our World Human Rights For Alls? Does the China Dream Aim At High Progresses as Its Ancient Civilization To Cultivate and Share with the World Today?  Can The China Dream realize The Whole World Peace and Establish An Economic Welfare for All People living in It? And it is the Useful Progress, which the New Dream of China must implement to build Its Civilization Which has still be lacking an Important & final Phase <Pacifying The World Dream>?  Reviewing on and on the Above Elements, personally, I still believe the Modern China Dream is lacking several Qualities to be completed for Accomplishing the Culture of China Today.  China Leaders today, particularly with the ones of Different Ethnic Groups need to meet Vision, Ability, and Wisdom together in their Mutual Construction of their Society and their Chinese Civilization as needed. With Their adaptability, their Dream of New China, must be in the status of  Equalization?  The Foundation to educate the Public to be very strongly built?  In order to gather All Differences Into Their Fatherland Union as well as United Dream. The Intellectual deficiencies in humanity treatment such as Lacking People Harmony, Welfare Stability for All, I think New Leaders of A New China Must Think Tank Carefully and Searching their Best Practices. We hope that my sincere Words, even in a Palavering Social form could aim at The China Dream will process Its All Directions toward the Global Peace, just because All 4 Oceans of our Time are Brotherhood? And We May Say that Is also Our World Dream & We Hope This Dream Will Match our Humanity Love, our World Peace and our Common Welfare For All Peoples in This World./.

 Trong Thuy Son – 5/2016

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: