HAS COMMUNIST IDEOLOGY BEEN FULLY BANKRUPT?

Ý THỨC HỆ CỘNG SẢN ĐÃ HOÀN TOÀN PHÁ SẢN CHƯA?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Sau ngày Sụp Đổ của Khối Liên Bang Sô Viết…

Người Ta nghĩ rằng CNCS của Thế Giới đã lỗi thời?

Trong gần 200 quốc gia, hiện đại, chỉ độ 3-4 Phần Trăm…

Con Duy Trì, Đam Mê, và Dưỡng Nuôi Ý-Hệ Cộng Sản?

Lý Thuyết Mác: Trong < Người Nô Lệ & Ông Chủ Tư Bản>…

Sau khi dành được Quyền Làm Chủ, thì Giới Nô Lệ trở thành Tân Chủ Nhân?

Và Họ cũng thích Của Cải, rồi Tha Hóa với Chủ Nghĩa Cá Nhân?

 Đại Đa Số đã trở thành Đại Gia, Giai Cấp Tư Bản Đỏ?

Nhất là từ khi cct Đặng Tiểu Bình bắt tay với Mỹ?

Thi Trung Hoa Lục Địa, Sắc Mầu Cách Mạng đã phai mờ?

Ngay cả các Thuộc Hạ, các Nước Cộng Sản còn lại theo Trung Hoa…

Giai Cấp Lãnh Đạo cũng đã Ngồi Xe Hơi, mặc Complet, đeo Cà Vạt?

Ta cứ nhìn vào Giai Đoạn này, khi Kinh Tế Toàn Cầu Hóa…

Các Đại Gia thuộc Đảng Cộng Sản thâu tóm Quyền Lực nhiều?

Và Quyền Lực cũng đồng nghĩa với Quyền Lợi Tập Quyền?

Ví dụ như cả Đất Đai của Nông Dân cũng thuộc về CQCS?

Trong Mối Giao Lưu Văn Hóa Toàn Cầu hiện nay mở rộng…

Chúng Ta thấy có sự Xâm Nhập của Chất Lượng Văn Hóa Toàn Cầu?

Chất Lượng Văn Hóa cũng được hiểu như Gia Vị Món Ăn?

Văn Hóa Tây Phương? Văn Hóa Trung Hoa xưa, hay VH Cộng Sản?

Tại sao, Con Người gia nhập Phong Trào Cách Mạng Mác, vài Thập Niên trước?

Và Tại sao, Con Người lại Tha Hóa theo Triết Lý Kinh Tế Tây Phương?

Rồi trên Địa Cầu Ngày Nay, các Siêu Cường cũng đă Bắt Đầu…

Mở Chiến Dịch Võ Trang, Tăng Quyền Lực & Cạnh Tranh Kinh Tế?

Tân Siêu Cường TQCS, Nền KT số 2, đang Đầu Tư nhiều Tư Bản…

Đẻ Thâu Tóm Tài Nguyên, nhưng không ngờ đang tạo <Thế  Chiến Tranh>?

Còn Tân SC LB NGA, phục hồi Tham Vọng của LBSV xưa…

Đang Thâu Tóm những Lãnh Thổ của LBSV xưa cũ?

NGA Khơi dậy Dân Tộc Tính, Dân Gốc NGA tản mát…

Và tạo nên Nhiều Thế Trận, Phân Hóa,  Cạnh Tranh?

Yểm Trở một Syria của TT Assad, 1 Kẻ Độc Tài?

Hay cố Tìm Sơ Hở của Tây Phương rồi Chia Rẽ?

Chính những Chiến Lược Mới của 2 Siêu Cường LB NGA, CSTQ…

Đang tạo nên một Căng Thẳng khắp Toàn Cầu…

Từ Chủ Nghĩa Mác, hai Siêu Cường này Đe Dọa Thế Giới Cộng Đồng…

Khiến khó thể Hòa Giải Nhau, và chỉ Nhằm Vào Cạnh Tranh Hơn Kém?

Chúng tôi thiết tưởng, Nếu Tạo Chia Rẽ trong CĐ Thế Giới…

Trái Đất Loài Người đương nhiên sẽ có Hậu Quả Chiến Tranh?

Nhất là khi Ý Hệ Người Cộng Sản không có Hướng Tiến Xa Hơn?

Mà lại Định Hướng Ý Hệ Mình, theo Thị Trường Kinh Tế?

Viễn Ảnh một Nền Văn Hóa Thái Hòa trong Nhân Loại…

Như muốn mờ dần trong Hành Vi thiếu <Định Hướng chân chinh> của Con Người?

Nhìn chung, Ý Thức Hệ Cộng Sản đã Chết Rồi?

Nhưng tại sao Nhân Loại không Nhìn Ra Vấn Đề đó?

Dân Chúng trong các Quốc Gia Định Hướng theo TTKT…

Vẫn ngoan ngoãn Nghe Theo những Biện Luận Tuyên Truyền?

Họ không dừng lại để Nhận Định & Cố Nhìn Ra…

Cùng Hợp Đoàn, Cùng Dựng Xây, một Cảnh Đời Tươi Sáng?

Cũng cần nhắc nhở ĐQ Nhật trước đây khi nổi dậy…

Chính Sách Hung Hãn thế nào? Lịch Sử đã chứng minh?

Thé Chiến II, một Bài Học còn ghi vào Sách Vở đã lâu?

Và Hành Sử Hôm Nay, rất quân bình của Nước Nhật?

Chúng Tôi mong ước Các Siêu Cường nên Tự Xét…

Ôn Cố Tri Tân, để Dân Tộc Mình cùng Thế Giới được Thái Hòa?

  Tran Vanson – 5/2016

 Vài Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết:

https://www.britannica.com/topic/communism

https://www.taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=155968&ctNode=124

https://books.google.com/books?isbn=0822306069

https://www.theguardian.com

 

 HAS COMMUNIST IDEOLOGY BEEN FULLY BANKRUPT?

(Palavering Social Poem)

 After the fall of the Soviet Union Bloc … People think that the World of Communism is outdated? Among nearly 200 countries, in our modern time, just about 3-4 Percent are still maintaining this Ideology with Passion, and the Consciousness of Communist system? Marxist Theory: In <The Boss Capitalists & the Slave>, after achieving their ownership gain, the World Slaves became New Owners? They became also wealthy and love Materials, and are alienated with individualism? And the majority have become Red capitalist class? Especially since ex. chairman Deng shook hands with the US, Mainland China exam, their ideal Revolution Color was faded? Even the underling, the small nations remaining Communist as China, the Ruling Class has also sat on luxury Cars, wearing luxury clothes, wearing a tie?  Keep looking at this stage, when the Economic Globalization, the Great Family of the Communist Party seized their control of many? And, Power is synonymous with Group Benefits & Rights? For example, both the Land of Farmers are also belonged to the Communist Government? In our Global Culture Exchanges today, do we see the infiltration of the Global Quality of Western Culture? These Cultural Qualities are also known as our Food Spice Recipes? These Recipes have attracted people to follow, to enjoy and to be alienated?  What Is the Most Influenced?  the Western Culture, the Ancient Chinese Culture, or the Recent Communist One? Why, did the Marxist or Revolutionary Classes of Men, a few decades ago, now have turned their back under the Western Economic Philosophy? Then on Earth Today, the superpowers have begun their old Ambition into the Armed Campaigns, Increasing Competitiveness in Power & Economy?

 Specially, the Red China, the No 2 Economy, has more and more investments in different destinations in the world? Red China aimed at gathering many Resources to take over, but unexpectedly, It could be causing the World War?  Also, the new Empire of Fed RUSSIA, It has ambition of regaining former USSR Power, It is acquiring the former Soviet Union Territory in the Eastern Europe?

 In these conflict transactions, Russia has created different Strategies, and Competitive as well as divided Projects? Such as the Syria’s support of President Assad, a dictator? Or trying to find loopholes in the West and Causing Divided Problems? It was the very New Strategies of the Russian Federation & Red China have been creating a lot of stresses to the worldwide now. From Marxism, these two superpowers have been threatening our World Community? Let’s together Meditate on our World Affairs, we’d better not make it difficult, in order to decrease our World Community Competitiveness? We suppose, the more We Create <Divided Situation in Our World>, the more our Global Human Beings are suffering, and creating more consequences of Wars? Especially, when The Communist Ideology has been no more effective or progressive instructions in our Reality? As we all realized today, Communist Ideology has been adapting or directing to the Market Economy? Our further Mutual Visions could be making better of our Mankind Brighter Culture?

 We hope Every Superpower recall the History of Japan Empire in the World War II. How Aggressive Old Japan Empire showed? Our World History has proven?  The World War II should be A Lesson for all of us; because we have A Long Record in the Books.  Therefore; our Conduct today, should be intelligent to be A New Japan Today? History has proven All of Our World Experiences. We wish the Superpowers should review necessary Old Aspect of Life and think tank,  to plan for our World’s Peace and Prosperity in Future./.

 Tran Vanson – 5/2016

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: