WORLD ORDER, THE OLD & NEW EMPIRES & THE WILD ISLANDS

 TRẬT TỰ THẾ GIỚI, CÁC ĐẾ QUỐC XƯA NAY VÀ  NHỮNG HOANG ĐẢO

(Thơ Phiếm luận, Xã hội) – (P1/2)

 Trong Hiện Đại, hình như các Siêu Cường đều mạnh?

Tham Vọng Họ thế nào?  Bạn có tiên đoán được không?

Tân SC TQCS đang cố gắng Xâm Chiếm Biển Đông…

Và có thể, Các Đảo Khác, vẫn trong Tầm quyến rũ?

Vài Hải Cảng Thế Giới khác, TQCS đều nhắm tới…

Như Hải Cảng Darwin của Úc đã ký HU 99 năm?

Tại sao, các Đại Cường đều muốn Cạnh Tranh nhau?

Để thâu tóm nhiều Tài Nguyên Trái Đất?

Từ thế kỷ 8, tình trạng này… đã nhiều Đế Quốc,

Muốn Quyền Lực, Quyền Lợi nhiều, phải chế ngự Đại Dương?

Như Vương Triều Tamil Chola đã Chiếm Vịnh Bengal,

Thời kỳ TC II, <Nhóm Hải Đạo Andaman, Nicobar Ấn Độ> đã do Nhật chiếm,

Thế kỷ thứ 5, Sicily, một Biển Địa Trung <Mediterranean Sea>, cũng bị các Đế Quốc La Mã, Pháp, Tây Ban Nha, thay nhau xâm chiếm,

Quần Đảo Samos, 1 QĐ của Hy Lạp, đến nay vẫn của Đế Quốc Ba Tư?

Rồi từ thế kỷ 17 trở đi, có bao nhiều Đế Quốc xuất phát từ <Nền Văn Minh Âu Châu>?

Vào cuối Đời Nhà Thanh, có bao nhiêu Đế Quốc trong Chiến Tranh Nha Phiến?

Trật Tự Thế Giới, trong Quá Trình, xem ra đã thăng trầm theo Năm Tháng?

Hay Trật Tự Ấy, tùy theo Tham Vọng các Đế Quốc đã hình thành?

Nguyên Nhân của các Cuộc Thế Chiến trong Lịch Sử Quá Trình?

Những Yếu Tố nào, đã ảnh hưởng vào Tham Vọng?

Như Siêu Cường LB Nga và hiện nay SC Trung Hoa Hậu Cộng Sản?

Tình Hình đang căng thẳng tại Vùng Biển Lưỡi Bò Thái Binh Dương?

Nguyên Nhân Chính phải chăng từ Giấc Mơ của Trung Hoa?

Nhất là Giấc Mơ ấy quá cao của Trung Hoa Hậu Cộng Sản?

Còn SC LB NGA đang đắm chìm vào sự Phục Hồi Tham Vọng Cũ?

<Mà LBSV, mặt Chính Trị Địa Dư>, đã một thời Thâu Tóm gần nửa Địa Cầu?

Chúng tôi nghĩ, các Lãnh Tụ rất có thể đi đến Những Sai Lầm?

Khi tưởng tưởng Dân Tộc Mình có thể lên Vai Trò Bá Chủ?

Riêng tìm hiểu về Siêu Cường Hoa Kỳ & Vai Trò  hiện tại…

Chúng tôi cho rằng Vai Trò này Do Các Nước ủy nhiệm vô tình?

Sau TC II, Chiến Tranh Lạnh, Nó vẫn chuyển hóa trong Nhân Sinh?

Và vẫn có thể Các Nước Mạnh đang biến chuyển Trật Tự & Vai Trò Bá Chủ Siêu Cường Thế Giới?

(Còn tiếp P2/2)

 Trọng Thùy Sơn – 4/2016

 Xin xem Phần Tham Khảo & Bài Dịch trong:

https://vanson.wordpress.com/

  WORLD ORDER, THE OLD & NEW EMPIRES & THE WILD ISLANDS

(Palavering Social Poem) – (P1 / 2)

 In our Modern Time, apparently, several powerful superpowers are seen? How are their Ambitions? Could you predict? Like the New Superpower Red China, that is  trying to invade the South China Sea …And maybe, It still wants the Other Islands, in its range of charm? Several other World Ports, Red China has aimed …Such as the Port of Darwin in Australia, It has been signed in an Accord of 99 years? Why, do the Superpowers all want to compete in order to acquire more resources on Earth? From the 8th century, in this situation … we have had many Empires… They wanted Power, Rights, & they must tame the Ocean for their resource needs? As Tamil Chola Dynasty occupied the Bay of Bengal.  In the WWII period, <Group islands of Andaman, Nicobar India> were occupied by the Japanese.  In the 5th century, Sicily, a Mediterranean Sea <Mediterranean Sea>, was occupied by the Roman Empire, France, Spain, they took turns to invade different times.  The Samos Islands, the original sovereignty of Greece, had been occupying so far by  the previous Persian Empire? Then from the 17th century onwards, how many Empires did come from the <European Civilization>? At the end of the Qing dynasty, how many Empires were seen in the Opium War? So, the World Order, in the process, seems to have ups and downs over the Times of our Globe? Or that order, depending on the ambitions of the Empires, was actually formed?

 The causes of World War in our Global History, what factors have influenced on Empire ambitions? Superpowers, such as Russia and China or Post-Communist China Cases… What Is the Situation is tense, in the Waters of Pacific Beef Tongue? Were they issued from the hardly affordable Causes of the Chinese Dream? Was that Dream so high for the Post-Communist China? Superpower Russia, again,  is also immersed in its Restoration of the Old Ambition? <The USSR, the Political Geography>, has acquired nearly half of the planet? We think, the Leaders could be able to go to their Wrong Doings? Are You Positive to think that An Ethnic

Alone Can Realize The World Hegemony? Particularly learning about American superpower & its Current Role, we believe that this Role due to Many Countries accidentally mandate USA? After TC II, & the Cold War, it was transformed in the Human Relations and Mutations? But, this World Order, will be possibly evolving to the Strongest Country, or the One with the Most Outstanding Skills to Assume Role of the World Superpowers?

Vanson Tran

(To be continued P2 / 2)

 VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

https://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Garcia

https://en.wikipedia.org/wiki/Andaman_Islands

https://en.wikipedia.org/wiki/Andaman_and_Nicobar_Islands

https://en.wikipedia.org/wiki/Sicily

https://en.wikipedia.org/wiki/Samos

https://books.google.com/books?isbn=817835831X

www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=1564

https://books.google.com/books?id=xfDNAAAAMAAJ

https://books.google.com/books?id=dlc_AQAAMAAJ

https://books.google.com/books?isbn=1573060089

The History of Christianity: From the Birth of Christ to …

https://books.google.com/books?id=zRiEznGkfukC

Henry Hart Milman – 1840 – ‎Church history

http://www.nationalinterest.org/feature/how-china-sees-world-order-15846

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: