The Deep Hole Of The Rich & The Poor

HỐ THẲM GIẦU NGHÈO?

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội) – P2/2

 Đi xa hơn, chg ta nhìn về Tương Lai Thế Giới…

Hố Thẳm Giầu Nghèo và Mối Tương Quan?

Như Tương Quan Xã Hội Người & Đời Sống Nhân Văn?

Về Chính Trị, như Các Siêu Cường đang Trỗi Dậy?

Nhìn vào Động Lực Cạnh Tranh và Tham Vọng…

CĐ Thế Giới còn Thiếu Sót một <Hòa Giải, Hòa Đồng>?

Trong bao lâu Cạnh Tranh & Tham Vọng <Muốn Quá Cao>?

Đường Lối Chính Trị của các Siêu Đại Cường sẽ <Xa Rời Hòa Hợp>?

Kinh Nghiệm Qua, nếu Ta Nhìn vào <Dạng Cạnh Tranh, Tham Vọng>…

Hình như là Họ vẫn cố bám giữ lấy Mục Tiêu?

Nếu Tân SC TQCS vẫn thực hiện Giấc Mơ Trung Hoa?

Sự Xâm Chiếm Biển Đông Toàn Vùng Lưỡi Bò căng thẳng?

Trong Kế Hoạch Thực Hiện Con Đường Tơ Lụa?

Có bao hàm Gian Ý Chính Trị hay không?

Nhưng Tại Sao… Chg Ta vẫn thấy Sự Chuyển Trục, không vui?

Và Siêu Cường LB NGA cũng đang gầm gừ, Xung Kich?

Siêu Cường thứ Ba là Liên Âu + Siêu Cương Mỹ…

Họ đã Họp Bàn và Hành Sử như Thế Nào?

Thế Tam Quốc Mới của Địa Cầu có hình thành không?

Trong khi đó, vẫn Nổi Lên một LL Đạo Hồi Quá Khích?

Đức Daila Lama, gần đây nói về Đạo Đức?

Nhưng trong Địa Cầu… Các Tôn Giáo vẫn Phân Hóa Nhau?

Riêng Ý Thức Hệ Xã Hội, dáng vẻ, vẫn U Sầu?

Cái Quan Niệm về Cuộc Sống Thế Nào? Tinh Thần, Vật Chất?

Con Người vẫn Tha Hóa về Dòng Đời Vật Chất?

Đó là Sự Sinh Tồn… một Nếp Sống bất khả phân ly?

Khi có Quyền Lực, Giai Cấp Lãnh Đạo vẫn U Lì?

Ngồi Khai Thác … Làm Giầu cho Cá Nhân và Bè Đảng?

Các Nhóm Người Giầu và Tập Đoàn Lợi Ich…

Khi Tích Lũy Tư Bản nhiều rồi, Họ dùng Đạo Đức Tuyên Truyền?

Những Chiêu Bài nhan nhản, như <Xóa Đói Giảm Nghèo>?

Trong khi đó, Bản Thân vẫn Ung Dung, Thoài Mái?

Các Lãnh Đạo vẫn họp nhau, từ G-3 đến G-20 hàng năm không thiếu?

Nhưng Thế Giới Người, Nhóm Dân Nghèo Đói vẫn càng tăng?

Bạn hãy nhìn vào Mối Trường Nóng như ở Miệt Trung Đông?

Hay Môi Trường Nguội, các Nhóm Dân Nghèo trong <Các Quốc Gia Còn Độc Tài & Cộng Sản>?

Một TQCS, VNCS, Thái Lan & Châu Phi … đều Tham Nhũng?

Ngay các trong các Siêu Cường, <Nạn Trốn Thuế> trong vụ <Papers of Panama>?

HỐ THẲM GIẦU NGHÈO, một Di Bệnh, vẫn lan ra?

Đang tàn phá Cơ Thể Xã Hội Người trong chính ngay Thế Kỷ?

<Ý Thức về Hố Thẳm Giầu Nghèo> vẫn đang nhiều Thách Thức?

Cho những Tầm Nhìn Lãnh Đạo một Xã Hội Con Người?

Phải chăng <Giai Cấp Lãnh Đạo> phải Phản Tình Sự Tha Hóa, Vong Thân?

Cả Hai Mặt:  <Vong Thân Vật Chất & Vong Thân Trí Tuệ>?

Làm sao Loài Người Chúng Ta có một Dạng Tạm Quân Bình về Vật Chất?

Để bớt đi những Tham Vọng quá đáng… lẫn Cạnh Tranh?

Làm sao Chúng Ta biết Nhận Định được < Hiện Thực Vô Minh>?

Để Hòa Giải Trí Tuệ  của Chg Ta về Siêu Hình và Vũ Trụ?

Có cần Tái Khai Triển những Ý Thức Hệ Tinh Hoa Lịch Sử?

Hay Chất Lượng Đạo Đức từ các Tôn Giáo & Nền Văn Hóa Con Người?

Chúng Ta cùng Dung Nạp những Bài Học của Quá Khứ lẩn Hiện Sinh?

Hầu Đúc Kết để Tạo Một Lộ Trình Quân Bình cho Nhân Loại?

 Trọng Thùy Sơn – 4/2016

(Please See Our References & Translation in

https://vanson.wordpress.com/)

 

 

THE DEEP HOLE OF THE RICH AND THE POOR?

(Palavering, Current Events, Social Poem) – P2 / 2

 Going further, we look to the future of our World about the Hole of the Rich & the Poor, as well as their Relationships… As Social Relations, the Life of Human Society and Its Humanity Aspect? Politically, as the Emerging Superpowers, we must be looking at their competitive dynamics and ambitions …Our World Community has been lacking a <Reconciliation and Coordination>? When our Mankind’s Competitiveness & Ambition <Want Too High>, the Political Line of Superpowers and Rich Countries have been far away the World Harmony?

 Through Experiences, if we look at their <forms of Competition, & Ambition> …Apparently, they still try to hold on their fixed Goals. If New Superpower Red China still performs Its Chinese Dream, by aiming at its full occupation of the South China Sea, <The Beef Tongue Region>, and in Its Plan to implement its  Silk Road Project, is there implied its bad internal political objective or not? But why do we still feel that this Axis Move is unhappy for the World? Superpower Fed of Russia are also growling, and showing us some shock? The third Superpowers are EU and USA & what have they had any Conduct Meetings on their Table?

Has the New Form of the Three Kingdoms of Earth been formed yet? Meanwhile, a new Force of ISIS has been rising in the Islam World?

 Dai La Lama has recently mentioned on Ethics? But in the planet today, the Religions are still separated apart? Mankind’s Social Ideology appeared so melancholy? How is the Concept of Life now, Mental Aspect as well as Physical Aspect? Man are still being alienated materialistically because that is their Survival Life or their indissoluble life? When there is power, the ruling class still greedy to grasp more interests? Sitting & Mining … Personal enrichment and friends are? The rich and Benefits Corporate Groups, when Capitalist Accumulation is much, their Ethics Propaganda in several of <Poverty Erasing Words> have been used? Meanwhile, materialistically speaking, they are well alienated, but always comfortably? The Leaders remains the same meetings, from the G-3 to G-20 every year not missing? But our World Poverty People are still increasing?

 Look into a hot environment such as in the Middle East Region, Or Cold Environment, among the Poor Population, the Poverty Groups in <The Nations with the Communist Dictatorship Forms> such as Communist China, Vietnam, Thailand and Several African Ones… They Are All In Corruption? Even in the Rich and Strong Superpowers, the phenomenon <Victims Tax Evasion> as mentioned in the <Papers of Panama>? So, the Deep Hole of the Rich and the Poor, or this Gap Is really A Contagious Disease, still spreading? Ravaging Our Social Body of our very Century?

 <Awareness of this Gap they have been participating> still has many challenges for the Leaders’ Vision to improve our Human Society? Is it true that the Social Wisdom Leading Class must think tank about this Alienation Status? In both two Forms: the Intellectual as well as Materialistic Alienations? How do our Human-Beings have the Equalization in this Social Materialistic Problem? To dampen or decrease our excessive ambitions & competitiveness? How do we can realize the Unstable Assessment Reality in order to learn our Intellectual Mediation, then apply the Necessary Changes for Our World Community? In Reality and In Supernatural Future?

 Do we have to retrace our Historic Essence Ideology or Ideologies? With Quality and Ethics from Religions & Cultures of Human Beings? So that we can also use the Lesson Calendar of the past and the present for Studying? In order to Form a Track, or in another word, to Create An Equalization Road, both Intellectual and Materialistic Views, for our Mankind’s Interdependence?

 Trong Thuy Son – 4/2016

 My Post’s Ref. Sources/Vài Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết của chg tôi:

https://www.youtube.com/watch?v=0z2YFXiwKYw

https://www.pewresearch.org/…/americans-see-growing-ga

https://www.pewresearch.org/…/u-s-income-inequality-on-…

https://www.economist.com/node/7055911

https://www.scientificamerican.com/…/economic-inequality-…

https://www.dailymail.co.uk/…/Growing-gap-rich-poor-Britain-two-d

https://www.bankrate.com/finance/…/income-gap-widening-1.aspx

https://www.theguardian.com

https://www.telegraph.co.uk

https://www.freedomkeys.com/gap.htm

https://www.youtube.com/watch?v=ctm8gUjsK7I

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: