THE DEEP HOLE OF THE RICH & THE POOR?

HỐ THẲM GIẦU NGHÈO?

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội) – P1/2

 Gia Đình Quý Vị có thường quan tâm đến,

Mức Lợi Tức hàng tháng, trong Cảnh Nghèo?

Lẽ dĩ nhiên, Đảng Phái nào cũng nói <Dẹp Hố Giầu Nghèo>?

Sau kỳ Bầu Cử xong, thì Dân Nghèo vẫn thường như cũ?

Trường hợp trước Bầu Cử, Tuyên Truyền của Đảng Phái…

Thường trống chiêng để lôi kéo Số Phiếu Bầu?

Sau khi đắc cử vào các Chức Vụ của Đảng Phái, Chính Quyền…

Họ thường lãng quên dần Những Gì Đã Hứa?

Nếu Dân vẫn còn nghèo, thì vẫn còn Tệ Đoan Xã Hội?

Lấy tạm một Ví Dụ trong Gia Đình, có những Đứa Con…

Ba Bữa No Đủ rồi, chúng tôi ko Ăn Vụng như xưa…

Nhưng nếu vẫn đói, đương nhiên Chúng còn lục lọi?.

Có khi phải Rủ Nhau sang Xin Ăn Nhà Hàng Xóm…

Chúng cũng chỉ vì <Đói Ăn Vụng, Túng Làm Liều>?

Ở Trong Làng, tôi quen biết, Bọn Phạm Pháp Thiếu Niên,

Trong những Đô Thị càng nghèo, thì càng lắm Tệ Đoan Xã Hội?

Tệ Đoan Xã Hội càng gia tăng trong Dạng Chính Quyền Tham Nhũng?

Từ Thôn Xóm, Phường Xã, cho đến Huyện Tỉnh Thành?

Tham Nhũng là Thói Quen của Nền Văn Hóa Nước Ta?

Vì được Lợi, cả Trộm Cướp cũng chuyên dùng Hối Lộ?

Nạn Tham Nhũng Công Quyền càng gia tăng vì thế?

Bởi vì mọi Giai Cấp dưới trên, đều Muốn Làm Giầu?

Chúng Ta đang Tha Hóa trong Dạng Vật Chất, Nhu Cầu?

Khó ngăn cản Lòng Tham khi có vài Cơ Hội?

Tại nhiều Nước Quá Nghèo, Thanh Niên thường Đi Lính…

Và đôi khi, Họ còn Tụ Tập thành Băng Đảng chuyên nghề?

Cướp Của, Mãi Dâm, BuônThuốc Phiện, Buôn Người…

Như chúng ta đọc Tìn Tức Hàng Ngày qua Kinh Nghiệm?

Một Quốc Gia mà quá nhiều Tệ Đoan Xã Hội…

Chứng tỏ rằng Quốc Gia đó có Hố Thẳm Giầu Nghèo?

Trong bao lâu Tỷ Lệ Cao Dân Chúng Đói Nghèo…

Quốc Gia đó thường tạo ra hoặc Chiến Tranh, hay Nội Chiến…

Chính vì thế mà các Chính Phủ Ngày Nay quan tâm tuyệt đối,

Đến Sự Chênh Lệch Giầu Nghèo & cố gắng Xóa Đói Giảm Nghèo?

Chính Cái Hố Thẳm đang tạo Khoảng Ngăn Cách Giầu Nghèo….

Nó đã tạo nên Nội Chiến, Chiến Tranh, Tệ Đoan Xã Hội…

Dạng Hải Tặc Cướp Biển Thái Lan, Somalia và nhiều nơi khác…

Đã Tập Trung Thành Phần Thất Nghiệp của các Nước Nghèo…

Nước Mễ Tây Cơ, Nam Mỹ nổi tiếng nhiều Bọn Buôn Ma Túy, Buôn Người…

Hay những Biên Giới các Quốc Gia còn Nghèo và Đói Khổ…

Trật Tự Xã Hội từ đó Nó không lồng vào Chính Nghĩa?

Như Tạo nên Cuộc Chiến Tranh Giai Cấp Vô Sản vừa qua?

Cũng chính là những Phát Động từ Giai Cấp Đói Nghèo?

Ví dụ như Nhóm Dân Nghèo tham gia LL Nhà Nước Đạo Hồi Quá Khích…

Hay chính là Hoàn Cảnh Đói Nghèo của Người Dân Chuyển Hoá?

Hoặc Dạng Tư Bản/Tài Sản Chuyển Hóan trong Nền Kinh Tế Hôm Nay,

Chiến Tranh sẽ nẩy sinh, nếu Quyền Lợi Phân Phối Thiếu Quân Bình?

Nó đến dần dần, từ  Dạng Nẩy Sinh bằng Tệ Đoan Xã Hội…

Khi Quần Chúng Rơi vào Sự Đói Nghèo, và Bất Mãn?

Nó cũng đến từ Dạng một Thiểu Số Giầu, Chế Ngự Đa Số Nghèo…

Trong Dạng Này, Nó đã và đang tạo nên Dạng Bất Công?

Và Chiến Tranh Khu Vực thường xẩy ra từ <Dạng Công Bị Áp Bức>?

Hoặc một  Thiểu Số Giầu, thâu Tư Bản, ăn trên ngồi chốc?

Hoặc một Nhóm Chính Trị Gia, Độc Tài, Áp Chế Người Dân?

Bởi vì, Quần Chúng Nghèo cảm nhận thấy  Sự Bất Công?

Họ sẽ Xuống Đường và Đòi Hỏi Sự Công Bằng Quyền Lợi?

Nền Kinh Tế Thị Trường chỉ là một Mô Hình Sinh Hoạt…

Thiếu Phân Phối Lợi Tức Bất Công, LL Lao Động sẽ Đòi Quyền?

Cho nên, Hố Thẳm Giầu Nghèo phải được các Chính Quyền…

Cập Nhật Hàng Ngày, Điều Chỉnh Sự Công Bình Quyền Lợi?

Trong 5 Châu, 4 Biển, Nhu Cầu về Lợi Tức Căn Bản…

Phải được Công Bình, Dân Chúng mới Lạc Nghiệp An Cư?

Các Chính Quyền Độc Tài, Toàn Trị, Quân Phiệt hiện nay…

Chóng hay Chầy, Quần Chúng Quốc Gia Ho, sẽ Đứng Lên Tiêu Diệt?

Các Siêu Cường Chính Trị hay dù là  số ½ về Kinh Tế…

Nếu để Hố Thẳm Giầu Nghèo sẽ là Mầm Mống Của Hiểm Nguy?

(Còn tiếp P2/2)

 Trọng Thùy Sơn – 4/2016

 Xin xem Nguồn Tham Khảo & Phần Anh Ngữ trong:

https://vanson.wordpress.com/

 

 

THE DEEP HOLE OF THE RICH & THE POOR?

(Palavering, Current Events, Social Poem) – P1/2

 Have your family often concerned about the Monthly Income, in poverty level? Of course, all party’s representatives also said <We Must Destroy the Rich & Poor Hole>? But, after the Election, the urban is still poor, often the same? Before the Election, Political Propaganda is attractive of Income Changings, Why? Because It is usually gonging to entice votes? Once elected to the Political Government Position, they often forgot gradually what was promised? If the People are still poor, our Society still creates the social ills? Get an example of a Family of many children, for instance; if three meals are enough, the children do not sneak in to eat food. But if they are still hungry, of course, they also rummaged? Sometimes they got each other to come to their Neighbors asking for food. We also understand this, just because <Being Hungry Causes Food Stealing, Being Poor Causes Bad Behaviors>? In The Village, I know several Juvenile delinquency Guys. So, if the Urban is poorer, we have more social ills? Social ills are rising in the form of Government Corruption? From the village, Ward, to District and Province, Corruption is a bad habit of our Country Culture? Because of this error, the robbers also specialized in Bribery? Therefore, the Public Corruptions are increasing? Because all of classes want to get rich? We are being alienated in Materials, how to make rich? Greed prevents hard when there are Opportunities? Too many Countries are now in poverty, Youth often found Jobs in the Soldiers Field …And sometimes, they also gathered in the profession Gangs?  Such as, Prostitution, Drugs Business, or Trafficking …As we read more Daily News, we’ve seen many Experiences in reality? If a Country contains too many Social Ills, naturally, that Nation proves that its Hole of the Rich and Poor Gap has been in danger?

 A Country having its high ratio of Poor or Starving People will sooner or later creates Civil Wars or Wars. That’s why the Government absolutely tries erase this Gap of Rich & Poor Situation?

 The longer the High Ratio of Poor Class of People is remained, the sooner that Country will possibly create Civil Wars or Wars in its own Community. That’s why the Government today has its absolute program   to decrease the Poverty Ratio in their Country. The main thing they participate are creating Rich-poor gap Around ….It has made the Civil War, War, social ills …Pirate Pirates types like Thailand in the South Sea, Somalia and many other places …Has Concentrated Characteristics of the National Poverty & High Unemployment …Countries like Mexico, South America are famous in Drug Traffickers, etc… Along the National Borders of Poverty and Hunger or Underdeveloped Nations, People are still very suffering… Today, the Social Order from the Equalization of the Rich & Poor Level has not been well integrated into the Required Situation of the Nation? History has made the well-known Revolutionary War, <Communism Movement of The World>, which was known as the Proletariat Class?  It required the Fair Distribution of Interests among All People in this Globe? Another Explanation could be based on the Participation of Poor People into the ISIS Group in the Middle East Region. This Organization has attracted and gathered Unemployed and Poor Youth around the Region?  Or another aspect of the Social Problem is the Type of Concentrated Capitalists whose Assets is the Form of  Conversion in Economy Today, from there, our Mankind Wars will arise, I we miss the Equalization in Social Interests? The Social Wars will come slowly, from emerging Social Ills inside our Communities… When People fall into poverty, and Minority of the Rich Class conquered the Majority of Interests, for example, it has absolutely been created the Injustice or Unfair Situation?

 Wars in different Regions usually occur from <the Oppressed Type of the Public>? Or in another word, a rich minority  gathered major Capitals, for their whole life, a situation of being alienated into the Materials while Majority of Poor People are still be in suffers? Or, politically,  a group Politicians, Dictator Leaders, have taken the advantage of the power, with corruptions to become more powerful while their Poor Class in the Nation don’t have enough food to eat, enough clothes to wear.. The Gap of the Rich and The Poor, naturally causes Social Injustices? Therefore, People naturally will demonstrate and require the Fair Conditions in Life? Their Human Rights?

  So, the Economy Market is just A Model of Living. If Missing An Equal Income Distribution, we could see more Claiming Workers or Laborers?

 So, what do we have to do?  Following me, the Government must update daily, and adjust the Equal Benefits for All Classes of People. Now in our 5 Continents, in the 4 Oceans, We Should Consider This Important Need, the Basic Income must be Righteous and Fair as We can, so that We Can Maintain Social Peace of All? Some Remained Governments like the Dictatorship, Totalitarian, militarism today, sooner or later, will be destroyed the Dangerous Gap between Rich and Poor? The Political superpowers or even the No 1 or 2 in Economics, if don’t repair this Situation, sooner or late; their Seeds Will Be In Dangers?

 (Còn tiếp P2/2)

 Trong Thuy Son – 4/2016

 

 Vài Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết:

https://en.wikipedia.org/wiki/International_inequality

https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/the-poorest-countries-in-the-world

http://www.nationsonline.org/oneworld/rich_poor_countries.htm

http://www.infoplease.com/ipa/A0908763.html

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?order=wbapi_data_value_2013+wbapi_data_value&sort=asc

http://www.globalissues.org/article/4/poverty-around-the-world

http://worldcentric.org/conscious-living/social-and-economic-injustice

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita

http://www.infoplease.com/ipa/A0908770.html

http://www.infoplease.com/world/statistics/inequality-income-expenditure.html

http://www.economist.com/node/7055911

https://www.theatlantic.com/business/…will-look-like-in…/58620/

http://genk.vn/5-gia-toc-quyen-luc-dang-am-tham-kiem-soat-ca-the-gioi-20160412102431269.chn

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: