ONE WORLD IN HARMONY WITH EQUALITY IN SOCIAL-IDEOLOGY?

 MT TH GII HÒA HP TRONG Ý H TRUNG DUNG?

(Thơ Phiếm lun, Xã hi) 

Ch Đ tôi viết hôm nay là mt Gi Thuyết…

Nếu Cuc Giao Lưu Văn Hóa Hin Đi Ôn Hòa…

Các Siêu Cưng cũ mi s có Hy Vng chan hòa..

Vì các Nn Văn Hóa D Bit Nhau, có cơ Hi Nhp?

Tôi không nghĩ Ngưi Hoa không khôn ngoan lm?

Mà H còn có th hình thành đưc mt Nn Kinh Tế thăng hoa?

Có nghĩa là, dn dn H biết Điu Chnh cái Túi Khôn?

Đ Sng Sót và Tr Nên An Toàn, cùng Thinh Vưng?

Trong Hin Tình thì mt Trung Hoa Hu Cng Sn…

Vn đang cn Nhng Th Thách, & Thích Ứng lâu dài?

Tôi hy vng rng Nưc THHCS s nhn thc ra…

Nếu H hi nhp như Nhiu Ph Tu trên Thế Gii?

H s không quan tâm nhiu vào V/Đ Chính Tr?

Sng Chân Thành, Sng Tt vi Nhân Loi Hôm Nay?

Ví d như mt Dân Tc Nht Bn Tnh Ng sau TC II?

Ví d như mt sc Đông Âu, sau LBSV đ?

H đã biết phi Trng Ht Ging gì, trong Cánh Đng Văn Hóa?

Và s Tr Thành mt Cưng Quc có Cht Lưng Văn Hóa Cao?

Tương t như HCQ Hoa K trong Môi Trưng Tranh Sng va qua…

Hoa K đang mun tr li Làm Con Ngưi T Tế?

8 năm ca TT B. Obama, v TT Da Mu đu tiên ca M

Vi Chính Sách Ôn Hòa, Tha Hip, vn Thc Hành?

Và cũng có th là Tm Gương Sáng, khá khôn ngoan?

Trong Cái Thế mà Trí Tu Con Ngưi đang Phn Tình?

Nét Phn Tnh Văn Hóa ca nhiu Tc Dân Tiến Hóa…

H nhn đnh ra rt d mt Đưng Hưng Khôn Ngoan?

Như CT Đng Tiu Bình trong Cơ Hi M Giao Lưu?

Như mt Nht Bn, Đc Quc biết Điu Chnh sau Thế Chiến?

Như vy, Cái Túi Khôn ca nhng Nhà Lãnh Đo…

Ca Hôm Nay và ca c Nhng Tương Lai…

Nhất là những Kinh Nghiệp Máu vừa qua…

Cht Lưng Văn Hóa Nhân Bn s dn dn rõ nét?

<Tham Vng quá> cũng s Đi Vào Dng Phân Hóa?

<Tham Vng Zero> li làm Kit Qu Văn Hóa, Gia Tài?

Thế cho nên, H s Chn Lc mt Hưng Đi rt Trung Dung?

Có th Quân Bình đưc Lc Phúc Chung trong Nhân Loi?

Chúng Ta đang nhìn rõ mt Cc Đoan ca LL ISIS?

Thế Lc này, s b Tiêu Dit, không bao lâu…

Và nhng Tính Kiêu Ngo ca Bo Lc, Cưng Quyn…

Cũng s b Thc Tế Phũ Phàng, làm Con Ngưi Tnh Ng?

Theo tôi, thì Trc Đưng Nào, s đi vào Quân Bình Cho Thế S?

Chính là câu châm ngôn, <Thiên Thi, Đa Li, ln Nhân Hòa>?

Dng Kiêu Căng ca các Đế Quc Thc Dân, trong thế k qua…

Đã làm ny sinh ra Dng Đòi Quyn Sng ca nhiu Dân Tc?

Cho nên vào K Nguyên Này, mt Hưng Đi Thanh Bình cho Nhân Loi…

Chính là Con Đưng mà các Lãnh T phi biết Trung Dung?

Tham Vng Tài Nguyên thái quá như THHCS Bin Đông,

Hay Min nh Hưng bao la như TT Putin lb NGA hin ti…

S đu là nhng Con Đưng Đi Vào Vp Ngã?

Sau nhng Vp Ngã Này, H s t đng nhn ra?

Con Đưng Nhân Hòa, chính là Hưng Trung Dung?

Nó s phù hp vi tt c mọi Quc Gia, 5 Châu 4 Bin?

Và chúng tôi nghĩ Nó cũng s hợp Ý Tri hay Thưng Đế?

Vì Thế K Loài Ngưi nay, đã Biết Hòa Hp, Trung Dung?

 Trng Thùy Sơn – 3/2016

 (Mời xem Phần Anh ngữ & Nguồn Tham Khảo trong

https://www.vanson.wordpress.com

 ONE WORLD IN HARMONY WITH EQUALITY IN SOCIAL-IDEOLOGY?

(Palavering Social Poem)                          

The Topic I write today is a hypothesis …If the World Cultural Exchange today the Moderate One, the Old and New Superpowers will be in harmony. Because, the cell cultures know each other, have their chance for the Integration? I do not think Chinese people really unwise? They may also together form a sublimation Economy? That means, gradually, they will try to make their Wisdom Adjustment to Survive and Become Safe, and have a good Prosperity? In the present situation Post-Communist China has a lot of challenges are It still needs to Adapt a little bit longer? I hope that the country will realize This Objective. If they integrate as many China Towns on the World, they will not necessary pay much attention to the Politics but Social Welfare of Its People? Chinese People will live sincerely, living well with Mankind today? For example, a Japan awakened after WWII? For other examples, some East European Countries, after the USSR was collapsed? They already know what Seed To Grow in their Fields of Culture? And they will become powerful Nations, with High Quality Cultured? Similarly, the United States of America, in recent years, has rebuilt its Life Qualities better and better. USA got back the Kind Personality Character?  8 years of President B. Obama, the first black President of the United States, his Policies for Conciliation, Mutual Agreement, still be Practical? And also a good example, quite wisely?

 In the situation of realizing the Wisdom, in the Human Condition has been reflected, many Tribes’ Population have touched this Cultural Evolution. They are easy to set up a Road for this Wisdom? As ex. Chairman Deng Xiaoping who has made the good China-Us Relationship Opportunity? As a Japan, a Germany, after World War II, they have adjusted well as we know? Thus, the Wisdom Bag of Leaders today and in the Future will be very reliable. Due to their Past Bloody Experience, their Cultural Quality and Human Rights will gradually be clear? <Too Much Ambitions> will also go into the form of Being Broken? <Zero Ambition> will cause the exhaust Culture, & Broken Family Resources? Therefore, they would Select a very well-balanced  Direction?  

 Because, the Equalization can be the Common Welfare in Mankind Life? The Fundamentalism is also a clear view of the Middle East < ISIS>? This potency, will be destroyed, not so long …And the Arrogance or Violence, and Rough Power will also be stark in reality, as the Practical Experiences will make Mankind awaken?  In my opinion, which is the road that will go to the <Equalization for the World>? It is the very Proverb, <Harmony to God, to Real Situation and to Humanity>? The Past Vanity form of Colonial Empires, in the last Century did arise out of multiple Types of Claims of many Nations? So in this era, a Direction to Peace for Mankind is the right Track for All Leaders Who Must Understand the Balance Principle? The Ambition of All Resources of Post-Communist China excesses too much in the East Sea, or the Immense Regional Impact as the current Russian President Vladimir Putin wants, will absolutely fall on their Roads? After falling to this, they will automatically recognize the necessary Path of Humanity Harmony, the Balance Principle’s Instructions? Only the Balance of Interests and the Humanity Harmony will fit all Nations, in our 5 Continents and 4 Oceans. And, we think it will also the Expectation of our Heaven or God? As far as this Century of Man, we should maintain our Harmony, and That Is the Principle of Balance?

 Trong Thuy Son – 3/2016

 (Please see Section English & Resources in

https://www.vanson.wordpress.com

 Vài Ngun Tham Kho Cho Bài Viết/Some Ref. Sources For My Post.

https::/www.economist.com/…/21609649-china-becomes-again-…

https://www.nytimes.com/…/gilpin-capitalism.html

https://www.vanityfair.com/news/…/china-worlds-largest-economy

https://www.heritage.org/…/four-issues-facing-china

https://www.stratfor.com/forecast/decade-forecast-2015-2025

https://www.foreignaffairs.com/…/rise-china-and-future

Explore posts in the same categories: Uncategorized

One Comment on “ONE WORLD IN HARMONY WITH EQUALITY IN SOCIAL-IDEOLOGY?”


  1. On my short list of books to read this month: “Every Body Matters” by Gary Thomas, which addresses both parts of your first item there. I’ll let you k Click http://d2.ae/hool090645


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: