My Fatherland Love

TÌNH NON NƯỚC

Tôi nhớ bài thơ Non Nước tôi,
Tản Đà thi sĩ, đã nguồn khơi…
Bảo tôi hãy giữ Tình Non Nước…
Đánh mất Nó rồi, sẽ tả tơi!
Sống Kiếp Lưu Vong, tôi cảm nhận…
Mất Tình Non Nước, lạc đời tôi!
Viễn ảnh dòng trôi… Thuyền Viễn Xứ…
Khác gì nhìn cảnh Lá Vàng Rơi?

Những Lá vẫn rơi theo gió lộng…
Sắc vàng dẹp nát nét vàng tươi…
Những trận cuồng phong qua xoáy lốc…
Còn đâu nguyên vẹn nét hoa đời?
Trông lại giải đường về cố quận…
Tưởng chừng bãi cạn hết mầu tươi!
Có một niềm đau đang quằn quại…
Khát khao ôm chặt lấy Tình Người?

Ngồi xuống vệ đường mơ Nước Non…
Trong mầu sáng rực buổi bình minh…
Đàn trẻ nô đùa trong thôn xóm…
Cánh đồng lúa chín đã đươm tình?
Không gian thay đổi chân tình mới?
Hay chuỗi thời gian, biến dạng hình?
Bước theo tiếng sáo Chiều Quê cũ…
Tôi thấy Nước Non, sáng Tình Người!

Trọng Thùy Sơn – Mùa Xuân 2016

The Fatherland Love

Verse 1: Tinh Non Nuoc I remember the poem, of poet Tan Da who, was credited …It told me to keep Tinh Non Nuoc … If losing It, then, you will be torn! Living in exile, I did feel …my Tinh Non Nuoc has lost, my life has lost as well! my wandering boat has drawn a line perspective so far, far away … The reality scences are looked like the scenes of the the Autumn leaves are falling apart?

Verse 2: The leaves are still falling under windy blows …
their royal golden color has been fading gradually away their pieces of fresh. Also, the past hurricane vortex …Where longer flower life intact definition? Looking back on the road trying to remember my old district … its beach seemed to me, has been exhausted its fresh colors! There is an agonizing pain in my heart… I feel a desire to hold onto a love, the love of humanity?

Verse 3: I sit down by the road and dream of my Country… It will, probably will be In bright colors by the dawn … Bands of children will be joyfully playing in the village … The ripen rice fields were flowing with love? And thes space will change the new & real Mankind Love? Even Times have been influencing our Country Life Color? Walking on the old roads of my country, I heard the familiar flute at the sunset … And I realize my Fatherland is embracing with a New Humanity Love!

Trong Thuy Son – Spring 2016

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: