HOW COULD WE COMPROMISE HUMAN BEINGS’ DIFFERENCES?

LÀM SAO HÒA GIẢI NHỮNG DỊ BIỆT GIỮA CON NGƯỜI?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội) 

Chúng Ta sinh ra thì đã có Ngàn Dị Biệt?

Và Những Dị Biệt này lại đối kháng lẫn nhau?

Cũng chỉ vì Dị Biệt, Họ rất ghét nhau?

Và hơn nữa, Họ đã từng Giết Nhau qua nhiều Thời Đại?

Có phải vì Cái Muốn của Ta nhiều hơn Kẻ Khác?

Hay Cái Muốn của Người chạm Quyền Lợi của Ta?

Sự Dị Biệt có thể đã từ Quyền Lợi & Nhu Cầu?

Nếu Chênh Lệch hay Bất Công nhiều quá?

Vì dụ Mức Nghèo Đói của Giai Cấp Cùng Đinh và Lao Động?

Đây mới chỉ Nói Về Dạng Vật Chất Nhu Cầu…

Tức là Lương bổng, Thực phẩm, Xã Hội, Nhân Sinh…

Chưa nói đến Dạng Quyền Lợi Tinh Thần, còn rắc rối?

Bạn hãy nhìn vào một Cộng Đồng Sinh Vật…

Trong Khu Rừng hoang dã… Bạn thấy gì?

Loài Sư Tử, Hổ, Báo, Chồn, Cáo tinh khôn?

Loài Hươu Nai, Ngựa Vằn, hay Loài Thỏ…

Giống Vật được xếp loại thày 3 Loài Căn Bản…

Loài Ăn Thịt này, Loài Ăn Cỏ, Loài Vừa Thịt vừa Cỏ Rau?

(Tiếng Mỹ gọi Carnivore, Herbivore, & Omnivore)

Thế Giới Động Vật không có Nhu Cầu Cao, ngoài Thực Phẩm?

Trái lại, Thế Giới Người, Ta có thêm nhu cầu Tinh Thần & Văn Hóa….

Nhưng nhiều Thành Kiến Con Người vẫn chưa thể Thoát Ra?

Chúng Ta Kỳ Thị Nhau, từ Tôn Giáo đến Mầu Da?

Và Chúng Ta cũng Tranh Dành Nhau trong Nhu Cầu Vật Chất?

Có nhiều Dị Biệt trong Ý Thức Hệ Xã Hội, và Tôn Giáo?

Như Phong Kiến, Đế Quốc, Độc Tài, rồi Cộng Sản, Nhân Quyền?

Rồi Phật, Lão, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Tin Lành…

Rất nhiều Nhánh xuyên xuyết qua Dòng Lịch Sử?

Ngược Dòng Thời Xưa Cũ,  đã có 2 Cuộc Thánh Chiến…

Và Hiện Nay, miền Trung Đông, một số Nước Phi Châu…

Nạn Kỳ Thị Tôn Giáo như đã trầm trọng hơn?

Vừa đẻ thêm ra Nhóm Hồi Giáo Quá Khích là ISIS?

Các Nước Ả Rập trong Vùng cón khá nhiều Dị Biệt Tôn Giáo?

Các Lãnh Tụ Chính Trị Siêu Cường cũng vẫn bó tay?

Vong Thân Trong Trí Tuệ, dạng thức như đứng im?

Song Dị Biệt lãnh vực này phân tách ra rất là Ghê Sợ?

Ý Hệ Xã Hội thời xa xưa, thời gần đây, hay Hiện Đại?

Đã trải nghiệm qua 4 Biến Cố Thời Đại của Con Người?

Biến Cố 1:  Chế Độ Phong Kiến, Vua Chúa chuyên quyền?

Biến Cố 2:  Chế Độ Đế Quốc, Thực Dân, Tư Bản Đất Đai…

Biết cố 3:  Chủ Nghĩa Phát Xít, TC II mãi 1945 mới hết?

Biến cố 4:  Hôm Nay, 3-4 Siêu Cường càng phân hóa?

Và Họ đang Cạnh Tranh nhau về Dạng Kinh Tế Địa Dư?

Hay Họ đang Mở Rộng ra những Dạng Thị Trường Liên Minh?

Như một BRICS, một AIDB, một Eurasian, một TPP nữa?

TQCS thì có Giấc Mơ, Vùng Lưỡi Bò Biển Đông và Con Đường Tơ Lụa?

LB NGA, một Giấc Mơ phục hồi Miền Ảnh Hưởng Địa Lý của LBSV năm xưa?

Còn CS Hoa Kỳ+EU cũng đang Củng Cố lại Kỷ Cương?

Và Thế Giới, vì Dị Biệt sẽ Đụng Chạm Nhau như Dĩ Vãng?

Một Vấn Nạn đang đe dọa Chúng Ta là Đệ III Thế Chiến?

Nếu Đường Lối  Ngoại Giao của các Siêu Cường thiếu quân bình?

Suy luận gần hơn, Ta có Sự Dị Biệt của Vợ Chồng?

Thiếu Hòa Giải, đã có triệu triệu Gia Đình Ly Dị?

Thiếu Hòa Giải, một Gia Đình trở nên tan nát?

Và Thiều Hòa Giải Tình Dân Tộc mình, thì Nội Chiến sẽ đến không lâu?

Hòa Giải Tình Vợ Chồng những Dị Biệt của nhau…

Hòa Giải Lợi Quyền dị biệt Giới Công Nhân Lao Động…

Nếu thoải mái, chúng ta sẽ thấy được Bầu Trời trong sáng?

Ngược lai, Tình Trạng Đấu Tranh  phát tác,nẩy mầm…

Chúng Ta ước mong rằng, một Xã Hội Văn Minh…

Nền Văn Hóa Dân Việt Ta sẽ có Cơ May thực hiện?

Miễn là Tầm Nhìn & Lòng Ái Quấc của các Nhà Lãnh Đạo…

Đồng thời có Khả Năng Hòa Giả Những Dị Biệt Nước Non…

Về cả hai Phương Diện:  Vật Chất & Trí Tuệ, Tình Thần! 

Trọng Thùy Sơn – 2/2016 

(Xin xem Nguồn Tham Khảo & Phần Anh Ngữ trong https://vanson.wordpress.com)

  HOW COULD WE COMPROMISE HUMAN BEINGS’ DIFFERENCES?

(Palavering, Social Poem)

 There were thousands of differences when we were born? And these differences were known as their mutual antagonism? Also just because of our differences, people hated each other? And moreover, they had to kill each other over many Era? Is it just because of we want the more than others? Or, the others’ wants touch my rights? The differences can have been caused from Rights & Needs, if their variation caused injustice too? For example, the poverty level of lowest class or labor one? This is the subject that we just mentioned about form of matter or needs …

Iike salaries, Food, Social, Human Rights, etc… We have not mentioned yet about the Intellectual Form, the moral right format, and related troubles? If You look into a Biology Community in a Wild Forest … What do you see? Species like Lion, tiger, leopards, fox, sly fox, etc… Other Species like deer, zebra, or Rabbit etc… Physics teacher graded varieties Species Basic 3 types: the carnivore, herbivore, and omnivore <eating both Meat and Grass>.

 Animal does not have high demand, in addition to Food? In contrast, the Mankind have more demands, like Spirit & Culture ….But Mankind have many prejudices; But Man still can’t log out? Our Discrimination together is differed from Religion to Skin Color? And we also vied in our material needs? There are so many differences in the Social Ideology and Religion? Such as feudal Form, Empire, Dictatorship, and the Communists, now In Human Rights? Then, Buddhism and Taoism, Christianity, Islam, Protestant, etc… Lots of cross-dotted Branch through history? Contra flowing our Past Old Time, we had 2 Crusades …And now, the Middle East, some Arabian & African Countries …Victims of Religious Discrimination is as aggravated? Just to add to the Islamic group ISIS? The Arab Nations in the Region still have plenty Religious Differences? The Political Leaders have also given up their capacity? In Wisdom Alienation stands by always or in a motionless form? But the differences this area is separated so frightening? Even the Social System of ancient times, the recent period, or Modern time?

 Experience has 4 Incidents Age of Man? Incident 1: the feudal form with autocratic King? Incident 2: the Empire Mode, Colonialism, Capitalism of Lands & Labors …Incident 3: Nazism, WW II until the year of 1945 to finish? And Today Incident, No 4:  3-4 Superpowers are divided? They are competing on different forms, Economic & Geographic Sovereignty? Or they’re expanding out their new other forms like Open Economy Markets or Alliances? As a BRICS, a AIDB, a Eurasian, a TPP, and anymore?  Red China Dream of its Beef Tongue Region in the South China Sea and the Silk Road? Fed Russia, a Recovery Dream of Its Geographic Influenced Regions in the former USSR? The Superpower US+EU are also strengthening their Disciplines? So, our World, because of its differences will touch together as it was in the Past? One problem that threatens our Contemporary Period is the World War III? If some unbalanced diplomacies of our World Superpowers? Inferencing closer, I have the differences of husband and wife? Lack of Reconciliation, millions of Families have been divorced? Lack of Reconciliation, a Family becomes broken? Lack of Reconciliation between All Classes of Citizen, our Civil War will come soon? Reconciliation of the husband and wife each other in their differences … Required Settlement of Benefits Differences for our Workers Rights, if comfortable, we’ll see in the bright morning in the Sky? By contrast, we will have a Controversy Status, onset and sprouting … Our Expectation is that a Vietnamese Civilized Society …A Vietnamese Culture May Have A Change to be constructed.  With the Patriotism and Human Heart of the Leaders.  Meanwhile, I also hope they will be empowered to reconcile the differences of our own Nation…on both aspects: Physical & Wisdom, or Spirit!

 Trong Thuy Son – 2/2016

 Vài Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết:

http://www.beyondintractability.org/essay/religion-and-conflict

https://www.gmu.edu/academic/ijps/vol6_2/Lee.htm

https://https://www.people-press.org/…/section-4-political-compromise-and-divisive-p

https://www.englishworks.com.au/crucible-arthur-miller/

www.goodreads.com/quotes/tag/ideologies

 

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: