THE NEW RESTAURANT TPP is likely THE ONE ATTRACTING A LOT OF CUSTOMERS?

QUÁN ĂN TPP CÓ VẺ SẼ ĐẮT HÀNG KÉO KHÁCH?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Đi tìm Món Ăn Kinh Tế gần và ngon nhất?

Xem ra Quán TPP được quảng cáo có vẻ rất ngon?

Rồi đây, Quán sẽ chiếm gần 1 tỷ Thực Khách?

Cách Trả Tiền Quán Này, xem ra cũng rất là dễ dãi?

Chưa kể Món Ăn như quyến rũ Khách Hàng?

So với Quán BRICS (hợp tác) hay EURASIAN của Nga…

Thị Trường Quốc Tế  Hôm Nay, xem ra rất là náo nhiệt?

Quán Ăn TPP sẽ mở cửa vào Năm Tới,

Thực Khách Miền Á Châu sẽ bị lôi cuốn thế nào?

Chưa kể, Quán Mở Cửa lôi cuốn 12 Nước Hợp Liên…

Có Khế Ước tương thân và rất nhiều tương trợ?

Quán BRICS của Brazil, Russia, India, C China và Nam Mỹ…

Mới mở gần đây, song Thương Vụ còn ít, chưa đông?

Còn Quán Eurasian Nga, mở vùng Bắc Trung Đông…

Xem ra còn èo uột, và Khách Hàng còn rất vắng?

Nền Kinh Tế của Các Siêu Cường luôn luôn dùng Chiến Lược…

Có Mục Đích Tiếp Thị và Quảng Cáo để lôi cuốn Khách Hàng?

Doanh Lợi Quán cũng có thể vì đó được Gia Tăng?

Nhưng Làm Ăn đã khó khăn, ngày nay Người Ta còn đeo Súng?

TQCS mở Một Tuyến Đường gọi là  Con Đường Tơ Lụa?

Tham Vọng không ngờ lại quá lớn Toàn Vùng?

Dựa vào một Lập Luận Chủ Quyền Vùng Hải Đảo Biển Đông…

TQCS Nhận Vơ, cho rằng Vùng Lưỡi Bỏ là Chủ Quyền Lõi Cốt?

Cho nên Ngoài Vấn Đề Chống Đối Nhau với Thực Khách…

TQCS còn muốn Vươn Lên thành một Đế Quốc Siêu Cường?

Quán TPP của Mỹ và 12 Nước, 12 Thành Viên…

Rất có thể Đụng Chạm vì tình trạng Cạnh Tranh nhiều Quán?

Cũng có thể vì Số Khách Hàng bị hoàn toàn Quảng Cáo…

Tâm Lý  của Họ sẽ tạo nên Ảnh Hưởng đến Nhu Cầu?

Thị Trường sẽ Căng Thẳng, vì Mật Ít Ruồi Nhiều?

Và giữa những Quán Hàng có thể xẩy ra nhiều Xung Đột?

Phải chăng Mô Hình Kinh Doanh ngày càng thách đố?

Gia Vị hưởng thụ xong, Thực Khách mới dám bàn?

Nhìn Vị Thế của Quán TPP trong Toàn Vùng…

Đường Hàng Hải, Bến Cảng Việt Nam là quan trọng…

Ngày Nay, Bến Cảng là Đường Hải Hành Quốc Tế?

Thế cho nên Thực Khách nối đuôi thăm viếng Nước Mình?

Văn Hóa Thực Phẩm và Giao Lưu Văn Hóa nói chung…

Nước chúng ta rất kinh nghiệm nhiều năm trong Lịch Sử?

Bắc Phố Hiến, Trung Hội An, Nam Saigon sông Cửu…

Nếu Ta khôn nên Tập Trung Vốn Liếng để Đầu Tư?

Không bao lâu Nền Kinh Tế Thịnh Vượng Nhất trong Vùng…

Đang Chờ Đón Dân Việt Mình, nếu Chúng Mình Ái Quốc?

Chúng tôi hy vọng Thế Hệ Trẻ VN và Chất Xám…

Nhận Thức Rõ Ưu Thế này của VN trong TC TPP?

Quán TPP quả có Ưu Đãi một số Quốc Gia…

Trong đó, Việt Nam là Nguồn Phong Thủy Tốt?

Song chúng ta phải Thoát Trung và Thoát Đảng…

Chỉ có Tự Do, Dân Chủ, thực hiện Trong Sáng Nhân Quyền…

Quán TPP sắp Khai Trương mới cống hiến Chúng Ta…

Rất Nhiều Đầu Vào, Doanh Thu hay Doanh Lợi?

Như vậy, hai Yếu Tố  Gia Vị mà tôi mượm làm Kết Luận…

YT1 là Chế Ngự và YT2i là Phụ Thuộc… sẽ hình thành?

Nói Chung, Nền Văn Hóa Mạnh hay Yếu sẽ thấy rõ ràng?

Trên Sinh Hoạt Thực Tế của Mối Giao Lưu các Nền Văn Hóa?

Khi Bạn Mở 1 Quán Hàng, Bạn Cần Chuẩn Bị…

Là những Yếu Tố Nào… để Quán Bạn Sinh Tồn?

Ở Mỹ, các Nhà Kinh Doanh cũng có một Phương Châm?

Đó là “Honesty Is My Policy” – Chủ Trương chg tôi là Thành Thật…

Những Quán có Chất Lượng Trên thường Bền Vững…

Thiếu Chất Lượng Trên, Nhiều Quán Phá Sản lâu rồi!

Qua Địa Dư, các Quán BRICS, EURASIAN, nay lại TPP…

Đang Nổi Bật và Tôi Ước Mong Các Quán đều Thịnh Vượng!

Quán TPP đang mở ra cho Việt Nam Ta một Cơ Hội…

Nhưng Cơ Hội Này, đỏi hỏi Tầm Nhìn, Sự Khôn Khéo của Doanh Nhân?

Vì Thực Ra… <Ở Đời Muôn Sự Của Chung>,

Hơn nhau một Tiếng Anh Hùng mà Toàn Dân Việt đều Khát Vọng?

 Trọng Thùy Sơn – 2/2016

 (Xin Xem Nguồn Tham Khảo & Bài Dịch của Chg Tô

ở: https://www.vanson.wordpress.com)

 THE NEW RESTAURANT TPP is likely THE ONE

 ATTRACTING A LOT OF CUSTOMERS?

(Palavering, Satirical & Social Poem)

 Seeking an Economic Restaurant which is most delicious, we see the TPP is advertising its several Economic Recipes that seem most delicious?  And here, the Shop will occupy nearly 1 billion of customers of the world? Payment this shop, watch out… it is very well and very easy? Not to mention as glamorous Recipes for Customers? Compared to shop at BRICS (cooperation) or at EURASIAN <Russian> … International Markets today seems very noisy? The Restaurant TPP will open next year & how the South Asian Guests will be tempted? Not to mention, the Restaurant Open Day will attract 12 Nations which are Members with their Agreements that have very convenient and a lot of mutual assistance? Looking at the BRICS <Brazil, Russia, India, China and South America> which has recently opened, but the Commerce Accounts are still small, not crowded yet. Also, the Eurasian One of Russia, in the Middle East … opened in the North Part of the Region is also meager, and the Customers is still not very many?

 The Superpowers, in their Economy Field, always use their different Strategies. Yes, their Purpose in Marketing and Advertising aims at grasping their Customers? Their Business Benefits can be also better, because Profits are added? But, today, Doing Business seems very difficult, they are wearing the Guns? Red China opens a Chain of Shops Route known as the Silk Road?

  Its Ambition did not expect so large as the whole region? Based on an argument for Sovereignty China Sea islands, Red China has clicked, for that region Blades Core Essence Left is Its Sovereignty? So Additionally, Problems with Food/Interest showed the opposition among the Guests. Meanwhile, Red China still wants to become an Imperial Power in the Region? TPP’s American Shop has attracted 12 Countries, 12 Members in this Relationship. We can touch so many shop Competitive Situation? It may be because some customers were completely influenced by Advertising … This will cause the Psychology of Influence. They will create Demand? Markets will be stressed, because the Honey is little & the Flies are more? And between the Restaurants’ Customers, they can also occur multiple Conflicts? Affordable Business Model is absolutely & increasingly challenged? To me, may be, after Spices completed in the enjoyment, Food Eaters dare to discuss? Looking at the position of the whole region … TPP Shop Roads Maritime, Ports of Vietnam are the most important one…

 Today, the Ports of a Country should be the important International Navigation? That is why Diners queue up to visit our Country? Economy/Food Culture and Cultural Exchange, in general are stick together…Our country is very experienced for many years in History? The North with Pho Hien, the Center with Hoi An, the South with Saigon on Mekong River …If We Should Concentrate wisely to Invest our Accumulated Capital? Shortly, we will have A Priority Prosperity in this Economy Transaction of the whole Region. People in Vietnam are awaiting us, if we are real Patriots? I hope Young Generations of our Country, with higher Grey Knowledge, would be successfully adaptable into the TPP Development. In particular, Vietnam is a source of Good Feng Shui as well? However, we must get out of the Red China’s Power and get ridge of our Brain Washed Communist Party, particularly Communist Ideology, to welcome the Freedom, Democracy, & apply Full Human Rights with Clarity.

 The Opening TPP as a new coming Shop, requires Our Dedication, so that we may see the Inputs, the Promising Sales or Business Benefits? Thus, two Key Spices I would like to use for modifying my Conclusion. The Element 1 Is the Dominant Form and the Element 2 is the Recessive One, and they will be formed in future. We must be strong in Our Economy as well as in Our Culture to develop the Activities of the Facts that may make of our Better Economy and our Culture in the Region?

  Like when You Open a New Shop, you need to prepare …What factors are they? How can you operate in order that your Shop could be survival? In USA, the Entrepreneurs usually have a Motto? That is “Honesty Is My Policy” – The Shops with Good Qualities will be sustainable for long, The Ones lacking of these Qualities, have been in Bankruptcy long time ago! Through the World Geography, we see some well-known Shops, like the BRICS, the EURASIAN of Russia, and now, the TPP. They are all hot, but I wish they will become Prosperity Shops for Mankind! TPP Shop is opening for our Vietnam a quite good Opportunity. But this Opportunity requires our Leaders’ Rich Vision, and the Good Management of Entrepreneurship? Generally speaking, indeed, <In the Life of Mankind, The Common Sense Should Be Understood>, in order to Make Happiness not only for Ourselves, but also for Others… That Is the Honorable Behavior for All Us today.  Do You Agree?

 Vanson Tran – 2/2016

 VAI NGUON THAM KHAO CHO BÀI VIẾT:

Some Referenced Sources For My Article:

https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership

https://en.wikipedia.org/wiki/BRIC

https://en.wikipedia.org/wiki/BRICS

https://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Soviet_split

http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21745:vi-t-nam-tru-c-nh-ng-cau-h-i-t-i-sao-bui-ki-n-thanh&catid=66&Itemid=301

https://www.wikistrat.com/the-coming-clash-of-economic-blocs/

https://www.thediplomat.com/…/china-and-russia-two-approaches-to-int

https://www.thediplomat.com/2011/04/is-brics-a-real-bloc/

https://books.google.com/books?isbn=9027220883

https://www.marxists.org/subject/…/ch3-1.htm

https://www.cfr.org/international…g8…/p10647

https://www.2012books.lardbucket.org/…/macroeconomics…/s23-03-economies-in-tr

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: