THE ADVANTAGES AND QUALITY OF A CULTURAL FOUNDATION

ƯU THẾ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT NỀN VĂN HÓA

(Thơ Phiếm luận, Xã hội – P2/2)

 Chiến Tranh Qua Đi, Con Người Giầu Kinh Nghiệm?

Nền Tảng Văn Hóa có thể bị Điêu Tàn…

Nhẹ thì Nền Văn Hóa đó phải mất Nhiều Năm…

Mới Khôi Phục được Cái Nền mà Xây Dựng?

Nặng thì cả Nền Văn Hóa, đương nhiên, Phụ Thuộc?

Như 1000 năm Nước Việt bị Lệ Thuộc TẦU?

Như 100 năm, tiếp tục, bị Lệ Thuộc TÂY?

Hay Con Người có khi bị Văn Hóa Người lôi cuốn?

Trong những Ngọn Sóng Thần Văn Hóa ấy…

Dạng Phụ Thuộc hay Chế Ngự vẫn được nhận ra…

Song Bản Chất Con Người, vẫn muốn Giấu Che đi?

Chỉ vì Nền Văn Hóa Chế Ngự không khéo léo?

Trong Lịch Sử, Ta thấy có quốc gia ẤN ĐỘ…

Nền Văn Hóa Chế Ngự ANH, sớm trả Tự Do…

Cho nên Ấn Độ gần như không Trách Móc Anh?

Như trái ngược với Nền Văn Hóa Chế Ngự PHÁP?

Ngày Nay, đang ở vào Thời Kỳ Toàn Cầu Hóa…

Người Ta thích Sử Dụng từ ngữ <Văn Minh>?

Tẩy não hơn, còn Sử Dụng từ ngữ <Đỉnh Cao>?

Nhưng nhiều Quốc Gia Hậu Cộng Sản nay đà <Phụ Thuộc>

Họ sử dụng Lối Quản Trị và Những Sáng Tạo của <Các Siêu Cường Chế Ngự>?

Và cho rằng Họ đã đạt đến Toàn Bộ Văn Minh?

Rồi Vẽ Bừa nhiều Từ Ngữ thật đảo điên?

Để Che Dấu một Thực Thể là Mình đà Phụ Thuộc?

Nền Văn Hóa của TQHCS đã đang Tố Cáo…

Hình thức Quản Trị một Đất Nước phức tạp, khó khăn?

Giữa Định Chế ĐĐTT và Đường Lối Ngoại Giao?

Trong Mối Bang Giao của các Quốc Gia Dân Chủ?

Còn Dạng Thích Ứng vào Thị Trường Kinh Tế…

Hàng Độc, và Hàng Nhái của TQHCS đã thấy nhiều hơn?

Sản Phẩm sản xuất ra thiếu Chất Lượng đã cần?

Cho nên SC TQHCS sẽ còn rất nhiều Thiếu Sót?

Trở lại Nền Văn Minh của nền NHO HỌC cũ…

Chất Lượng được Đào Tạo ở chính Con Người?

<Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ> có nghĩa gì?

Rồi Ta mới xét nét đến Sản Phẩm Con Người sáng tạo?

Nền Văn Hóa Nhái, nếu không nhìn cho kỹ…

Ta có thể bị Lạc Đường trong Đời Sống Nhân Văn?

Từ Cách Sinh Hoạt, Di Chuyển, đến Cơm Ăn…

Vẫn có thể bị Rắp Khuôn & ko Có Phần Sáng Tạo?

Vẫn có thể Cả Một Đời, Ta Đi Bắt Chước?

Những Khiếm Khuyết sẽ nhiều & Hoàn Hảo khó khăn?

Nhất là Tham Nhũng đã và đang hủy hoại Tu Thân?

Cả Tề Gia, Trị Quốc và Hòa Bình Thiên Hạ?

Nến Văn Hóa Nhái, đôi khi nhiều Tham Vọng?

Tiến đến Siêu Cường và Chèn Ép Tha Nhân?

Những Tân Đế Quốc Tham Vọng lại bao la…

Khiến cho Địa Cầu thiếu An Ninh và Hòa Hợp?

Tôi thấy Dạng Siêu Cường tđq NGA & tsc THHCS…

Đang nổi gần đây… Giá Trị/Chất Lượng thế nào?

Nếu Nhân Loại bị dồn nén bởi các Lãnh Tụ Đỉnh Cao này?

 Trọng Thùy Sơn – 2/2016

 THE ADVANTAGES AND QUALITY OF A CULTURAL FOUNDATION

(Palavering Social Poem – P2 / 2)

 Wars have passed by and Man experienced? The Cultural Foundation could have been in ruins… If The Culture is slightly ruined, then it takes for years to gain the Recovery of the Foundation which had built previously. If the Culture was damaged severely, of course, It could be depending to the Wining Power for long, longer.  A Country like Vietnam with 1000 years dependent to Big China? In the wave of Tsunami Period, A Culture Flame was depended to or formatted of the conqueror still be realized …But human nature, still want to Hidden this Cover? Just because Culture is cleverly refrained? In History, I saw the country of INDIA which the Culture of the Conqueror BRITISH, was intelligent to early release …So, India is almost not berate England? As opposed to the British Culture, the French One has not finished its grammar lesson? Today, we are in the Period of Globalization …People like to use the word <Civilization/Civilized>? But, more brainwashing, and they use another term <Peak of the Mind>? However, we have seen many Post-Communist Nations having become Recessive Ones. And, they’ve also studying, copying and using many Subjects, such as Business Management, the Science and Technologies of <the Conquered Superpowers/Dominant Cultures>? And they thought of having reached the Entire of the Civilization, propaganda advertising so many Terms, drawing harrows many really upset Words in order to hide their real Recessive Entity that has been depending others?

 The Culture of Post-Communist China already has the character of a Whistleblower? The National Administration Form became complex & difficult? Between Its Totalitarian Regime and Its Diplomacy Policy? In its Relations of the International & Democratic Community and also,  Its Capacity in adapting to the Capitalist Economy Market, for example, Its Produced Goods were Fake or Counterfeit. We have seen more and more? Post-Communist China’s manufactured Products are lack of required Quality? So, new Superpower like PC China has a lot of Shortcomings. Returning the Old Civilization of Confucianism in the old history, His Doctrine Qualities for Training His Students were 4 basic Characters that we must review are: <Self Education, Family Management, National Handling, and Conquering Others – Tu Thân, Tề  Gia, Tri Quốc, Binh Thien Ha>. Then, the next steps we may review New & Output Products of Human Beings, which could be not creative? In this Counterfeit Culture, if not closer looking, we can get lost in the Life of Mankind, from their Living, their Move, and their Consumption are still stereotyped without Creativity? Can it still be a lifetime, just with this Imitation? The Defects will be more & the Perfection will more difficult? Especially, the well-known bad character: Corruption has destroyed the good character of Individual Education? All other Outstanding Characters, like Family Management, National Administration and The World Building, etc.. In this Counterfeit Culture, Man could be lost and sometimes become blindly ambitious, to become a Superpower in the oppression of others.  The New Empire of our Period are many and they are very ambitions …Making our Earth lacking of Security and Harmony? I saw few New Superpowers, like Russia and Post-Communist China, having recently emerging.  How do you think of their Cultural Values and Characters? Absolutely, Mankind will be oppressed by these Leaders?  What Planet Vision Will We Have in Near Future?

 Vanson Tran – 2/2016

 Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết/ The Ref Sources for my Article:

http://www.voatiengviet.com/content/tan-hoa-xa-che-tu-duy-cua-tong-thong-obama-loi-thoi/3176903.html

http:s//www.wsj.com/…/SB1000142405270230336050

https://en.wikipedia.org/…/China_as_an_emerging_superpowe

https://www.huffingtonpost.com/…/chinas-rise-to-global-ec

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: