ADVANTAGES AND QUALITY OF A CULTURAL FOUNDATION

ƯU TH VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT NỀN VĂN HÓA

(Thơ Phiếm lun, Xã hi – P1/2) 

Sau TC II & CT Lnh, các Siêu Cưng phi Th Thế?

Đ nâng cao Ưu Thế & Chất Lượng Văn Hóa của mình?

Nhật Bản, Đức Quốc, Anh, Pháp, Úc & cả Hoa Kỳ…

Xa hơn nữa, cả THCS, LB Nga, Brazil, Ấn Độ…

Khi Mỹ tung 1 chưởng mới là Toàn Cầu Hóa…

Là Chiêu Văn Hóa tạo Chất Lượng cho mình?

Và từ đó, Toàn Cầu Hóa tạo nên một Thị Trường…

Các Quốc Gia Hậu Cộng Sản & Độc Tài đều hội nhập?

Liên Bang Sô Viết nói chính là <Hạ Tầng Cơ Sở>…

Nó chi phối Thượng Tầng Kiến Trúc Xã Hội Người?

Ưu Thế & Chất Lượng Văn Hóa đã Cạnh Tranh khá lâu…

Giữa 3-4 Siêu Cường trong quá trình của Cộng Đồng Thế Giới?

Hiện tại có cs Hoa Kỳ, TQCS, Liên Âu, LB Nga & Anh,Úc…

Đang Quần Nhau trong các Khu Vực:  Biển Đông,  Đông Âu, Nam Mỹ, Phi Châu, và Trung Đông…

Mục Tiêu nhắm tới,  <Là Quyền Lợi, mục đích Cạnh Tranh>?

Khi Bình Lượng, chúng ta phải nhìn vào <Giá Trị/Chất Lượng>?

Sự Phát Triển của nhiều Miền đều nhắm vào <Nhu Cầu Kinh Tế>?

Toàn Cầu Hóa chính là Nền Văn Hóa trong Sinh Hoạt Giao Lưu?

Khách Hàng sẽ nhận ra Chất Lượng khác biệt  trong Thị Trường?

Nền Văn Hóa mỗi Nước, từ đó, sẽ dần dần Nổi Bật?

Thử duyệt xét qua về <Nền Văn Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa>?

Nó đã xây dựng được gì?   Và Ảnh Hưởng lãnh vực nào?

Văn Hóa Tây Phương, biểu hiện là Mỹ & Tây Phương…

Giá Trị/Chất Lượng hiện đại <Thế Nào, nếu cần Đánh Giá>?

Tôi nhìn rõ, 1 Xu Hướng Hội Nhập vào Toàn Cầu Hóa?

Các Quốc Gia đều Định Hướng vào <TTKT CN Tư Bản> gần đây?

Nhất là các Quốc Gia Hậu Cộng Sản Thiên Niên Kỷ này?

Mầu Sắc Văn Hóa, tôi thấy, đang Xích Gần lại Toàn Cầu Hóa?

Tôi vẫn chưa hiểu Từ <XHCN Định Hướng Theo TTKT>?

Các Nhà Lãnh Đạo Hậu Cộng Sản Họ đã Ý Thức gì?

Trên Thực Tế, Họ đã bị Tha Hóa <hay Vong Thân Trong Văn Hóa> quá mau?

Vào Giá Trị Nền Văn Hóa Tây Phương, nhất là <Hạ Tầng Cơ Sở>?

Các Đô Thị xây cất lên, theo Mô Hình Văn Minh Tây Phương, và Mỹ?

Phát Triển Mọi Ngành Công Nghệ Hóa, hoặc  Mỗi Chuyên Nghề…

Và ngay cả Phương Diện Hưởng Thụ Đời Sống với Tiện Nghi…

Nhất là Ngành Giáo Dục tại các Quốc Gia vừa Phát Triển…

Họ đều gửi Con Em sang các Nước đã Văn Minh Du Học?

Nói như thế, Ta thấy Thế Ưu Việt/Chất Lượng của <Văn Hóa Tây Phương>?

Mà Các Quốc Gia Đang Phát Triển đang <Theo Gót & Rắp Khuôn>?

Về Môn Vạn Vật Học, có 2 Dạng là <Dạng Dominant & Recessive>..

<Dạng Chế Ngự & Dạng Phụ Thuộc> theo Từ Việt Nam chuyên dịch…

Nhìn chung Dạng Toàn Cầu Hóa Hiện Đại, Ta thấy Ra Sao?

Chúng Ta đang Nhuộm Văn Hóa, nhưng  Sắc Mầu nào?

Có phải Văn Hóa Tây Phương? Và dạng nào, <Phụ Thuộc hay Chế Ngự>?

(Còn Tiếp P2)

 Trọng Thùy Sơn – 2/2016

 ADVANTAGES AND QUALITY OF A CULTURAL FOUNDATION

(Palavering, Social Poem – P1 / 2)

 After WW II & the Cold War, each World Superpower must be more conservative in order to enhance its advantages & Cultural Quality, like Japan, Germany, Britain, France, Australia & the United States …Further, the secondary Ones like Russia, Brazil, India, etc …When the United States launched one new strategy “Globalization”, USA Culture has created its Quality to move itself forward? And from there, the Globalization has created a Market where all Nations, both Post Communist & Dictatorial Ones have been integrating? Previous Soviet Union mentioned <the Infrastructure> which has been dominating the Social Superstructure of Human Beings? The Priority and Cultural Quality have been competing for long in history, between 3-4 Superpowers of the World Community? Currently there are United States, Red China, European Union, Russia & UK, Australia, etc…, showing pubs in the Region: South China Sea, East Europe, South America, Africa, and the Middle East.  Naturally, their Goals aim at <A certain Benefit, or A Competitive Purpose>? When evaluating this, we must look at their <Value / Quality>? The Development of many Regions are targeting at their <Economic Needs>? So, Globalization is the Culture of Living Making? Customers will recognize the difference Quality of Market?

 The Culture of each Country, thus, will be gradually emerged? Let’s try to review the <Culture of Socialism>? What has It really built? And what areas has It Influenced Us? The Western Culture, expressed herein, as US & Western, what Modern Quality do they represent? <How Was It, or Were They, if we need A Necessary Assessment>?  I see clearly, A Chain of Trends having been Engaging in Globalization of Several Nations? Recently, may countries have orientated into the Capitalist Economy Market? Especially, the Post Communist Nations in this  Millennium?  The Color of their Culture , I found, is rapproching Globalization? But, I still do not understand the Term, <Socialism Is Oriented to the Capitalist Economy Market>?  What Ideological Trend do the Leaders of Post Communist follow?  Actually, What Do They Want To Build? While They Are All Alienated Into the World Culture, too quickly into the Cultural Values ​​of the West, especially <Infrastructure>? Look at their Urban Constructions, on and on, they are adapting the Western & USA Civilization Model? Another look at their Developments in  All Industrial Technologies, or … Each Specialized Branch Jobs, even several aspects of Life Enjoyment, for example, they are positively drawn into these Life Utilities. Another Sector is Education Sector, especially in the  

Developing Countries. They sent their Children to Study in the Western Famous Universities? By that, We clearly saw The Priority Position or Quality of the <Western Culture>? Which. Developing Countries are <Adapting and Framing>? In our Natural Science, we have two types of Mutural Reactions, < Dominant Form & Recessive One>. Vietnamese Language has been translated and they should be understood as the two ways <Been influenced Type and Depending Type>. Now in our general view, in the world form of Globalization, which Culture’s Color Is Our Country being dyed?  Is That The Western One? And What Form? <Depending or Recessive One?>./.

(To be continued in P2)

 Vanson Tran – 2/2016

Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết:

http://www.voatiengviet.com/content/tan-hoa-xa-che-tu-duy-cua-tong-thong-obama-loi-thoi/3176903.html

http:s//www.wsj.com/…/SB1000142405270230336050

https://en.wikipedia.org/…/China_as_an_emerging_superpowe

https://www.huffingtonpost.com/…/chinas-rise-to-global-ec

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: