THE EXTREME WORLD

THẾ GIỚI CỰC ĐOAN?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Trong 1 bài PL trước, chúng tôi đề nghị…

CĐ Thế Giới nên có một Tổ Chức Tôn Giáo Kết Liên…

Giống như Vai Trò của Liên Hiệp Quốc hiện nay…

Nhưng Đào Sâu vào những Bất Đồng Tôn Giáo…

Tại Sao Vậy?  Chính vì Dạng Niềm Tin Tôn Giáo…

Chất DNA tôn giáo nào, cũng Tích Cực Vô Bờ?

Niềm Tin Tôn Giáo mà Tiêu Cực hoặc Lơ Mơ…

Tôn Giáo Đó, chóng hay chầy… đều Suy Sụp?

Theo tôi, Ý Thức Hệ Xã Hội và Tôn Giáo…

Ta có thể Xếp Loại vào Dạng Văn Hóa Vong Thân… <VTTVH>

Dạng VTTVH của Nhân Loại Hiện Đại Ngày Nay…

Đang Chuyển Hoán thành Dạng Vong Thân Trong Vật Chất? (VTTVC>

Chúng Ta tha hóa trong hai Chiều .. vì Nhu Cầu Sống?

Như Ngày Xưa các Cụ Ta thường sáng tác Tục Ngữ, Ca Dao?

<Có Thực Mới Vực Được Đạo>, câu Tục Ngữ lâu nay…

Mô Tả gì, các Bạn?  Chúng ta Ai cũng hiểu?

Ngay cả các Lý Thuyết Xã Hội cũng dần băng hoại?

Từ Triết Học Tây Phương mô tả bằng <Secularism>…

Xem ngay Phong Trào Cách Mạng Xã Hội gần đây…

Thuyết Communism trong Phần Thực Hành … nghiêng mầu Tham Nhũng?

Hoặc khuynh hướng <Hành Sử Lơ Là Dần Phần Ý Thức Hệ>?

[Vì Đa Số Con Người có Hành Vi <Thiên Về Vật Chất>?]

Và khá nhiều Xã Hội, vì Nền Giáo Dục kém… <Phần Tri Thức đã Bất Quân Bình>?

Một  <Ý Thức Hệ XH/Tôn Giáo > mà Tri Thức quá Cuồng Tín, tức <Thiếu Quân Bình>?

Một <Hưởng Thụ Vật Chất quá Nuông Chiều> tức là đã tồi tệ <Vong Thân Trong Vật Chất>?

Xem như vậy, theo tôi, Nhân Loại như đang <Nhẹ Phần Giáo Dục>?

Thiếu hẳn Mức Quân Bình cho 2 phần <Vật Chất lẫn Tinh Thần>?

Muốn Thế Giới Người không bị Tha Hóa Cực Đoan…

Thiết tưởng <Nên Có Đại Hội Đồng> các Lãnh Tụ Quốc Gia, và Tôn Giáo?

Những <Bộ Óc Tình Hoa trên Sau Đại Hội Đồng> chắc là Tươi Mát?

Và Họ Đồng Tâm Lựa Chọn lấy Một Phương Pháp hay Lối Đi?

Nó sẽ Quân Bình và là Tiêu Chuẩn TRI HÀNH của mọi Quốc Gia…

Tôi tin tưởng DẠNG CỰC ĐOAN Thế Giới Người sẽ hết?

 Trọng Thùy Sơn  – Mùa Giáng Sinh 2015

 THE EXTREME WORLD

(Palavering Social Poem)

 In one Palavering Post before, we suggested An International Community should have a Religious Organization as The United Nations Organization and its Role should be as The United Nations, today. Delving into the Disagreements of Religions, Why so? As a Form of Religious Belief… Its DNA or religious substance, also actively required? Religious Belief that is Negative or dim, It would be fast collapsed or ruined. In my opinion, Social Ideologies and Religions could be rated into the Form of Cultural Alienation. Mankind Today’s modern Cultural Alienation tends to become the Form of Materialist Alienation. Our Alienation has been appeared in Two Kinds, just because of Living Needs.  In particular, I like our Old Generation’s Composed Proverb. <We need to have Food in order to Support Religion>; we all know, don’t you? Even the Social Theories have been gradually also alienated or corrupted? As the Western Philosophy described by <Secularism>.   The Ideology of Communism, in practical views, has tilting into the Corruption Color?

 Or Mankind trend to negligence <The Social Ideology> just because most people have been materialistically alienating? And, plenty of Societies, as poor education, <Part of Knowledge was unequal>? An <Ideology/Religion> whose Knowledge was too fanatical, meant <Missing Equalization>? A <materialistic enjoyment too pampered> had wretched, <or Material Alienation>? So, in my opinion, Mankind <Does Miss the Important Part that Is Education>? Lacking of the balance between the 2 parts <Physical One and Mental One>? If We Wants Mankind to have A Non-Radical Status, We Should Have A General Assembly> for All the National Leaders, and Religious Ones? Then, in  this situation, Our International Council will naturally have A Fresh Ideology and A Compromising Talent To Solve the World Problems. They will set up An Equalization Standard of Thinking and Doings in Life. Therefore, We Believe the Extremist Form in our World would be ended?

 Trong Thuy Son – Christmas 2015

 NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

http://www.voatiengviet.com/content/khao-sat-dai-da-so-nguoi-a-rap-chong-nha-nuoc-hoi-giao/3115823.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: