WHAT IS TO PACIFY OR UNITE PEOPLE INTO ONE NATION?

BÌNH THIÊN HẠ &

MANG QUẦN CHÚNG VỀ MỘT MỐI LÀ THẾ NÀO?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Câu Nói trên, có lẽ xẩy ra khi <Cùng Một Tổ Quốc>?

Một Nhà Vua xưa hay một Tổng Thống ngày nay…

Trong Xã Hội Chiến Quốc, nhiều Loạn Lạc Trung Hoa…

Làm Kẻ Sĩ có Bổn Phận <Tu Thân, Tề Gia, Bình Thiên Hạ>?

Các Quốc Gia được hình thành nên, thường do một Dân Tộc?

Nhóm Dân Chính Thống phải là Đa Số trong Nước này…

Các Bộ Tộc Thiểu Số có, nhưng vì <Ít Phiếu Hơn>?

Cho nên vẫn phải Tuân Thủ theo <Số Đông Quyết Định>?

Ở đây, chúng ta chỉ bàn về Chủ Đề <Bình Thiên Hạ>…

Tức là Chính Quyền có Nhiệm Vụ <Đưa Về Một Mối Dân Tộc Mình>?

Hiện Tại trong các Quốc Gia theo <Chế Độ Dân Chủ Tự Do>…

Hiến Pháp của Họ đã <Quy Định mọi Phạm Vi> rất minh bạch?

Và Bổ Túc bằng khá nhiều những <Tu Chinh Án>?

Còn Dạng Chế Độ? Ví dụ như Cộng Sản, Dân Chủ, hay Độc Tài?

Chế Độ TQCS, BHCS, VNCS hoặc vài Nước  hiện nay…

Ta có thể phân biệt được & Chính Trị & phần Phẩm Chất?

Như TQCS do ĐCSTQ 70 năm qua vẫn còn nắm giữ…

Họ <Bình Thiên Hạ> thế nào?  Bạn có biết không?

Mặc dầu Xã Hội Trung Hoa đã chuyển biến rất lâu… (XHTH)

Song đều do những Nhóm Tộc Dân mạnh, vào Chế Ngự?

Thời kỳ Mông Cổ, XHTH bị Nhà Nguyên đô hộ?

Vào Đời Nhà Thanh, XHTH chuyên chế bởi Bộ Tộc Mãn Châu?

Nhà Thanh lãnh đạo nước Tầu, Họ là Bô Tộc Nữ Chân?

Ở phía bắc Trung Hoa, tiếng Anh là Machura Quốc…

Năm 1949, Nội Chiến của Trung Hoa đã đánh dấu?

Một sự Đổi Thay trong Dân Chúng <đa Bộ Tộc của Trung Hoa>?

Tuy  không rõ <Chi Tiết Dựng Xây> của TQCS trong 7 thập niên qua?

Nhưng vẫn nghĩ CQ-ĐCSTQ vẫn chưa thể kéo <Dân Mình Về Một Mối>…

Tình Hình các  Nước <như Tây Tạng, Tân Cương, Ngoại Mông & Đài Loan nữa>…

Chưa kể Dân Trung Hoa đã Di Tản trên khắp Châu Lục, Địa Cầu…

Trong những <Biến Cố Chiến Tranh và Chế Độ Chính Trị> thăng trầm?

Bên Trời Tây, trái lại rất lạ, có một Dạng Quốc Gia..

Họ tập hợp trên 80 Tộc Dân khắp nơi trên Thế Giới…

Tên của Quốc Gia này chính là Mỹ hay Hợp Chủng Quốc..

Cách Họ tập hợp, quản trị, và Bình Định rất hay!

Quốc Hội & Tổng Thống của Họ bầu lại thường xuyên…

<Quân Bình được Nhân Quyền> của Mọi Người Dân trong Nước!

Tức là Họ đã thực hiện xong Vai Trò <Mang Toàn Dân Về Một Mối>?

Không lang thang như TQCS, BHCS, hay VNCS bên Á Châu…

Theo Tôi, chỉ khi nào <Mang Giang Sơn Về Một Mối> xong..

Ta mới hiểu Thế Nào là <Đã Bình Thiên Hạ>?

Quốc Gia Này, tuy đã tiến lên hàng <Siêu Cường Bá Chủ?

Nay cũng đang đối diện với <Thay Đổi Da Dạng Toàn Cầu>?

Kinh Tế, Chính Trị, và Chính Sách Ngoại Giao…

Hầu như đang bước vào một Kỷ Nguyên đầy phức tạp?

Người ta thường nói Siêu Cường Mỹ, như đang Đi Ngủ?

Sau TC II và Chiến Tranh Lạnh của LBSV Nga sô…

Vì gần như Chất Lượng của SC Mỹ <đang cạn Năng Lực Cạnh Tranh>?

Trong khi SC Nga và SC TQCS có vẻ hung hăng, kiêu ngạo?

Ngay cả vài Chú Sói, Gấu như Iran & BHCS..

Cũng rất nhi nhô, quay lượn & khuấy động Khu Rừng?

Hay một Nhóm Nhà Nước Hồi Giáo Quá Khích mới nổi lên?

Cũng đang Khuấy Động tình trạng Hòa Bình của Nhân Loại?

Xin nhắc nhở Nhiệm Vụ các Siêu Cường trong <Phần Bình Thiên Hạ>…

Nếu Chưa Xong, xin hãy Xúc Tiến tích cực cho xong…

Còn đối với các Lãnh Tụ Nước Nhỏ… như CSVN…

Hòa Giải Tộc Dân mình, có phải <Mang Về Một Mối>?

Trong bao lâu Dân Tộc Mình còn <Rạc Rời Phân Hóa>…

Thì <Bình Thiên Hạ> trong Nội Bộ mình, vẫn kể <Thực Hiện chưa xong>?

Nhất là Phần Nhân Phẩm một Lãnh Tụ Siêu Cường,

Luôn luôn được mọi Quốc Gia trong Cộng Đồn bình lượng?

Nền Văn Hóa chỉ có thể Mang Về Thành Một Mối…

Chỉ Khi Nào, các Yếu Tố Nhân Bản được Trưởng Thành?

Đó là một Dạng Tiến Hóa Nền Văn Hóa <của một Quốc Gia>..

Khi Dân Chúng đồng tâm Hưởng Ứng, và cùng Xây Dựng?

 

Trọng Thùy Sơn – 11/2015                 

  Translation:

WHAT IS TO PACIFY OR

UNITE PEOPLE INTO ONE NATION?

(Palavering Social Poem)

 The Mentioned Verse, was probably occurred when < We Are In the Same Nation>? Being as an old King or a today President, or the Intellectual Class in a Warring State, as previous chaos Period of China,

They have an important Duty in Educating Themselves, Managing their own Good Family and Implement National Duties to pacify All People and to manage different missions required. The Nation was formed, often due to a People? The Main Group is the majority in this country. The minority tribes in this land, because of their less Number of Votes, must be complied with the Majority’s Decision. Here, we just want to talk about the Topic <How to Pacify the Country or Binh Thien Ha>. That means the Government has its Task <How to Gather their People into An Unique Harmony of Thinking and Doing Things of the Nation. At Present in the Nation under <The Democratic Freedom Modal>, their Constitution <Policy for Everyone Coverage> is very transparent. For more Requirements, they have several additional <Amendments>. Looking at its Constitution, we know what type of Regime Mode it has? Communism, Democracy or Dictatorship? As for the Present Mode of Red China, Communist North Korea, Communist Vietnam, and some others, we can distinguish their different Parts & Politics as well as their Quality? As Red China for example, in the last 70 years, having been managed by the same Communist Party which still holds today…How did they <pacify the People?  Did you know?

 Although Chinese Society has been adapting with so long movements; but this Society has been dominated by Strong Groups of People, or different Conquerors? For example, the Mongolian Period with the Yuan Dynasty, Chinese Society was colonized at least one century.  Then, by the Qing Dynasty, that means the Manchurian up North, The Qing Tribe Leaders were originated by the <Nữ Chân Tribe> in Manchura in the Northern Part of China. Then, in 1949, the Chinese Civil War marked a big change in the population <Multi Tribal Chinese Population – at least 55-60 different Ethnic Tribes>?  We do not know <The Detail Construction> of Today Red Chinese Society in the last  past 7 decades? And I think the Government of Red China has not been able to complete their Mission of How to Pacify these Different People and Tribes into One United Citizenship. For example, the situation in the different dominated countries, such as Tibet, Xinjiang, Taiwan, Outer Mongolia & Several Immigrated Groups overseas… more & more  in different 5 Continents of the Globe due to their Society’s  inner wars as well as up & down Political Regimes in several centuries.

 Can still being National average CD quality all? Culture can only Delivery to A Relationship …While many factors are Mature Human Rights? It is a form of a National Evolution. Citing a concentric and the building?

Watching into the Western Side, on the contrary, there were few very strange forms. There is a special Type of Nation, they gathered about 80 different Ethnics in the Population around the World!  The name of this Nation is the United States of America. They gather, manage, and pacify their societal differences very wonderfully!  They have the Congress & the President who is regularly reelected.  They know how to equalize their Human Rights for all people in the country. That means they’ve completed their Managing Role <How to Bring Full Population into An United Group>. It is not like Red China, North Korea or Communist Vietnam in Asia. To me, only when we can bring Full Population in to an United Group, we may understand the term of <Pacifying our World>?

The United States of America has finished its required phases to become a Superpower today.  However, It is facing so many Intensity Problems internally and externally, of the Global Variability… Economics, Politics, and Foreign Policy, etc… Now, USA is entering a complex Era? People often say the superpower, is going to sleep?

 After TC II and the Cold War of the <USSR> Russia, superpower of USA’s Energy <is running out of its Competitiveness>.  While Russia and New Superpower Red China seem aggressive, arrogant? Even some Wolf, Bear as Iran & North Korea, still being week but very bully, stirring or mixing up the Mankind Forest?  Another Group called the Islamic State One is emerging? They are stirring up the Peaceful Condition of Mankind?

 Please listen, we remind your Mission as Superpowers in the Part of Pacifying the World, If You Haven’t Done, Please Start Doing and Promoting It positively to Finish Your Mission. As for the Small Country, the Leaders, such as Communist Vietnam, You Must Bring Your People into One United Group.  While Your People are divided, without Sense of Patriotism Relationship, Internally, your Pacifying Mission, has not been completed. Particularly, your Dignity of a Superpower Leader is being evaluated by All Concerned Nations in the World today?

 Culture can only Delivery to an United Relationship, while many factors should be matured in Human Rights? It is a form of a National Evolution when All Citizen share and build the National Culture all together.

 Vanson Tran – 11/2015

 Referenced Sources For My Article:

Nguồn Tham Khảo Cho Bài Viết:

Debating ‘Citizens United’ | The Nation

https://www.thenation.com/article/debating-citizensunited/

The Nation

Jan 13, 2011 – This magazine decried the Citizens United ruling as a “dramatic assault on American democracy,” and we called for the passage of a …

The Many Sins of ‘Citizens United’ | The Nation

https://www.thenation.com/article/the-many-sins-of-citizensunited/

The Nation

Sep 24, 2015 – In order to get the ruling they wanted, the conservative justices had to ignore an extensive record on political corruption.

‘Citizens United’ and the Corporate Court | The Nation

https://www.thenation.com/…/citizensunited-and-corporate-court/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: