THE UNSOLVABLE POSTION OF CHEST GAME BETWEEN SOCIALIST CHINA AND SOCIALIST VIETNAM

THẾ CỜ KHÓ GỠ GIỮA TQ-XHCN & VN-XHCN ANH EM
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Xem cung cách Ngoại Giao gần đây của Nhiều Nước…
Trải Thảm Đỏ vô cùng hoành tráng để Đón Tiếp Nhau?
Bạn có nghĩ rằng có 2 Dạng lồng vào Ngoại Giao?
Đó là Cách Ban Ơn và Cách Chịu Ơn Người Khách?
Ông Khách TQCS mang Túi Tiền bay vào Phi Cảng…
Thì Quân Đôi dàn chào, 21 Phát Súng nổ ngay…
Ct Tập Cần Bình & bà Bành Lệ Viện Phu Nhân…
Đã được cả các Nguyên Thủ Quốc Gia đón tiếp…
Ở Anh Quốc thì Ông Bà Tập được ngồi Xe Tứ Mã?
Của Hoàng Gia và Tiệc Tiếp Khách linh đình…
Cả khi OB Tập ở Mỹ cũng vậy, Lễ Nghi…
Xem ra Cái Thế của một Danh Gia, Thế Phiệt?
Vì TQ-XHCN hôm nay, đã Giầu Hơn Trước?
Và lại còn Đem Tiền Bạc làm Quà Lễ đi đầu?
Các Cụ VN Ta xưa cũng đã có một Câu…
Mô Tả một Anh Chàng, Có Tiền thêm Rủng Rỉnh?
Anh Mán vẫn Ngồi Xe nghênh ngang trên đường phố?
Hay câu <Vai Mnng Túi Bạc kè kè>, <Nói quấy Nói quá, Người Nghe ầm ầm>?
Rối Các ông Nhà Báo có Cơ Hội Tán luôn?
Lập Trường này nọ, Thói Đời như vẫn thế?
Hoàn Cảnh hôm nay của một VN-XHCN…
Cũng vậy thôi… Cái Thế Nhận Hàm Ơn?
Kẻ Ban Ơn luôn luôn Trịch Thượng, đừng quên?
Kẻ Chịu Ơn phải luôn luôn khép nép?
Bạn muốn thoát ra cái Thế Chiều Khúm Núm?
Phải Độc Lập nhanh, và Quyết Phải Tự Cường?
Còn Toàn Dân Mình, phải Quyết Học cho nhanh?
Cố Gắng Lên, và Sống Cho Ra Đời Vinh Dự…
Trong bao lâu, Ta Chịu Ơn Người, thì Khó Nói?
Dù Quốc Hội Mình… đã mọc Ba Đầu.. hoặc Sáu Tai?
Trong bao lâu, Người Cán Bộ Cao Cấp vẫn Ăn Lương?
Thì Viện Trợ nhận Túi Tiền của Tha Nhân là Thất Sách?
Hãy Xem Gương Nước Nhật sau thời kỳ Thế Chiến?
Chúng Ta cần một Sự Đoàn Kết để Vươn Lên?
Trong Bao Lâu, Sự Phân Tán Chất Xám như Hôm Nay?
Nhiều Thế Kỷ vẫn phải Trông Chờ <Tiền Lệ Thuộc>?
Hoặc là Vốn Đầu Tư bên ngoài… Không Cần Trả…
Hoặc là Vốn Bên Trong… do Tham Nhũng Chữa Hoài…
Trong Bao Lâu Ngân Sách Độc Đảng vẫn Thở Dài…
Thì Đất Nước, Thế Hệ Con Em Minh… còn Vất Vả?

Trọng Thùy Sơn – 11/2015

Translation:
THE UNSOLVABLE POSTION OF CHEST GAME BETWEEN SOCIALIST CHINA AND SOCIALIST VIETNAM
(Palavering Social Poem)

Viewing the recent Diplomatic Ways of many countries …It was amazing to welcome together with spendit Red Carpets? Do you think there are 2 forms on Foreign Affairs? Those are: One way of Grace, and Another One <How to be beholden the Grace? The Red China Guest, carrying bags of money when He flies into the Airport. Then the Local Army salute him, with 21 shots of Artillery immediately. Chairman Xi-Jinping & Mrs Peng Liyuan Lady. Were warmly welcomed by the Heads of States. In UK, they were sitting on the Royal Car with 4 hourses? Royal’s lavish receptions were opened …Even in USA, chairman Xi and his lady, both were very well welcomed by Pres. B. Obama too, with considerable Ritual. Watch out The Fame of An Important Role of the World in this evaluation… Since, Socialist China today, was richer than ever? Take the Money and even make An Important Gift forefront? The ancient, specifically in VN Proverb, we also had a sentence …Describing this Kind of Rich Highlander Guy, sitting in a Car now on the streets? Or another proverb, <Shoulder With bags of money on shoulders, people still listen Him very well, even He speaks with strring words too>.

Rebelliously, the Opportunity Journalists always upheld or expanded the news in several different views. That is the Life Way! Considering the circumstances of VN-socialist today, just like that … The position of receiving a Thanksgiving? The Richer, offering Graces seem always patronizing, do not forget this character? He who owes, always shows subservient? Do you want to escape the Status of Being Obsequious? You must be independent & must be fast, and you must be decisive to be independent? Your People, must be decisive to Learn Faster. It will be hard to be proud of when you are carrying on other’s Grace, even our Congress has expanded with 3 Heads and 6 Ears! <I mean It is Super>.
For how long, we are indebted to Others, it is difficult to say with proudly words? For how long, our High Staff was received the Salary from this Aid, or Money of Others, We are dependent to this Sourse of Interests. Let’s see The Mirror of Japan after World War II period? We need An Unity among People to promote this Country better? How Long, we maintain the dispersion of our Cultural Know How, as Today, many Young Generations still have to be relied for Century <In Foreign Aids or Investments>, <such as the Outside Capital Source … <No Need To Pay Back>, either Interior Capital provided from Incurable Corruption, or furthermore, how long to be dependent on the Single Party Deficit Budget, our Country with several future generations of our Children would be in harships!

Vanson Tran – 11/2015

Resource for the article:
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/xi-in-vn-tie-down-roping-communist-regime-nn-11062015083334.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: