POOR COUNTRIES & RICH COUNTRIES – POOR KIDS & RICH KIDS

NƯỚC GIẦU, NƯỚC NGHÈO
CON GIẦU, CON NGHÈO
(Thơ Tự do, Phiếm luận, Xã hội)

Tại sao có Dạng Nước Nghèo và Nước Giầu?
Và trong Gia Đình cũng có Con Nghèo và Con Giầu?
Chúng ta cùng sống trong một Môi Trường Xã Hội..
Kẻ Nghèo thì Lệ rơi còn Người Giầu thì béo tốt?
Mà Tại Sao, lại có Người Giầu, Kẻ Nghèo?
Giai cấp Chính Quyền Lãnh Đạo có như vậy không?
Có Bộ Trưởng đi Xe Hơi, có Ông thì đi Xe Đạp?
Quan Thanh Liêm xưa và Cán Bộ Thanh Liêm nay có khác?
Hay nói chung thì Họ vẫn có những Chênh Lệch Giầu Nghèo?
Ta làm sao Phân Tách cái Kẽ Hở của Giầu Nghèo?
Như Hiện Tại, chỉ độ 10-20% là Người Giầu trên Thế Giới?
80-90% còn lại, chính là Kẻ Nghèo, nếu đem Sắp Loại…
Một Gia Đình có 10 đứa con, xem ra cũng vậy?
Không hẳn 10 Đứa Con đều giầu có như nhau?
Và mỗi Hoàn Cảnh của Đứa Con đã Vì Sao?
Lại rơi vào Tình Trạng, Đứa Nghèo, Đứa Giầu vậy?
Hiện nay, mỗi năm có độ 14 triệu Người Di Cư trên Thế Giới…
Do Tình Trạng Nghèo mà Họ phải ráng Di Cư..
Bạn đọc xem nhiều Tin Tức Nóng ở Bắc Phi hay Trung Đông..
Nạn Di Dân Nghèo đang tới thời kỳ Trầm Trọng!
Quỹ ông Liên Hiệp Quốc không đủ tầm Tiếp Liệu?
Các Nước Công Nghiệp Giầu, vẫn cứ phải Cạnh Tranh?
Vài Siêu Cường mới nổi, lại Rất Tham Lam?
Như tđq LB NGA hay Anh Ba Tầu Trung Hoa Cộng Sản?
Họ đã dồn Tiền Bạc vào Đầu Tư Võ Công Nguyên Tử?
Súng Ống, Tầu Ngầm, cả Hải Lục Không Quân..
Thế Chiến Lược ngấm ngầm từ Kinh Tế Cạnh Tranh..
Sang đến Thế Cờ phải Vây Cánh nhau, Liên Minh chặt chẽ?
Độc Giả có thể nhìn ra không: Thế Nào Là Chính Nghĩa?
Từ Văn Hóa Nước Mình cho đến Văn Hóa Nước Người?
Đề Nghị của Bạn Thế Nào là Hợp Với Lòng Người?
Trong Hoàn Vũ, khắp 5 Châu, đang xáo trộn?
Nếu Nhìn Gọn lại như một Gia Đình Nhân Loại..
Đứa Con nào nên phải Thông Cảm lẫn Hy Sinh?
Chia Sẻ Tài Sản và cả Những Bữa Cơm…
Cho nhiều Từng Lớp Loài Người cứ phải Di Dân vì Kinh Tế?
Hay những Từng Lớp Loài Người gọi là TP Thù Địch?
Đang Lưu Vong trên Khắp Chốn thiếu thốn Của Địa Cầu?
Bậc Làm Cha Mẹ, vô trách nhiệm, với những Đứa Con?
Đang Nghèo Đói và Tàn Phá bên Ngoài Xã Hội?
Một Dạng Giết Người của TC Nhà Nước Hồi Giáo..
Hay một Dạng Người luôn Băng Hoại ngoài Đời?
Nền Giáo Dục & Tôn Giáo của Nhân Loại trong Thế Kỷ này?
Phải chăng đang Lạc Hướng, chỉ Sản Xuất Ra toàn Thành Phần Xấu?
Làm Sao Chúng Ta Quân Bình được Giầu Nghèo nhỉ?
Để Xã Hội Loài Người đỡ Mệt Nhọc, Tìm Kiếm Miếng Ăn?

Trọng Thùy Sơn – 7/2015

Rich Countries, poor Countries
Poor Children, Rich Children
(Pavalering Social, Free Poem)

Why do we have the form of poor and rich countries? In A Family, we also have Poor and Rich Children? Even when we live in the same social environment. Poor guys feel worse with tears and Rich Ones are fatter? But Why, again with the rich, & the Poor? Are the Government Leadership class are the similar situation like this? Yes, some Ministers drove their Cars, when others rode their Bicycles? Is there any difference between the oldtime and nowaday Staff? Are they the same, or in general, they still have the wealth gap? How is the Loopholes Analysis of the wealth? As of now, only 10-20% of the richest man in the world? The remaining 80-90%, which is poor, if being sorted with types …A Family with 10 children, watch out, they are the same too? Not quite 10 children were equally wealthy? And all circumstances of the child was, why do they fell into the Status, Poor and Rich One?

Currently, each year has a 14 million Migrants on our World, due to their poverty, they have to accept that migration. Readers, you may see many headlines in North Africa or the Middle East ..Poor Immigrant victims are coming to a very Severe Period! He United Nations Fund is not adequate for their supplies? The wealthier industrialized countries, still must competitive with each other? Several emerging Superpowers are still very greedy? As the new Empire of Fed Russia and Red China on the World Stage? They’ve put Money in Atomic Weapons Investments? Guns of all kinds, submarines, even their Navy, Infantry as well as Air Force ..The Strategies are covertly from their Economic Competitiveness to their closer Alliances? Readers, can you view those or not? And, What Is The Righteous Direction? From our Culture to Others’ Culture, and What are Your Suggestions for Finding Out Best Social Contract to be fit our Human Heart?

In the Universe, around 5 Continents, all are disturbed? If you look back as a Big Family Compacting Mankind, what child should be received with our sympathy and what child should be sacrificed?
For sharing our property and our meals to each Class of Man who had to migrate for Economic Critical Needs? Even the class of People who are being called hostile, across a lot of exile situation on this Earth’s? Parents, irresponsible, with the abandoned children who are showing their Poverty and Social External Desolation with their worse and worse behaviors?

Another form of The Terrorist Muslims State, for example, or another kind of People who always cause Serious Corruptions in their Life? Do you think the Educational & Religious Foundations of Mankind in this century have been sidetracked, only produced entire Human Bad Ingredients? And, how can we Equalize the Rich and Poor Gap in this Period so that People can Support People as well as Human Society to release Hardships in Living Earnings?

Vanson Tran – 7/2015

Source Inspires My Poem:
http://www.infoplease.com/world/statistics/inequality-income-expenditure.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: