FROM THE INTELLECTUAL ALIENATION TO THE MATERIAL ONE

TỪ VONG THÂN TRÍ TUỆ ĐẾN VONG THÂN VẬT CHẤT

(Thơ Tự do, Phiếm luận, xã hội)

 Từ Sơ Khai, khi Loài Người còn Ăn Lông, Ở Lỗ…

Thì chỉ biết Nhu Cầu Sinh Lý và Cái Uống, Cái Ăn?

Bộ Lạc Người, dựa vào Yếu Tố Tự Nhiên,

Thấy Cùng Giống, Cùng Buôn & Cùng Sinh Hoạt…

Khi Bảo Tố, Thiên Tai, hay Núi Đồi Đất Lở..

Thường đổ cho Cơn Giận Dữ của Ông Trời?

Có nhiều nơi, Họ thờ phượng, cả ông Bình Vôi,

Không dám gọi là Cái Bình, còn gọi là Ông Thần Vôi nữa..

Ở Đất Việt ta, vẫn còn Tin vào Đồng Bóng?

Có một Bà Đồng và vài ông Thầy Cúng, gọi là Công Văn?

Khi Bà Đồng lên rồi, thì Bà Đồng phán, Ở Âm Dương.

Có Phán Quan, Diêm Vương và Quỷ Xứ nữa..

Chuyện Phạm Công, Cúc Hoa nước mình, trong Văn Hóa..

Phản ánh, một Thời Kỳ, độ trình Văn Hóa còn rất bình dân?

Chúng ta xem lại những Hình Ảnh thưở Sơ Khai..

Không hơn kém, Tộc Dân Ta, cũng chỉ là những Buôn Bộ Tộc?

Nếp Sống Kinh Tế của chúng ta vào Thời Kỳ Sơ Khai đó..

Có thể nhận định ra rất rõ, qua Phương Tiện Cơ Sở Hạ Tầng..

Những Túp Tranh Nghèo, mấy Mái Lá, hoặc Chiếc Thuyền..

So sánh với Hiện Nay,  Cảnh Đời Người, như Rõ Rệt?

Chúng Ta có biết bao nhiêu Lâu Đài và Cao Ốc?

Dạng Kinh Tế Toàn Cầu… như kết quả của Giao Lưu?

Nền Văn Hóa Chúng Ta, cũng vậy, đã Giao Lưu?

Kể từ Thời Kỳ Bán Khai, & Ngàn Năm Bắc Thuộc?

Có Bạn hỏi tôi, Thế Nào Là Vong Thân Trí Tuệ?

Và Thế Nào là Vong Thân Vật Chất, theo Chủ Đề?

Theo tôi, Vong Thân Trí Tuệ, là Dạng Tự Kỷ Tâm Thần!

Thật đúng vậy, vì Kẻ Vong Thân, cho mình Luôn Luôn Đúng?

Dạng Hồi Giáo Quá Khích, Tin vào Đấng Allah quá đáng!

Dạng Ý Hệ Xã Hội Cộng Sản, vẫn chế ngự một Giấc Mơ!

Tôi cho rằng Đó là Những Dạng Trí Tuệ đã Vong Thân…

Không Nhận Định ra Mức Độ Tự Kỷ mình hơi quá đáng?

Nhất là, Thời Gian đã Trôi Theo Dòng Tiến Hóa..

Xã Hội Người không còn như Thuở Sơ Khai..

Song, có Bạn hỏi tôi, vậy Thoát Khỏi Vong Thân Trí Tuệ thì sao?

Theo tôi, Con Người lại Vong Thân Theo Vật Chất?

Có nghĩa là, khi Còn Nghèo, Ta còn Tin vào Tôn Giáo..

Khi đã Giầu rồi, Con Người có Khuynh Hướng <Ít Đi Chùa>?

Vậy nếu Thiếu Tôn Giáo đóng góp vào Ý Hệ Con Người?

Dạng Vong Thân Vật Chất lại càng thêm trầm trọng?

Quản Lý được Dạng Quân Bình Trí Tuệ & Vật Chất..

Thí Chúng Ta mới có Sự Thoải Mái của 2 Dạng <Vật Chất & Tinh Thần>?

Nhưng Làm Sao có một dạng Thật Sự Quân Bình?

Đây là Trách Nhiệm của Các Nhà Lãnh Đạo Giáo Tôn & Xã Hội?

Càng Đi Xa và Sâu vào Một Vấn Đề Xã Hội…

Chúng Ta càng Cần Thiết… Học Hỏi Mỗi Thời Kỳ?

Từ Cá Nhân, Tập Thể, cho đến một Nước, một Cộng Đồng..

Phải Chia Sẻ Cùng Nhau, sự Tôn Trọng Công Bình và Minh Bạch?

Còn nếu nhiều Dạng Dối Trá Nhau & Tranh Dành Quyền Lợi..

Có thể chỉ tạo thêm nhiều những Hệ Quả Xấu, Mùa Sau?

Cho nên, các Nhà Lãnh Đạo Thế Giới và 5 Châu..

Phải được Minh Bạch và Trao Đổi Nhau, với Tinh Thần Xây Dựng?

Từ Vong Thân Trí  Tuệ xong, sẽ tiến vào Vong Thân Trong Vật Chất..

Chính 2 Dạng này, đã làm Xáo Trộn, một Thế Giới Quân Bình?

Làm Cản Đà Tiến Hóa & cả Mức Độ Văn Minh?

Bệnh VTTT trầm trọng đã tạo nên, như Dạng Nhà Nước Hồi Giáo Quá Khích?

Hoặc 2 Cuộc Thánh Chiến Trong Lịch Sử, nhiều trăm năm trước!

Và tiếp theo là Những Phản Đề Xã Hội của Con Người?

Tiền Đề Phong Kiến, hay TĐ Đế Quốc Thực Dân…

Đã tạo nên các Phản Đề Xã Hội, sau này như Tự Do,Nhân Quyền & Dân Chủ..

Và cả Phản Đề Xã Hội của Lý Thuyết  Vong Thân Vật Chất của  <Marx>?

Đã tạo nên, gần một Thế Kỷ, Tranh Đấu Người giữa Người?

Mà Hệ Quả Xã Hội vẫn đang tiếp diễn đến Hôm Nay?

Như một Tân Đế Quốc LB  Nga và Tân Đế Quốc THCS?

Đã và đang làm Xáo Trộn một <TINH NGƯỜI NHÂN BẢN>?

Chưa kể, các Chính Sách của các SC Hiện Đại, vẫn còn <Bất Quân Bình>,

Trong Sinh Hoạt Giao Lưu Văn Hóa của Loài Người ..

Vẫn  Diễn Tiến trong Trạng Thái <Lòng Người Đầy Tham Vọng>?

 Trọng Thùy Sơn – 6/2015

TRANSLATION:

 

FROM THE INTELLECTUAL ALIENATION TO THE MATERIAL ONE

(Palavering, Social Poem)

 From early, when Men still lived & ate in their Caves, they only knew how to find their Food, their Mates and their Reproduction Needs etc.. We had same Tribes, based on their natural Elements, such as same Race, same Residence, and same Living Activities.. When Nature’s Hurricanes, Disasters, or Mountains Landslides Men often thought they are Angry Sights of God? There are many places, they worship, even just a Lime Pot, however they call It The Lime God.  I recall in Vietnam Land, long time ago or even now, people still believe in Đồng Bóng < Homophobic Belief>, assisted with a Thầy Công Văn <An Homophobic Clerk>

When Ms. Dong <the Main Homophobic Character)  is up,  then  She said she had seen in the Hell with several characters, such as  Phan Quan <the Judge>,  the Yin-Hell Emperor &  the Devils as well.  The story of Pham Cong – Cuc Hoa in our Old Legend, for example, is a Proof of this Multi God Period of our Old Culture. It reflects a Primitive Period, with Different Beliefs.  We may review these Images in our Old Period History.

 For more understanding, our People was beginning with this similar Tribe and their Economic Activity could be identified by their Old Infrastructure Facilities. The simple Paintings of poor huts, some roofs of leaves, or the very simple boat, etc.. Compare with our Current Time, we have so many Castles and High Buildings or Towers.  Global Economic Exchanges have shaped the difference of our Life from the Primitive Period to 1000 years of Chinese Domination, then up Today.

 Yes, according to the Topic, someone has asked me, <How Is Human Brain Can be Alienated> and <How Is Human Physical Body Alienated>? In my opinion, Vong Thân Trí Tuệ <Intellectual Alienation) is also known as Human Wisdom Alienation, or in another word, the Mentality has a Form of Autism! Yes, indeed, because the Followers always believe themselves, they are always right?

 The Form of Radical Islam, for example, They believe outrageously in their < Allah>  Another Form of this kind is the Ideology of Communism, or System, I think,  and It has still been dominating A Lot of  Human Minds as of today, Like Living In A Dream. Personally, I think It’s The Wisdom Alienation Type; they don’t realize Certain Autistic Characters in their Mind?  Especially, Time has swept over and over with Several Evolutions?

 Now, Human Society is not like the Early One. But, someone has asked me, If Human Beings get out from their Wisdom/Mind Alienation, what will be happened? Well, personally, I think Mankind should be get through to another Alienation Form:  the Material Alienation.  What does that mean?  It means, when Men were still poor, they still believed in Religions; When they become richer or rich, they tend not to go to Churches many times as before.  If so, Lacking of Religious Characters sharing in Men Mind, the Material Alienation will become more serious? Won’t It?  Yes, It is worse, I think so. Only when Mankind can manage how to maintain the Equalization of Brain and Material Alienation, they may have their Comfort of these 2 Types of Alienation.

 But, actually, How Do You have that kind of Equalization? This is the Responsibility of Religious Leaders and Social Educators of Formers? The more we study more deeply into a Social Problem, the more we see that Mankind Must learn carefully, even an Individual, a Community, a Country, and the World as well. We Must Sharing together, we must Respect the Righteousness and the Transparency of any Issue? If we still apply and live with Malice, Deception and Dishonesty in Competing Each Other, absolutely and naturally, we will only cause Bad Effects, Bad Seasons in our Next Crops of Whole Mankind. Therefore, All International Leaders must be honest, transparent, in Exchanging Each Other How To Build their Best Way for this Globe of Mankind.

 These 2 Key Forms, have been causing the World Unequal Balance?  They did bumper our World Evolution & Its Level of Better Civilization? Recently, this Social Disease has created seriously A New Form of The Aggressive Islamic State? Or our Mankind’s Previous 2 Holy Wars in our World History?  And next could be Our Human Social Antithesis Events? With their Previous Feudal, or Colonial Empire Social Thesis., then their Social Antithesis Phases, such as the Freedom & Democracy Movements, and the Social Theory Collapse of Marxism; that, has created nearly a century, the Fighting between People & People? Which, we are still receiving a lot of Social Consequences as of Today? For example we have been experiencing the New Russian Empire and the New Empire of Red China? That, have been tampering our <Mankind’s Humanity and Peace>? Not to mention, the Policies of the some Modern Superpowers Today; They still lack of their Social Equalization in their Activities and trying to make their Global Competitions with less controlled Ambitions, as well?

 Vanson Tran – 6/2015

 VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

http://www.shop.alienationbmx.com/terms-and-conditions.html

www.personal.psu.edu/jdm114/refute6.html

https://books.google.com/books?isbn=0838633722

www.nyu.edu/projects/ollman/docs/a_ch18.php

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: