COMMAND ECONOMY vs FREE ECONOMY

TỰ DO KINH DOANH vs TỰ DO QUỐC DOANH
(Thơ Phiếm luận, Kinh tế, Xã hội)

Kinh Doanh Tự Do tức do Tư Nhân làm Chủ..
Còn Dạng Quốc Doanh do Chính Quyền lãnh đạo..
Đó là 2 Dạng Hình trong mọi Nước trên Địa Cầu..
Tuy Nhiên trong Phương Trình Xã Hội, có những Biến Chiêu..
Sử Dụng không giỏi, có thể bị Tẩu Hỏa Nhập Ma kiệt quệ?
Bạn tin không, Chúng Ta cùng Phiếm Đàm nhé!
Tạm Thu Gọn vào một Dạng là Kinh Tế Gia Đình..
Ví Dụ Bố Mẹ Bạn là đại diện một Chính Quyền..
Còn ACE chúng ta, là đại diện Nhiều Tư Nhân khác biệt..
Nếu Bố Mẹ bảo, Ta tập trung Tài Năng & Vốn Liếng..
Và Tuân Lời của Bố Mẹ điều khiển Công Việc Kinh Thương..
Ở đây, Nó sẽ trở thành một Đại Công Ty?
Mỗi ACE trong gia đình được Chia Phần Lời đều đặn..
Đây cũng là một Dạng của Chính Quyền Toàn Trị?
Từ Trung Ương phát lệnh chi tiết đến Địa Phương..
Nhưng Trên Thực Tế, Dạng Kinh Tế Quốc Doanh..
Lý Do nào? lại có Tình Trạng Thấp Cao Quyền Lợi?
Tầm Nguyên cái Nhân từ đâu có Quả Xấu?
Và Họ tìm ra, Quyền Lực & Lợi Quyền đã phân phối Thiếu Đồng Đều?
Quyền Trung Ương, Lợi Quyền phải To lớn hơn?
Quyền Địa Phương, lẽ dĩ nhiên, cần phải Thấp?
Đó là một Chính Sách, đã nằm trong Nguyên Tắc?
Tuy nhiên, Giai Cấp Thấp vẫn có Cách Biến Chiêu?
Ví Dụ Báo Cáo Láo, hay Gian Lận ít nhiều?
Vị Dụ cách nào, cũng xuất phát từ Tham Nhũng?
Ở TQCS, CS Đã Hổ Diệt Ruồi, ct Tập Cận Bình, vừa Phát Đông..
Đã Xộ Khám khá nhiều từ Hổ mạnh, đến Ruồi con?
Song Chính Sách Này, tự động Xáo Trộn Nước Non..
Sẽ có một Số Dân Giầu, di dân ra Ngoại Quốc?
Đã có hàng triệu Đại Gia Giầu..Thống Kê cho biết..
Tẩu Tán Tiền Tài và Ra Hải Ngoại ung dung?
Còn Trong Nước, Ai là Thành Phần Ái Quốc ưu tiên?
Đâu có phải Toàn Dân, mà là Thành Phần Chính Phủ?
Dạng Toàn Trị và Độc Tài trong Xã Hội…
Đã diễn ra gần một Thế Kỷ trên Trái Đất rồi?
Một LBSV mạnh thế, đã Sụp Đổ, khó cứu vãn thôi?
Nhưng Tại Sao, Bố Mẹ & Đàn Anh mình vẫn duy trì Nó?
Theo tôi nghĩ, đây là một Dạng có Quyền Ưu Tiên nhất?
Quyền Lực cũng nhiều, và Quyền Lợi cũng cao?
Cho nên, Con Người Nào vào Ghế Lãnh Đạo cũng ham..
Duy Trì Dạng Chính Trị này, hầu An Toàn Giữ Jobs?
Jobs muôn đời, theo Cha Truyền & Con Nối?
Tương tự thời xưa, Dạng Xã Hội Phong Kiến Nước Ta?
Nếu để Tôn Trọng Nhân Quyền và Cả Dân Chủ, Tự Do?
Lãnh Đạo Chính Quyền sợ, Chúng nổi lên Làm Loạn?
Như vậy, Viễn Ảnh một Tương Lai có Tự Do Kinh Doanh tuyệt đối…
Sẽ là một Pháo Đài bắn ngược lại Dạng Kinh Tế Quốc Doanh?
Cũng nhận ra rằng, Sự Nghịch Đảo của 2 Dạng Kinh Doanh..
Chính là Những Phản Đề trong Tiến Trình một Xã hội?
Một Hợp Đề Xã Hội Tốt mới Quân Bình được 2 Dạng?
Thiếu Quân Bình, Xã Hội & Văn Hóa, sẽ Xáo Trộn hoài hoài?
Mong rằng các Tiến Sĩ Xã Hội Học & Kinh Tế Việt Nam..
Trình Luận Án thuyết phục được Toàn Dân Tỉnh Ngộ?

Trọng Thùy Sơn – 6/2015

Vài Nguồn tham Khảo Cho Bài Viết:
https://www.youtube.com/watch?v=5Bf_W80JWcw
http://www.investopedia.com/terms/c/command-economy.asp
https://blog.udemy.com/types-of-economic-systems/

TRANSLATION:
COMMAND ECONOMY vs FREE ECONOMY
(Palavering, Economic and Social Poem))

Free Economy or Business is operated by Private Owners ..And, Command Economy or Business is operated by the Government ..There have been 2 Types in every State on the planet .. But, in the Social Equation , there are variables. Practicing these Principes without skillness, we may be fallen into some Terrible Collapses. Do You believe,? Let’s discuss this topic with palavering chats, OK?

Temporarily, we open a Business in a form of the Family Economy. Example, Your Parents are Your Government representatives. Brothers and Sisters in this family are Individual Parts. If parents say, we concentrate our Talent & Capital to be stronger. We agree and obey our Parents operating the Company, a Big Corporation? Then Each Of Us will be receiving equal Profit Dividents, for example..

This is also a form of authoritarian government? From the central which issues Detail Commands to the Local Levels. But in fact, in reality, the Command Business/Economic Form, by What Reason, we have different levels of Benefits’ Status? We have to search from the Original Cause Why do we get Bad Effects? Then, people have found out, because, the Power & Benefits when being delivered, they are missing the Equal Status. At Central Level, the Managers have more Power and Benefit Rights. The Local ones, of course, need to be lower? And, It is a Official Policy, which was drawn itn the Policy’s Principles? However, there is still some way for Lower Class to change this Variable Move? Examples, their Reports were false or contained some Fraud? Anyway, these Result also comes from Corruption?

In Red China today, the Policy of Catching All Tigers as well as Killing Flies, of President Jinping, has recently launched & It has catched pretty many Tigers, to the Small Flies? However, this policy, has been automatically shuffling the Nation Peaceful Status. There have been seen a number of wealthy people, or migrants escaping to abroad? Millions of Rich Class People have been dispersing their Money/Finance to Overseas? Also Domestically, who are the Most Patriotic Ones with their priorities? Somewhere, there must be not the whole population, but They are members of the government? A Kind of Totalitarian/Dictatorship Form in the Remaining Society. This Form of Government has taken place almost a century on our Earth?

An advantageous USSR, has been collapsed, and it hardly saves others? But Why, do our parents & elder brothers/sisters still maintain it? In my opinion, this could be a form of Precedence has its most Privilege? Its Power is also much higher and Benefits are bigger? Therefore, Any Men in the Leading Position, are greedy, trying to maintain their political parties, virtually, it maintains the Safety for their Jobs, Jobs for ever, according to the Father & Son High Position Privileges …

Similarly our ancient & feudal society, in our History? If now They change so they must respect for Human Rights, Democracy as well as Freedom? Therefore, the Government Leaders are fear, People could emerge to make Social Riots and Insecurity? Thus, we realize there is a Future Vision offering absolute freedom to do business …Would This Be A Reverse Force between the Command & Economy/Business Forms? We also realize that, the inverse of 2 Types of Businesses/Economies Is the Antithesis of a Social Progress? We require A Good Synthesis in order to Balance well these Two Forms. Missing Its Balance, or the Equalization, in our Society & Culture, will be shuffled again and again, for ever? We hope that the Doctors of Sociology & Economics in Vietnam Education System Today, with their
Dissertation Works, will fully persuade our People to be enchanted?

Vanson Tran – 6/2015

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: