CONSEQUENTIAL RESPONSE IN THE LAW OF CAUSE & EFFECT OF HUMAN SOCIETY:

PHẢN ỨNG NHÂN QUẢ TRONG XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI:
Dựa vào nguyên lý NHÂN QUẢ, Tôi suy nghĩ rằng, theo thời khoảng của lịch sử địa cầu, Nhân tạo hoàn cảnh Người Ép Người như Chế Độ Đế Quốc Thực Dân, tạo Hố Sâu Giầu Nghèo (Người Bóc Lột Người), tạo Tâm Lý Ức Chế (trong Giai Cấp Xã Hội), có những Cơ Hội cho những Nhà Cách Mạng Quần Chúng nổi lên như Mao Trạch Đông, và một số Lãnh Tụ Cách Mạng Xã Hội (lúc Liên Bang Sô Viết còn mạnh) và Trở Về Vận Động Dân Chúng (đa số bị bóc lột và có nhiều bất công xã hội), cho nên cái Phương Trình Triết Học Xã Hội phải biến thiên.
Ví dụ: Thesis tạo ra Anti Thesis rồi cấu trúc thành Synthesis… và tiếp theo những Chuỗi Hậu Quả kế tiếp..Cách Mạng Trung Quốc vừa là Căn Bản Xã Hội, vừa là Sự Ảnh Hưởng một Phong Trào Phản Kháng theo Học Thuyết Xã Hội Karl Marx, cho nên Nó như một Ngọn Sóng Thần rất mạnh, xô đẩy vào các Quốc Gia Nghèo Khổ có những Lãnh Tụ Cách Mạng khích động Lớp Quần Chúng bị bóc lột và thiếu trình độ Văn Hóa. Do đó Bi Kịch Xã Hội phải xẩy ra, <BKXH> rồi từ đó những BKXH này lại tạo thành Phương Trình Xã Hội Phản Ứng kế tiếp như trên. Giai Đoạn Synthesis vẫn tiếp diễn theo những Yếu Số Xã Hội diễn tiến theo Dòng Thời Gian và Hoàn Cảnh… mãi mãi..
Những Cải Thiện và Điều Chỉnh Xã Hội để Nhân Loại có Cuộc Sống Quân Bịnh Lạc Phúc Hơn của các Chế Độ Đế Quốc, Thực Dân hầu Lột Xác khoác vào Bộ Áo Cấp Tiến hơn, Nhân Bản hơn, dần dần nối lại những Khoảng Cách Bất Công của Nhân Loại, ví dụ như Nền Kinh Tế Thoải Mái hơn, không bị Đói Nghèo, Ức Chế, vv..
Mỗi Dạng Động Lực làm Thay Đổi Hoàn Cảnh Xã Hội Con Người đều mang chất lượng trong đó làm thay đổi NHÂN & QUẢ của những Chuỗi Phương Trình Kế Tiếp?
Ngược dòng Thời Gian Lịch Sử, Cách Mạng Cộng Sản LBSV, của các lãnh tụ như các ông Mao Trạch Đông,Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh, Fidel Castro, vv.. đều diễn tiến theo Quy Luật Nhân Quả này. Ngày nay, ĐCSTQ, ĐCSVN, ĐCSBH, vv.. trong Chất Lượng thực tiễn, không còn nữa, đều đã Tha Hóa theo Dạng Vong Thân Trong Vật Chất của Dạng Tư Bản Mỹ & Tây Phương có cấp tiến hay có điều chỉnh hơn chút ít cả.
Tuy nhiên, chỉ khi nào Phương Trình Cách Mạng Xã Hội Trên (Thesis – Antithesis = Synthesis + Thesis1 – Antithesis2 = Synthesis2 + Thesis3 – Antithesis3 = Synthesis3… etc..) có những Yếu Số Cải Thiện và Điều Chỉnh Nhân Bản Quân Bình, thì Xã Hội Con Người mới dần Thoải Mái và Lạc Phúc hơn mà thôi. Trái lại, nếu những Yếu Tố Cải Thiện và Điều Chỉnh không Hội Đủ, thì những Giai Đoạn Phản Ứng của các Phương Trình Xã Hội trên còn thiếu Quân Bình, hoặc Khiếm Khuyết, tạo nên Quả Xấu hay Kết Quả Xấu cho Nhân Loại và Địa Cầu.
Và Khái Niệm trên chỉ là Ý Kiến Cá Nhân của Chúng Tôi mà thôi.
Vanson Tran – 5/2015
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/12/131219_rittenberg_mao_modern_china?post_id=942736865751229_955382467820002#_=_

Translation:
CONSEQUENTIAL RESPONSE IN THE LAW OF CAUSE & EFFECT OF HUMAN SOCIETY:
Based on the Principle of Causes & Effects, I think that, over time about the History of this Planet, The Cause has created Human Situations, in which Men Kills Men, such as in the Period of Colonial Empires, in which they created Deep Hole between Rich & Poor <People Kill People>, creating Mind Frustrations in Huam Beings, (in Social Classes); when, there were more opportunities for the Emerging Mass Revolutions as Mao Zedong, and some Other Socialist Revolutionary Leaders (when the USSR was still strong); where these Leaders returned their Countries to Call their Lowest Classes of People engaging their Social Revolutions (because in this period, majority of people were being exploited and have many social injustices); So, the Equation of Social Philosophy, of course, has changed with Different Variations.
Example: Thesis and Anti-Thesis create Synthesis Structure … and the next <one/ones>, into the Consequences Chain Network Design. The Social Revolution of China is both a Social Baseline, just as the Influence a protest movement under the Study of Social Theory of Karl Marx; so it was very strong, like a Tsunami, pushing into the impoverished country/countries where the leaders have provoked the People Revolutionary Activities even, they are propaganded, exploited and lack of education. Thus, Social Tragedy was to happen, <Social Tragedies> and from there, these Social Tragedies Form in the Social Equation, next with the above Reactions. This Phase of Synthesis continues under the Social Weak Progression Character/Characters, over time and related Circumstances … forever ..
The Improvements and Social Adjustments aiming at providing Mankind with balanced Welfare & better Social Conditions of Previous Empires & Colonial Powers have gained some better progressive Improvements, better human happy conditions have been gradually facing the Injustices in Mankind; for example, their better Economy, less Poorer, less Lack of Foods, and less Frustations, etc..
Each Format makes Dynamic Social Changes for Human Circumstances have brought qualities which alters/changes the Causes & Effects of the Next Chain Equation/Equations ?
Looking back the Upstream Time of our History, in the Communist USSR Revolution, the leaders, like Mr. Mao, Kim Il Sung, Ho Chi Minh, Fidel Castro, etc .. have adapted clearly in the progress of this karma/form. But, today, the Red China, Vietnam Communist Regime, aand Communist North Korea, even having been giving up their basic theory, have been alienating into Materialistic Social Mode of more progressive Western Civilization Countries.
However, only when above Equation of Social Revolution (Thesis – Antithesis = Synthesis + Thesis1 – Antithesis2 = Synthesis2 + Thesis3 – … etc .. Antithesis3 = Synthesis3) have a Material Number of balancing Improvements and Adjustments, Mankind’s Society would be more comforting, and real happiness. Conversely, if the Factors of Improvements and Adjustments are not met, then, the Response Phase of the Social Equation on Equalization still missing, or defective, It Will Be Making Bad Results for Humanity and our Planet.
And This Concept is just my personal Opinion only./.
Vanson Tran – May 2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: