THE SOCIAL EQUATIONS: CAPITALISM OR COMMUNISM?

PHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI: CỘNG SẢN HAY TƯ BẢN?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội, Thời đại)

Định-Đề là, Lớp Ta áp dụng Phương-Trình Cộng-Sản..
Còn Lớp Bên, Họ áp dụng Phương-Trình Tư-Bản..
Bây giờ, Các Bạn ngồi, thử suy-đoán <Chúng Ra Sao>?
Còn Nước Việt mình, đúng vào Thời-Điểm <1929-1945>,
Đang phân hóa theo <2 Dạng Phương Trình> vừa đề cập,
Giải Toán mãi, cho đến Thời-Kỳ Sung Mãn..
Toán Pháp Chính-Trị Gia, <chia làm 2 Phía>, vào năm 1954…
Phe Chấp-Nhận PT Cộng-Sản, Miền Bắc Việt Nam?
Phe Thích PT Tư-Bản, Đi Xuống Miền Nam?
2 Phương-Trình <Vẫn chưa Giải được>, vì Chủ-Đề trên đều khó?
<PT Cộng Sản> nay thêm cái đuôi Vào Định Hướng?
Có nghĩa là: Tạm Ứng-Dụng Nền Kinh-Tế Thị-Trường?
Vì những Yếu-Số của Chủ-Nghĩa Cộng-Sản mông lung?
Chưa Ai phát-hiện ra, Cái Hay trong Thực-Tế?
Cho nên <Ct Đặng Tiểu Bình> TQCS nhìn ra <2 Loại Mèo> đấy..
Vì là Mèo, chúng đều <Bắt Chuột> như nhau?
Tức lấy Thị-Trường Kinh-Tế Tư-Bản, làm Sân Chơi?
Còn Chính-Trị, <hãy tạm quên>, theo PT nào cũng được?
Do đó mà <cả 2 Phương Trình đã xích lại>, Gần Nhau chút it?
Phân-Tách kỹ ra, Ta nhìn <Có 2 Trị Số> trong <Tổng Phương Trình>?
Ở PT Cộng-Sản, Chính-Quyền là Trị-Số Quyết-Định luôn?
Trong PT Tư-Bản, thì Người Dân có <Trị Số Cao, To nhất>?
Giả-thiết <Số Bách Phân/%>, chúng ta đem ra chuyển dịch…
Từ Chính-Quyền (CQ) .. di dịch đến yếu-số Người Dân..(ND)
Xem Dạng-Thức sau đây, Ta sẽ hiểu liền:
<Chế Độ Tư Bản>, ND có 90% , còn CQ 10% quyền-lợi..
<Chế Độ Cộng Sản> ND có 10%, còn CQ 90% quyền-lợi..
<Nhận xét Lịch Sử sau này>, dần dà.. Họ đã chọn-lựa ra sao?
Chắc các Bạn đã biết , ngay cả <Khối Sô Viết Liên Bang>?
Ngày nay, 90%, Họ đã chọn Mô-Hình Tư-Bản?
Bạn cũng biết, <Lý Do Tại Sao>, Họ chọn Mô-Hình Tư-Bản?
Theo tôi thì, <vì Toàn Dân> có Quyền-Lợi đến 90%?
Còn Chính-Quyền trong MHTB, Quyền-Lợi chỉ có 10%?
Vậy Các Bạn, <Hãy giải Phương Trình này>, cho Quê Hương nhé!

Trọng Thùy Sơn – 5/2015

Translation:
THE SOCIAL EQUATIONS: CAPITALISM OR COMMUNISM?
(Palavering, News and Social Poem)

Take a Math Proposition, Class I apply The Communism Equation. The B Class, apply the Capitalism One. My Friends, now sit down and try thinking then guessing <What Are Their Answers?>. Our
Vietnam, right on the time-point period of <1929-1945>, We were divided or differentiated, according to <2 Types of Equation> just mentioned. Having been solving forever, until the mature time. The Math and Politic Leaders were divided into Two Groups, absolutely in 1954. The First Group, the Northerners, applie the Communism Equation and the Second One, going to The South. The above mentioned 2 Social Equations have not been solved, due to their very hard hidden numbers. The Group choosing the Communism Equation have recently added an additional tail into its Equation by the new term <Oriented Into the Capitalist Economy>. That means, they temporarily apply their Theory on the Base of Capitalist Economy, just because the Hidden Numbers in their Communism Equation are confused. None of them have found any Good Qualities in Reality. That is also Chairman Deng Xiao Ping of Red China suddenly saw the Two Types of Cats, Black or White, that all know How To Catch Mice anyway. What he meant and instructed his surborniates “They Must Apply Capitalist Economy to be Better”

That is the main reason Both Above Equations have been nuggling near each other a bit. If carefully Separate or Split them out, we can see < Value Numbers> in this <General Equation>.? In the Communism Equation, The Government is An Absolute Value and It makes the Whole Decision. On the contrary, in the Capitalism Equation, the People have the Highest and Largest Value, indeed.

Suppose, the Percentage (%) we use can be moved in presentation, from the Government towards the People, for example, through the following form:
The Capitalism Regime: The Interest is 90% belongs to People and 10% belongs to the Government’s Decision.
The Communism Regime: The Interest is 10% belong to the People and 90% belongs to the Government’s Decision.

Now, we review our recent History, gradually we realized How Did People Make Their Choice? I think you all know? Even the Bloc Of Soviet Union, 90% of Them have choosen the Model of Capitalism Equation? You also know, <The Reasons Why>, they choose This Social Modal, don’t you?

In my opinion, <For The Whole Population> , their Right Profit is seen with 90%? And the Government Side? It has only 10% seen.

So Friends, <Let’s solve this Equation>. The Homeland is being waited for You!

Vanson Tran – 5/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: