HOW WILL THE PRESENT REMAINING SOCIALIST FORM BE SURVIVING?

DẠNG XHCN-VN CÒN LẠI SẼ PHẢI SINH TỒN & ĐỔI MỚI THẾ NÀO?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội – Phần 2/2)

 Một Thế-Giới Ngày Mai… Loài Người cần Khai-Phóng..

Và một Nền Hòa-Bình Vĩnh-Cửu phải được duy-trì?

Nơi Lòng Ta, mỗi Dân-Tộc và mỗi Cá-Nhân.

Buộc phải Chung-Lưng, Bắt-Tay Nhau,  tiến vào Xây-Dựng?

Ý Hệ Tư Bản nguyên thủy, và Ý Hệ Cộng Sản..

Sẽ tàn-phai và biến-đổi theo Năm Tháng Soi Mòn?

Mong rằng sự Hòa Giải Quyền Lợi được Công Bình…

Vì không thể có <Dạng Văn Hóa> nào, dậm chân vĩnh-viễn?

Một khi Chúng Ta vẫn đang <Trong Dòng Tiến Hóa>..

Chúng Ta cần Chia Sẻ và Cộng Tác với Tha Nhân?

Để Địa-Cầu có thể Hòa-Bình bền-vững Sống Chung?

Trong Ý-Thức của Tình Anh Em, và Nhân-Bản?

Một Hoàn-Cảnh đặc thù là Việt-Nam Ta, XHCN..

Đang quanh co, chưa biết Thích- Ứng thế nào?

Hãy tìm câu Tục-Ngữ tinh-hoa của Nước mình..

 Chính là câu Chúng Ta thường nói, <Nhập Gia Tùy Tục & Nhập Giang Tùy Khúc>?

Nhà Lãnh-Đạo ĐCSVN có nhìn ra Dòng Lưu-Vực?

Như vậy, ĐCSVN phải Nhập Khúc Thế Nào?

Giòng Lưu-Vực, xem ra cần một Hòa-Giải Quân-Bình?

Khi mà <Nền Văn-Hóa Việt> ta,  không thể hoàn-toàn Cộng-Sản?

Như Khả-Năng Trí-Tuệ của ĐCSVN đang nhận thấy?

Phải Làm Sao thoát khỏi Tình Trạng <Bế Tắc Một Khúc Quanh>?

Theo Tôi, ĐCSVN vẫn có thể Lái Con Thuyền Việt Nam..

<Bình-Minh sẽ sáng tươi được>,  khi Con Thuyền thoát ra Dòng Lưu-Vực?

 Sẵn Hiến-Pháp, chỉ cần thêm nhiều Tu-Chính Án..

 Mở Nền Văn-Hóa & Chính-Trị vào Dạng Đa-Nguyên..

 Các Đảng-Phái được thành-lập và theo Ý-Kiến Toàn-Dân..

Đuổi kịp Tây Phương và các Quốc Gia Cấp Tiến..

Những Tu-Chính Án này có thể là những Phần Điều-Chỉnh..

Hoàn-Chỉnh Hóa, hầu xây dựng Mô-Thức Tam Quyền..

Trả Nhân-Quyền, Dân Chủ, Ngôn-Luận, và Tự Do…

Cho Toàn-Dân & Điều-Chỉnh lại Quốc Gia Ngân-Sách..

Quân Bình lãnh vực Kiểm-Tra cho Thích Đáng?

Tôi nghĩ rằng Lãnh-Đạo ĐCSVN cần phải tích cực hơn.

Vào Đổi-Mới.. cho đến khi <Nền Văn Háa> toàn-vẹn, trưởng-thành..

Và không còn những <Mâu Thuẫn Nhân Quyền>, từ Trong Nước <tới Ngoài Hải-Ngoại>..

 Lá Cờ của Non-Sông phải  hòa-giải xong Tình-Tự..

Thì Huynh-Đệ Việt-Nam, sẽ thống nhất được <Lòng Ái Quốc Non Sông>?

Trên Mảnh Đất thiêng liêng của Tổ Tiên…

Sẽ có những Mùa Xuân đầy tươi sáng!

Lý do vì Hợp Quần Gây Sức Mạnh?

Đường Thênh Thang cho mọi Thế-Hệ Việt nam? 

Chính là Ý-Nghĩa của Dòng Nước phải Nhập-Giang?

Và cũng tạo Sự Vững-Bền cho sự <Nhập-Gia Tùy Tục>?

Nếu Nhân Cách này của ĐCSVS được thực hiện..

Tôi nghĩ rằng, sẽ có Hòa-Hợp Đảng Phái, Đa-Nguyên?

Không Xáo Trộn Đời Sống của Nhân Dân…

Hơn thế nữa, cả Ba Miền An-Bình, Thoải-Mái!

 Trọng Thùy Sơn – 3/2014

 Vài Nguồn Tham Khảo:

http://foreignpolicy.com/2011/06/20/everything-you-think-you-know-about-the-collapse-of-the-soviet-union-is-wrong/

http://www.wsj.com/articles/the-coming-chinese-crack-up-1425659198

 http://www.en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Bloc

http://www.dsp.org.au/node/123

 Translation:

HOW WILL THE PRESENT REMAINING SOCIALIST FORM BE SURVIVING?

(Chattering, Social Poem)

A New World of Tomorrow must be elevated and promoted? And, an Eternal & Consitent Peace on Earth must be conceived and maintained well by Mankind? In my Heart, each and every Individual Race must share and shake hands, engaging together to build our World? To me, the Primitive Capitalist system, and the Ideologic Communist system as well..Will fade and break through the years of erosion?  So, we cann’t accept < any permanent-sensing stomping>? Once we still are influenced by <The Evolution Series> ..We need Sharing and Collaborating with Others in Mankind? So that our Globe Planet  can sustainably maintain A Domestic Peace? In the Mind of Brotherhood, and Human Rights? A unique circumstances Vietnam is a socialist nation .. is being crooked, we do not know how to Adapt correctly? Personnaly, I thougth of the Wisdon Proverb of our Fatherland… It is often said that, <Enter A Family, we depend on Its  Options, Entering A River, we must consider Its Surprise Basins> for Our Boat Navigation & Process? 

Thus, does the Communist Party realize the Difficulties how to Enter into these Basins? When the Vietnamese Culture can not be processed entirely to Communist Direction? Although the intellectual capacity of Communist Party Leaders have ever noticed? How to do as an Escape Status of  the Water Wrong Turn? To Me, Communist Leaders of Communist Party still have A Possibility .. How bright as The Boat Commander can overcome the hard Basin? I think about the Available Constitution, just add necessary Amendments .. Expanding our Culture & Politics in a multiparty format .. The Political Association was founded and in the opinion of the people must be respected .. In turn,  be involved in the adaptaion of the required characters of Developed Countries. .. The other Amendments can be .. As part of Adjusting the Organization Model of the Government & its Components if neccessary .. Freedom for All People, including Democracy and Equal Human Rights.. Another Admendment can reorganize the National Political Form of 3 Branches as Legistative, Justice and Executive Branches.. Together again .. consider carefully about the National Budgets which can be adequately balanced ? I think the VN-socialist Leaders must actively develope furthermore,  Until Our Culture is in  integrity, and maturity .. As well as no conflicts of Human Rights .. From Domestic People to  Overseas Ones .. Our National Flag then, must be in its compromise harmony.. Then our Vietnamese Brotherhood, will agree with each other to attain our Real Patriotism? On Our Sacred Land of Our ancestors … there will be full of bright springs .. The reason is Union will build our Power?  These Are The Bright Avenues for all Generations of Vietnam? It is the Meaning of the Water Line we have to Enter Its Flow? And also creating the Sustainable Options for our Type of Family Process?

If this kind of Qualities are realized.  Personally,  our Nation could compromise nicely our Differences in Plularity Form, without stirring up our People Normal Life?  Our 3 Parts of Vietnam will be peaceful and comfortable!

Trong Thuy Son – 3/2014

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: