HOW WILL THE PRESENT REMAINING SOCIALIST FORM OF VIETNAM BE SURVIVING?

DẠNG XHCN-VN CÒN LẠI SẼ PHẢI SINH TỒN & ĐỔI MỚI THẾ NÀO?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội – Phần 1/2) 

Nếu tìm những <Nguyên Nhân LBSV> tại sao Sụp-Đổ?

Thì ít nhiều Ta cảm thấy rất mơ-hồ?

 Như một Nhà Vô-Địch trẻ-trung, Cơ-Bắp rất to..

Nội Lực quá mạnh, đã hút thu <Toàn Thế Giới>?

 Nhưng khi bác-sĩ CT Gorbachev chẩn-bệnh Người Lực-Sĩ..

Ông quyết định: Cần Tiêu Diệt <Loại Siêu Khuẩn Cộng Sản> ngay?

 Để <Bảo vệ Sức Khỏe> tất cả,  của Toàn Dân Nga..

Phải Loại Bỏ cấp bách Siêu Trùng Cộng-Sản..

Năm 1991, Siêu-Cường Nga, buộc giã từ Ý-Hệ…

Mà Họ tôn thờ, như chọn một Ước-Mơ?

Song Hôm Nay, chúng ta nhìn vào <Môi Trường Xã Hội Nga>..

Ta lại thấy một <Di Chứng Siêu Trùng> này biến thể?

TT Putin Nga trở nên Độc-Tài và Quyết-Đoán?

Giấc Mơ Xưa, hào nhoáng, đã hiện về?

 Lãnh Đạo Nga không tìm được một <Giải-Pháp Đẹp quân-bình>.

Cho nhiều Nhóm Người Di-Dân Nga đang lưu-lạc?

Thành-Kiến trong <Kiến-Năng Văn Hóa Ông>, vẫn nghĩ ..

 <Dân Tộc Nga, một Tộc Dân Thượng Đẳng>?

Sẽ có <Quyền và cả Lực> hầu Thống Nhất Mọi Nơi?

Dù Ngày Nay, <Nhóm Dân-Tộc>  của các <Nước Độc Lập> này,

Đã Ảnh Hưởng Văn Hóa Chất Lượng <Nhân-Quyền, Tự Do, Dân-Chủ>?

Ông đang tạo nên <một Dạng Xâm-Lăng> và Chiếm Đất..

Vẫn tin rằng <Nhóm Di Dân Mình > phải có một <Mảnh Đất Vinh Quang>?

Thiết-tưởng, Kiến Văn Trí Tuệ, của TT Nga..

Đã Thiên Lệch, với khá  nhiều Thành-Kiến?

Khi Ý-Hệ Loài Người còn quá nhiều Thành-Kiến?

Chóng hay chầy, sẽ Hướng Đến Dạng Cực-Đoan?

Trong Quá Khứ, Phong-Trào Cộng-Sản phát-động từ Nga..

Với Chiều-Hướng không phải là Đại-Đồng mà là <Tranh Dành Quyền Lực>?

Dạng <Tuyên-Truyền Chính-Trị>, Đảng Cộng-Sản Nga có phần ưu-tú…

Song trong Thực-Hành thì Chất-Lượng Yếu-Kém..dần dần?

Không phải chỉ Nền Tảng Chính-Trị là Nguyên-Nhân..

Mà Thực Tiễn, là do Vấn-Đề Mô-Hình Kinh-Tế?

Thuyết Mác nói, <Thượng Tầng Kiến Trúc> do <Hạ Tầng Cơ Sở> chi phối?

Đã chứng minh, trong <những Năm Cuối của ĐCS LBSV> lúc Giã Từ?

Khi Ông Gorbachev tuyên bố Cắt Đứt <Chứng Cộng Sản Di Căn>..

Thì <Lợi Tức Quân Bình Đầu Người> Dân-Chúng LBSV đã dần kiệt quệ?

Chưa kể, <Sự Phân Hóa của Tư Tưởng> giữa <Staline và Lenine+Stroky> hai ba Phe-Phái? Không Khai-Phóng nổi Nhân-Quyền của <Giai-Cấp Lao-Động> đói nghèo?

Đã buộc Tư-Duy Họ vào một Định Kiến Văn Hóa <Dạng Ung Thư>?

Đã gây nên <Nhiều Bất Hạnh> hơn là Thiên-Đàng Trần-Thế?

 Sau khi Liên-Bang Sô-Viết hoàn toàn Sụp Đổ…

CT Gorbachev & Lãnh Đạo Trẻ của Xứ này..

Đã hội-nhập Dòng Đời Nga vào Nếp-Sống <Dân Chủ Tây Phương>..

Cho đến khi <Chất DNA Độc Tài>  từ TT Putin tái-phát?

Nay Thế-Giới Người nếu không Tinh-Khôn mà Hòa-Giải..

Thiếu Quân-Bình nhiều Phương-Diện, sẽ gây <Họa Phân Chia>?

Và Sự Cạnh-Tranh Kinh-Tế & Quyền-Lực của mọi Quốc-Gia…

Sẽ hoàn toàn xuất hiện những Siêu-Cường <Võ Công Hạch Tâm  & Kinh Tế>?

Như chúng-ta thấy <một Tân Russia> và một Trung-Hoa Cộng-Sản?

Đang tạo nên những Xáo Trộn về <Đời Sống Con Người>?

Một khi <Tư Duy và Quyền Lợi> có những Mâu-Thuẫn nối dài..

Cộng-Đồng Thế-Giới sẽ đánh mất đi <Những Tháng Ngày Tốt Đẹp>?

Chúng tôi ước-mong <LHQ> và các < Lãnh Tụ Siêu Cường> chú-trọng..

Điều-Giải ngay <Chất Lượng Nhân Quyền Toàn Diện> cho mọi Dân-Tộc, mọi Quốc-Gia..

Vì Hiện-Nay, <Chất Lượng Đạo Lý>  và Tình Nhân-Bản Chúng Ta..

Đang bị soi-mòn và có nguy cơ Băng-Hoại?

(Còn tiếp)

 Trọng Thùy Sơn – 3/2015

 Translation:

HOW WILL THE PRESENT REMAINING SOCIALIST FORM OF VIETNAM BE SURVIVING?

(Chattering, Social Poem)

 If searching the <Cause of USSR> why It was collapsed? Then I felt very many vague reasons? Being a youthful and muscular Champion, his inner-force is too strong, having a worlwide absorption? But when the Politic doctor Gorbachev consults the Champ …He decided to destroy <this type of superbugs, the Communist Virus> right away?  He said, to protect the health of all of the people ..We must remove It, even A Super Ideology Of Communism ..In 1991, the Russian Superpower was forced to retire from the Ideologic Communist System ..Which they worshiped, almost as A full Dream …However; Today, we look at the <Russian Social Environment> ..We are seeing a < deforming symptom Form of Communism>, a variant? Russian President Putin is characterized by the Dictatorship and Assertiveness? His Past Dream, glamor, reappeared on the back? He could not find a nice and balance Solution ..For those Russian Groups who are wandering in other lands? Because of the Prejudices in his  Knowledge, He thought <Peoples of Russia, a group of Outstanding Race>? They will have Rights and they  could be emerging into An Unified Force? Even Today, these Ethnic Groups of the Independent Countries have been enjoying a Human-Rights, Freedom, Civil Rights Conditions as well. He is causing <a Form of Intrusion-Invasion>, in the Occupied Lands …But, He still thinks < His Immigrant Groups> must have a <Glory ID>?

I Suppose, the Knowledge of President Putin of Russia has had  a lot of prejudices, especially prejudices of his People towards the World? When The Man System still contains too much prejudices? Sooner or later, they  will look forward to Extremist Parties? In the past, the Communist Movement launched from Russia ..With the trend is not to Communist Societies but  which aimed at Catching Stronger Power? The Form of political indoctrination, Communist Party of the Russian elite is noted …However;  Its Practice Essentials in Reality disqualified gradually? Not only is the Foundational Political Causes …Which, in Reality, due to its Modelling Economic Problems? Marxist says, <superstructure> is importantly influenced  by <Infrastructure> when governing? Indeed, it  demonstrated clearly in <the Communist Party of the Soviet Union in its Years End>. It was the Farewell  time.  When Mr. Gorbachev declared Communist Metatasis, Then <The Income Equalization Among People> was gradually exhausted?  Not to mention, the <Pollen of Thought> between <Stalin and Lenine + Stroky> derived into 2-3 directions?

 Considering the Features of Dictatorship of the Political Communist System, in USSR ..Not Any Glorfied Declaration of Human Rights Reported for the World Poor  Working Class? Thinking that they were forced into a cultural preconception. .A Type of Cultural &  Revolutional Cancer?  Many more unfortunate Situtation were happened instead of gaining A Happy Life on Earth? After the Soviet Union collapsed completely, Pres. Gorbachev’s Young Leaders have Integrated into the life line of the Western Democratic One ..Until, the  DNA Character from the Government Dictatorship  of very TT Putin discovered?

 Now the World,  if that Mediation Essence, lacks of Equalization in many ways.. will be naturally causing <the Division Implication>? The Competitiveness and Economic & Power of Dominant Nations will be fully appeared as Superpowers Of Nuclear and Strong Economics? As we see the New Russia and Red China now?  They all created the disturbance of Humanities Life? Once our Thought Is Injust, our Conflict will be extended …Our World Community will lose Beautiful Days In Life? We wish the UN and the Superpowers’ Leaders intensity focused … They should consider carefully on the Hearings that  shall immediately comprehensive in the Human Rights for all peoples, and for  all Nations ..The Reason Today, Our Human Situation’s  Ethics and Qualities have been eroded and are in danger of dangerously  self corrupt?

 (To be continued)

Trong Thuy Son – 3/2015

 Vài Nguồn Tham Khảo:

http://foreignpolicy.com/2011/06/20/everything-you-think-you-know-about-the-collapse-of-the-soviet-union-is-wrong/

http://www.wsj.com/articles/the-coming-chinese-crack-up-1425659198

 http://www.en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Bloc

http://www.dsp.org.au/node/123

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: