A MIXED CULTURE

VĂN HÓA XÔI ĐẬU
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Chắc Ngày Nay, Bạn về Quê-Hương đều nhìn rõ?
Văn-Hóa Xôi Đậu này, đang diễn-tiến Quê Mình..
Như trong Bài Khảo-Sát tham chiếu dưới đây..
Bạn đọc kỹ, thấy Đa-Số, Đa-Số trong Quần-Chúng,
Và cả nữa Đa-Số, Đa-Số trong Toàn Đảng..
Đều hân hoan trong Cuộc Sống Kinh-Tế Thị-Trường?
Từ Quốc-Hội cho đến Miền Xa lắc, Nông-thôn..
Dân Mình như đã đều nghe <Cụ Phan Chu Trinh> hết?
Complet, Cà Vạt, và cả Mốt Đầu Tóc..
Chải chuốt rất tình, rất hấp-dẫn Người Dân?
Ngoại trừ Nhóm Dân Lao-Động Công-Xưởng còn nghèo..
Các Thiếu-Nữ cũng đã nho-nhoe Đi Thi Hoa-Hậu..
Trong các Thành-Phố, thật nhiều Quán Ăn Nhậu..
Và rất nhiều nơi, nhan-nhản Nhà Chọc Trời..
Nay Đất Nước phát-triển đã 40 năm rồi!
Đường Xá, Khách-Sạn, và rất nhiều Nơi Du-Lịch..
Cuộc Sống Xa-Hoa đã thấy nhiều Thanh Lịch..
Văn-Nghệ, Nhẩy Đầm, Karaoke, Nam Nữ Hẹn Hò..
Trong số đó, Ta thấy khá nhiều Các Đại Gia..
Và các Công-Tử <Con Nhà Giầu> tung tiền Bao Cấp?
Thiếu Nữ Đẹp, Chân Dài, đang Xu Hướng?
Cả Việt-Kiều về, cũng có Nhiệm-Vụ Tiêu Tiền?
Thay vì Đem Tiền Về Cứu-Khổ Bạn-Hữu Bà-Con..
Đem Chi Phí ít nhiều vào những <Chiều Du Hí>?
Việt-Kiều lớn tuổi rồi, vẫn được <Gọi Bằng Anh> đó!
Đời tựa <Lên Hương>, chưa từng thấy bao giờ!
Hưởng-Thụ hết minh, vì đang sống Trong Mơ?
Sau Cuộc Truy-Hoan rồi Ta hãy vào Bệnh-Viện?
Đất-Nước vào <Tư Bản Xanh>, tưởng Dân Nghèo sẽ hết?
Không, xem ra, Thị-Trường Lao-Động nếu quá giầu..
Giới Đầu Tư Tư-Bản Ngoại sẽ Rông mau?
Vì nhóm <Đại Công Ty> vẫn săn tìm <TT Nhân Công> rẻ?
Bạn đã thấy Nước Ta thiên về Nông-Nghiệp?
Đa-Số vẫn còn <Người Cầy Ruộng> với những Con Trâu?
<Kỹ Nghệ Hóa> Nông Thôn, xem ra vẫn Còn Lâu..
Mới đuổi kịp Hoa-Kỳ trong nhiều thập-niên nữa?
Số Tiền Đầu-Tư vào bao nhiêu vào <Cao Tầng, Địa Ốc>?
<Nằm Chết thôi>, Đa-Số Dân Nghèo làm sao <Mua Nổi Địa Ốc> này?
Việc <Đầu Tư Địa Ốc> đã không giúp ích Toàn Dân?
Mà có khi còn Làm Mồi cho <Sâu Trùng Tham Nhũng>?
Nhìn Đời-Sống Văn-Hóa đi tụt lùi, Đi Xuống?
Vẫn tưởng rằng <Nền Văn Minh Việt > có vẻ Đi Lên?
Vậy thử hỏi <Chế Độ XHCN-VN> đang xây-dựng trên <Nền Tảng Nào>?
Là <Kinh Tế Thị Trường>, hay nền-tảng của Chủ-Nghĩa Tư-Bản Tự-Do?
Hoặc vẫn đang còn theo CN của <Ông Mao, Cụ Hồ, Ông Mác>?

Trọng Thùy Sơn
3/2015

Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết
http://www.voatiengviet.com/media/video/2679845.html

A MIXED CULTURE <GLUE BEEN RICE>
(Chattering Social Poem)

Surely, Today, you are looking for very clearly our Fatherland. It is the form of Mixed Culture <Sticky Rice & Bean>, the ongoing progress in our land, as it is in our referenced Survey below. As you read, and see, the Majority Number of our People, even the Majority of our Communist Party from the Congress to others as well. They all are enjoying and rejoicing the Life of Present Economy Market. It seems All, from the Congress to the far away Agricultural Areas, have listened to Mr. Phan Chu Trinh ‘s Advice to wear Suits, Ties and wear Design Hairs.. looking attractive to everyone today?
But there are some exceptions in the poor Labor Groups. Young and nice Girls have been touching the Contest of the Misses of the Nations, etc.. In several Towns, there are plenty of Food Pubs Restaurants, etc.. Several Places have been built with High Skyscrapes, after being developed for 4 decades.. In addition, several modern roads, tourists areas and more convenient & luxury things. Dancing Arts, Karaoke, and Musical Shows have been everywhere.. they are also the dating spots for Young Men, Women, and Girls where is also the place welcoming <Ridiculously Rich Classes> and Rich Young Men come and spend a lot of money. At present, there is a trend of celebrating long legs beautiful girls! Even Overseas Old Vietnamese coming back to see their Fatherland are forced to spend money, even they planned to spend for their poor relatives or villages, particularly in several Enjoyful Ways of Life. They enjoyed much as the can and after their over enjoyments, then they can go to hospitals?
The Country has turned into The Green Capitalism, Poor People thought would end, but no, the Cheap Labor Market is still very needy for Overseas and Multi-Nationally Owned Corporations. If the Labor Cost is too high, they will leave the Country faster.

You’ve seen our Country has been, for several time, in favor of Agriculture, and, Majority still spend their working days with their Buffaloes? The Industrialization of our Rural Areas seems very far, if we overtake the USA, probably we need more and more decades? For our long term Investments, we’ve seen they have been poured into High Scrapes and Luxury Estate. How could our Poor People can afford this kind of Properties? How many more years could our Rural Areas be developed as the USA’s Ones? While the huge Investments are put into Deadline Real Estates? They could be the Chances for Corruptions of Bad People in the Country!
Generally looking over our Cultural Development, we still thought <Civilization of Vietnam> seems Going Up? So, let’s try asking < If the Mode of Socialism in VN> is the real Set-Up on the <Platform>? As <The Market Economy>, or background-base of the Owners of Western Capitalism?
Or, are we still under the Ideology Regime of <Mao, Uncle Ho, and Mr. Marx>?

Trong Thuy Son
3/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: