LAW OF CAUSE & EFFECT IS IN NATURE AND MANKIND

LUẬT NHÂN QUẢ TRONG THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Câu Tục Ngữ Việt, ngàn năm vẫn đúng..
Rất liên quan đến NHÂN & QỦA Tri Hành,
Luật này, bao gồm trong cả Thiên Nhiên..
Như câu <Gieo Gió>, cuối cùng thì <Gặt Bão>?
Hay câu <Đời Cha Ăn Mặn, Đời Con Khát Nước>,
Nhưng Người Đời, trái lại, vẫn cứ Tảng Lờ?
Đa số cho rằng vì Họ có Lòng Tham..
Không hiểu biết Lẽ Vận Hành Trong Trời Đất?
Tôn Giáo như Đạo Phật, < cũng nói Nhân Nào, Quả Nấy>,
Còn trong Khoa-Học, Họ luôn căn-cứ vào <Nguyên Nhân>,
Phần Xuất (Outputs) cho Kết Quả, do Phần Nhập (Inputs) thế nào?
Sẽ Tiên Đoán được ngay < mỗi Từng Tiến Độ>?
Ta tạm ví dụ ngay, như Lòng Ái-Quốc..
Ái Quốc chân thành, đại khái, hoặc vừa vừa..
3 cấp độ đó, nhưng <Hậu Quà là gì, các Bạn?>, suy nghĩ đi?
Thời Kháng Chiến, Chúng Ta chui Đường Hầm Du Kích,
Không thể ngờ, Lòng Ái Quốc, lại quá siêu?
Đánh Xong Thực Dân Pháp, Mỹ, Ngụy Nhào..
Lòng Ái Quốc gắn liền vào Tệ Đoan Tham Nhũng?
Quá rõ ràng là Chúng Ta đã đang Tha Hóa?
Vong Thân trong Vật Chất rồi, Lý Tưởng đã Tầm Thường?
Đa Số Chúng Ta, đam mê Giầu Có, cấp Đại Gia?
Mà Quên hẳn một Giá Trị Đấu Tranh, Lòng Ái Quốc?
Dân Ta vẫn nghèo, và còn trong Cảnh Đời khốn khổ?
Từ Đất Đai, Ruộng Vườn, cho đến cả Mức Lương Giờ?
Nhưng Chúng Ta thì vẫn Ngoảnh Mặt Làm Ngơ?
Một Hố Giầu Nghèo, một Cảnh Đời Lưỡng Thể?
Mức Độ Chất Lượng Chúng Ta, chính là Lòng Ái Quốc…
Thành Quả ra sao? Luật Nhân Quả. đã Rõ Ràng?
Dù rằng Cuốn Sách BÊN THẰNG CUỘC, biện minh..
Đã chồng chéo trong Cảnh Đời, rất nhiều Nhân Quả?
Đất Nước Ta, hôm nay, vẫn Còn Tụt Hậu?
Quý Vị nghĩ rằng Luật NHÂN QUẢ có hay không?
Đoàn Thanh Tra Cao Cấp huấn luyện xong..
Vẫn khó thể Phanh Phui, các Đại Gia tham nhũng?
Luật Nhân Quả nằm im, hay luôn tác dụng?
Xin Trả Lời, Nó tương tự, một Sản Phẩm hoặc Món Ăn..
Ta bán Sản Phấm, Món Ăn đó ra Thị Trường..
Kết Quả Tiếp Thị sẽ cho Chúng Ta Số Liệu?
Chất Lượng tốt và ngon, Nhiều Người Tiêu Thụ?
Chật Lượng mà tồi, Người Tiêu Thụ ngoảnh mặt đi?
Như vậy, ngay trong Chính Trị, và Kinh Tế Thị Trường..
Môn Bình Lượng, Họ luôn đo Phần Chất Lượng..
Muốn biết Chính Trị có đạt Phần Chất Lượng?
Thông thường thì Họ phải Trưng Cầu Dân Ý, Người Dân,
Và Tình Trạng Độc Đảng Toàn Trị có tốt, có đúng không?
Ta sẽ thấy rõ ràng ngay Phần Chất Lượng?
Một Hậu Quả nữa mà Chúng Ta có khả năng Tìm Rõ?
Chính là Phần Dư Luận Của Thế Giới Cộng Đồng..
Do đó mà LUẬT NHÂN QUẢ, rất kỳ diệu, phải không?
Xin các Nhà Lãnh Đạo nên Cập Nhật Phần Tinh Hoa Kiến Thức!!

Trọng Thùy Sơn – 2/2015

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.iempowerself.com/72_law_of_cause_effect.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Causality
http://www.lifespurpose.info/…/causeandeffect/lawofcauseandeffect01.html
http://www.commonsensescience.org/…/law_of_cause_and_effect_fos_v7n3_c&#8230;
Translation:
LAW OF CAUSE & EFFECT IS IN NATURE AND MANKIND
(Chattering, Social Poem)

Vietnamese proverb is right even a thousand years? It is related to the past Think Tank and in Our Action as well. This law, including in the Nature ..As the <Sow The Wind>, eventually <Harvest The Storm>. Or the <Dad Life Ate Salty, The Child Life was thirsty>. However, in Life, Opponents, on the contrary, are still ignoring? The majority said that; because they are Greedy. Probably, they do not understand the Natural Law, or the Law Operations In Heaven, in Nature?

Religion, such as Buddhism, Which also said, <What Cause Will Result Its Effect>. Also, in Science-Education, they are always based on <Causes & Effects>, the (Outputs) are Results, should be caused by the (Inputs). How? Predictions will be immediately done, in <every step of Progress>. We immediately take An Example, such as Our Patriotism. Is It Patriotic Very Good, Good <intermediate> or Bad <roughly>? Just in these 3 levels, but What Consequences are We?. Let’s Have Our Deep Thoughts about the Resistance Period, when We were still underground of Tunnels, Travelling with very tight size?

No doubt, our Patriotism, was too super? We made our History, by Eliminate the French, American as well as the Nguy Force. Our
Patriotism has been recently attached to the evils of Corruption?So obviously, we were alienated into Materialistic Life. Most of us, dreaming of enthusiasts to be Rich, promoting to the rank of Đại Gia <Rich Class>, and our Ideogoy has degrated? We Forget that, in this direction, really a Value Struggle, should be Our Patriotism? Why people are still poor, and also in life, miserable scenes are increased? From the Land, Fields and Gardens, to the Labor Hourly Rate? But, why are we still turning a blind eye?

Please Watch Our Society, a rich and poor hole, a Landscape of Dualist Life in Our Country. Consider Our level of Accomplished Quality, Our Patriotism, and Our Achievements.. What do they look like? The Law of Cause and Effect is very clear?Although the Book The Winners justified with Glorified Scores; but, in Reality, in our Fatherland, Poeple have overlapping hungry! What are the Causes and Effects? So, Our Country, today, is still lagged?

You think that causal laws or not? Senior Inspectors Teams, after training is complete, still difficult to be disclosed, the Rich and Corrupted Class of High Officials. Do you think the Law of Cause and Effect is lying, or showing the effects? Please Answer, It is similar to a product or a food dish in the market, exactly. We sell products, including the Well Know Food. The Results? Marketing will give us our Data? If Quality is good and tasty, will draw many Consumers? But poor quality, Consumers will turn away?
Thus, even in the Political, and Economic Areas, basically, they are measured in the Quality Part. For our Politicians, have You reached The Quality? Usually, we recommend You must have a Referendum, to understand the Will of the People as well as to See Your Party’s Status in Good Rates or Bad Rates?

The Results will offer All Of Us the wrong or right section of Your Quality? Furthermore, in Consequences, again, that we are capable to Find It through The Public Opinion of the World Community as well. Thus, The Law of Causes and Effect is magic, is it right?
Please Leaders, should You update The Essence of Your Knowledge on time. Otherwise, We also predict The Results of Our Social Revolution What Will Be In Near Future, anyway!

Trong Thuy Son – 2/2015

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: