VIETNAM 2015 EMPLOYEE SALARY?

MỨC LƯƠNG LAO ĐỘNG VIETNAM 2015?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Hiện tình, VN-XHCN đang phát triển mạnh..

Bong Bóng dạng hình, đang đua nở bởi Chính Phủ & Các Đại Gia..

Nhiều Cuộc Khảo Sát Các Nước Vừa Dành Độc Lập đã qua..

Thì Giai Cấp Trung Lưu buộc liền vào Đầu Tầu Phát Triển?

Tại TQCS, Mức Lương hàng năm của một Công Nhân Lao Động..

Vào cuối năm 2014, đã đạt được con số $2500. Mỹ Kim..

Tại VN-XHCN, là hoàn cảnh của Nước Ta..

Mức Lương hàng năm của một Công nhân dưới $800 một tí!

So với Thái Lan, Họ đã đạt được MLHN một Công Nhân $3100.

Lẽ dĩ nhiên, MLHN Công nhân Việt hơn Căm Bốt & Lào..

Tại Hàn Quốc, sau sự Sụp Độ của  CP Độc Tài Pác Chính Hy..

Thì từ MLHN Công Nhân đã tăng lên vùn vụt..

Hiện tại MLHN Công Nhân Đại Hàn là $9300. Tiền Mỹ..

Và Giai Cấp Lãnh Đạo Nam Hàn chỉ mất 30 năm!

Nhiều Câu Hỏi để Tìm Lý Do.. Tại Sao?

Họ may mắn hơn Nước Ta vì Chương Trình Thanh Lọc?

Họ hết lòng Ái Quốc và Trau Dồi Lãnh Đạo?

Nhóm Lãnh Đạo nào Tham Nhũng, bị Xộ Khám ngay,

Còn Nước Ta và Nước Tầu, mang Căn Bệnh Chung?

Hể là Cán Bộ, thấp cao, Họ đều là Sâu Trùng Tham Nhũng?

Ít hay nhiều cũng trở nên Đại Gia, hay Trung Lưu Giai Cấp…

Tuy nhiên, Phần Đông ở Hàn Quốc, Họ có Tấm Lòng?

Họ Nâng Cao Mức Sống Lương Giờ Giai Cấp Công Nhân…

Cho nên Mọi Chuyên Ngành, có Huấn Luyện, đều thoải mái!

Họ có Nghiệp Đoàn và Đấu Tranh, theo Phai Giá..

Các Chủ Nhân Tập Đoàn Lợi Ích, thường hiểu biết Dân Mình..

Cho nên, Họ Đoàn Kết, Vực Mức Sống, MLHN của Công Nhân..

Sau 3 Thập Niên, Lương Công Nhân mới đạt lên Mức $9000 hiện tại!

Đã có một Vị Tổng Thống Nam Hàn vì Gia Đình Tham Nhũng..

Ông Ta liền Xin Từ Chức và Tự Vẫn với Nhân Dân?

Nhiều Gương Sáng trong Chế Độ tiếp nối TT Pác Chính Hy…

Nên Nền Kinh Tế & Xã Hội Họ đã trở nên Trưởng Thành & Thịnh Vương!

Đầu Năm DL 2015 đã đến trên Đất Việt…

Chúng Tôi khẩn thiết Yêu Cầu các Tập Đoàn Lợi Ích Nước Nhà…

Cùng với các  Nhà Lãnh Đạo Chính Trị của Quốc Gia..

Hãy Phản Tỉnh, Thực Hành tối đa Lòng Ái Quốc!

Hãy Từ Biệt Nạn Chuyên Quyền và Vây Cánh..

Mở Rộng Tâm Hồn để Chiêu Đãi Mọi Công Dân..

Tiêu Diệt ngay Nạn Kỳ Thị, Nạn Toàn Trị, với Nhân Dân..

Hòa Giải Gấp những Hố Sâu Giầu Nghèo cách biệt..

Những Dinh Thự của các Đại Gia đăng lên Trang FaceBook..

Các Cảnh Ép Chèn hay Bạo Động Người Khiếu Kiện Dân Oan..

Và hãy nhìn Quê Hương như một Mảnh Đất Thiêng Liêng..

Hợp Tác Chia Sẻ với Tầng Lớp Nhân Dân Còn Nghèo Đói..

Giảm Bớt Xa Hoa, Nếp Sống Lưỡng Thể, Giầu Nghèo Cách Biệt..

Mời thật nhiều các Công Ty Xã Hội Vô Vị Lợi giúp Mình..

Mời các Chuyên Viên có Khả Năng Chất Xám thật nhiều..

Và Chính Sách HỒNG HƠN CHUYÊN, nên hoàn toàn tiêu hủy?

Chỉ có thế, Chúng Ta mới gia tăng Niềm Hy Vọng?

Không Thất Thoát Nhân Tài, ngoài Hải Ngoại lang thang?

Và một Ngày Mai, Tương Lai Sáng Sủa của Việt Nam…

Sẽ Khen Ngợi Các Vị… Trong Tình Yêu Nhà, Yêu Nước..

 

TRỌNG THÙY SƠN – Chảo Đón Tân Niên 2015

& Kinh Chúc Tình Anh Em Việt Nam Đoàn Kết

Cùng Chung Lưng Đắp Xây Non Nước.

 VÀI NGUỒN THAM KHẢO:.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country

http://www.bls.gov/news.release/pdf/ichcc.pdf

http://www.ilo.org/…/wcms_194843.pdf

 

 VIETNAM 2015 EMPLOYEE SALARY?

(Chattering , Social Poem)

 Well, at present, our Vietnam or Socialist VN is growing fast!  Several Balloons are shaped, are blooming by the Government and the Rich Groups.  Many Independent Surveys were done with interesting data. Then,  the Middle Class immediately were forced into its Early Development of  Country?  In Red China, Annual Salary of a worker, In late 2014, the figure had reached $ 2,500. Dollars. In VN-socialist, the circumstances of our country may be different.  The Annual Salary of a worker is under $ 800! Compared to Thailand, they have achieved a Workers’ Annual Income Level  <AIL>, at the $ 3,100. Of course, the  Workers AIL of Vietnam is higher than Cambodia & Laos a little more ..In South Korea, following the collapse of the Government of  Dictator Pac Chung Hy,  then, their Workers AIL  has been skyrocketed ..Currently the AIL of  Korean Worker is $ 9,300. In US dollars, even the South Korea’s ruling class in only 30 years! More Questions to Find these Reasons .. Why? They are lucky because They Had A Wonderful Purification Program. They all cultivated their Patriotism and Leadership. Group Leader does Corruption, would be <cirrhosis> checked immediately..

 We heard about, in South Korean, A President,  because of his Corruption Family Corruption? He immediately resigned and consulting with the People?  Multiple Mirror Mode continuation Good Examples of Pres Park. So, the Economy & Society of South Korea became mature & prosperous! At the Beginning of  the Calendar Year 2015, having come to Vietnam, We urge the National Leaders and Internal  Benefit Groups along with their Planned Projects; .Please, take some  Reflection, Practice maximum patriotism! Be Say Farewell to their Dictactorial Powers and Networking Wings; Open Soul to the Length of each Citizen .. Destroy right away the  Discrimination and Prejudices and get along with People’s Will. Be Reconcile in rush with the Gap of Rich and Poor Situation.  The Fcebook’s Pages have posted with several Mansions of the National Leaders.

 The Scene of Force or Violence Insert our Petitioners ..Be In the Liberty Spirit and look Our Country  like a piece of Holy Land ..Collaboratively Sharing with our Poor People ..Reduce lavish lifestyle of cards, wealth You Are Owning.  Please Also offer plenty of Non Profit Corporations to  help our Country, as well as Invite  Quality Specialists with plenty of Knowledge to improve our Society.  In addition, the Policies <RED IS BETTER THAN SPECIALTY>  should be eliminated; or completely destroy IT? Only This Way, so We Can increase Our Hope? No Loss of Our  Human Resources,particularly, at Overseas, They are wandering outside? And tomorrow, bright future of Vietnam Will Praise US, the Unique Land of  Human Love, and of Our  Patriotic Objective!

 Trong Thuy Son

Welcome New Year 2015 – Wishing Our Doing Good To All Brothers of  Vietnam

With Our Solidarity, along,  We Will Build Our Nation Better!

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: