THE QUALITY OF PRODUCTS AND THE SOCIAL COLLAPSE

CHẤT LƯỢNG MỘT SẢN PHẨM & SỰ SUY THOÁI XÃ HỘI
(Thơ Phiếm luận, Kinh Tế, Xã hội)

Người Bình Dân thường nói,”Của Rẻ là Của Ôi”?
Sản Phẩm cũng vậy, đại đa số cần Chất Lượng?
Từ Chất Lượng hiểu lâu nay chỉ lả Phẩm Chất (Quality),
Từ Chất Lượng của Ta dùng hơi gượng ép, không đúng Việt Văn?
Trở lại Phẩm Chất một Sản Phẩm, chúng ta bàn…
Có thể áp dụng vào Nhiều Vấn Đề Trong Xã Hội..
Sự Suy Thoái của một Môi Trường Xã Hội..
Nó bao hàm nhiều Lãnh Vực, Kinh Tế, Chính Trị, Kinh Doanh…
Kể cả Giáo Dục, Huấn Luyện, Quản Trị lẫn Điều Nghiên…
Và cả Lãnh Vực làm sao chúng ta Thích Ứng Hóa?
Ví dụ lãnh vực Sản Xuất một số Hàng Hóa, đem Xuất Cảng..
Thiếu Chất Lượng thì hoặc Giá Trả Rẻ, hoặc Ít Người Mua?
Hàng Hóa không bán được, buộc phải Quản Trị Tồn Kho?
Và Ngành Sản Xuất, trong Công Xưởng, phải Đình Trệ?
Ảnh hưởng Giây Chuyền, sẽ tăng Mức Thất Nghiệp?
Hãng Xưởng đóng dần và Công Ty thường Phá Sản như chơi?
Trong Nước mà Tỷ Lệ Phá Sản đã cao rồi..
Nhiều Ngành khác, qua mối Giây Chuyền, luôn liên hệ?
Nay xét kỹ về nhiều Lãnh Vực khác trong Xã Hội…
Bất cứ Lãnh Vực nào, mà Thiếu Phẩm Chất (Chất Lượng) .. sẽ Dậm Chân?
Dậm Chân Lâu… sẽ đưa đến Sự Phá Sản không lâu…
Ví Dụ như Sự Lựa Chọn Chính Quyền trong Quốc Gia ở Mỹ..
Ta cứ thử xem, trong mỗi lần Có Định Kỳ Bầu Cử..
Bách Phân Đánh Giá một Chính Phủ của Người Dân..
Bách Phân Tín Nhiệm mà Cao… Chính Quyền ấy được Bầu..
Bách Phân Tinh Nhiệm thấp.. Đảng Này không tài nào Thắng Cử?
Sang Lãnh Vực Ngoại Giao, Kinh Doanh, hay Kinh Tế…
Cũng vậy, Chất Lượng khi nào yếu-kém, hãy Coi Chừng?
Mô Hình Xã Hội trong đó, nhiều Lãnh Vực bao gồm..
Thiết tưởng Chúng rất Liên Kết nhau, chỉ cần xem Chất Lượng?
Nền Giáo Dục Mỹ thế nào? ít hay nhiều Chất Lượng?
Ngành Ngoại Thương ra sao? trong Niên Khóa vừa qua?
Những Con Số Thống Kê Kinh Tế, chẳng hạn như DGP?
Mức Lợi Tức Đầu Người trong Năm Qua, Quần Chúng?
Bất cứ Tiết Mục nào mà giảm suy Chất Lượng..
Ta cũng có thể nhìn ra… và Tiên Đoán Tương Lai?
Thước Đo Độ Trình Tiến Hóa một Xã Hội Hôm Nay…
Chính là Phần Phẩm Chất hay là Chất Lượng?
Dạng Chất Lượng trong Mô Hình…liên quan Tính Suy Trầm trong Xã Hội?
Vì thế cho nên… Phẩm Chất Nền Văn Hóa buộc phải quan tâm?
Và cũng nên tìm hiểu Vì Sao, Ta chậm tiến mãi nhiều năm?
Trong cả 2 Lãnh Vực: Hạ Tầng Cơ Sở đến Thượng Tầng Kiến Trúc?

Trọng Thùy Sơn – 11/2014

Translation:

THE QUALITY OF PRODUCTS AND THE SOCIAL COLLAPSE
(Palavering Social Poem)

Popular Folks who used to say, “Bad Products are cheaper”?
Products, too, the majority required Quality?
The Term “Chất Lượng” s/be understood as qualities (Quality),
This Term has been using with Incorrect Vietnamese?
Back of a Product Quality, we are talking …
It can be applied to many problems in the Social Medium..
The Decline of a Society or a Social Environment ..
It covers many areas, Economy, Politics, Business …
Including Education, Training, Management and the Adjusting & Searching …
It’s is also included the Fields that We are adapting?
For example, some areas of Manufactured Commodities, in Exports ..
If Quality is lacking, the Products will be paid with Cheap Prices, or Less Buyers?
If Merchandises are not sold, the inventory management is required?
And the Manufacturing Industry or the Manufacturers are stalled?
Secondly, influenced by this slow production, it will increase unemployment?
The firms gradually fall into bankrupcy status?
If the Local Bankruptcy Rate which is already high ..
Many other sectors, through its influenced connections, are related?
Next, consider carefully many other fields in the Social Context …
In any Field if it lacks of Quality, it will be absolutely involved?
If delaying so long, it will lead to bankruptcy shortly …
Examples are easily seen, such as the Voting Of National Government in the US ..
I experienced few times, in every time, there is a National Election ..
The Voting Rate of the People toward their Government in the Truth Index ..
If this Index was high … The Voting Result should be the Selected Government..
If this Essential Index is low, this Party could not win the Election?
To the Field of Foreign Affairs, Business, or Economics, as well …
Likewise, when the main Quality is low, Beware of the bad situation?
In our Modern Society which, many areas are including ..
So, we must observe their Linked together status, by just watching the Quality?
How is US Education? Does it have good Quality, more or less?
How about Its Foreign Policy? its Trade industry? Looking in its past year?
Including their Numbers of Economic Statistics, such as DGP?
Level of per capita income in the last years, for the whole population?
In any item that morbid Advanced Quality ..
We can also look out, or figure out … and predict the future?
It is the Gauge which can evaluate the Social Evolution Today …
Its is the Quality, it is the main part, the Quality?
The Quality in our Model form … It Related several Features in our Social Depression?
So therefore … Our Cultural Quality must be taken and considered?
And also, we must find out why, I have always been behind our schedule in many years?
In both our 2 Areas: the Infrastructure to the Superstructure?

Vanson Tran – 11/2014

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: