SIMULATING WHICH SOCIAL MODEL IN OUR MODERN PERIOD?

MÔ PHỎNG MÔ HÌNH XÃ HỘI NHÂN BẢN NÀO TRONG HIỆN ĐẠI?
(MHXNNB) – (Thơ Phiếm luận, Xã hội) – (Phần I/3)

Trong những thập niên gần đây Nhân Loại đang xích lại?
Mô phỏng vài Mô Hình Xã Hội Nhân Bản của nhau..
Tại Châu Á, MHXHNB ta thấy ở Nhật Bản, ờ Đài Loan..
Ở Tân Gia Ba, Phi Luật Tân, ở Mã Lai Á..
Thế còn những nước Độc Tài như Thái Lan, Miến Điện?
Tại Châu Âu, MHXHNB, ta thấy ở hầu hết các Nước châu Âu..
Thế còn Dạng nào, trong Miền Nam Á, Trung Đông?
Phân tách kỹ, xin đọc dưới đây những Nguồn Tham Khảo..
Tại Châu Phi, MHXHNB, đang hình thành mạnh mẽ..
Trong Chủ Đề này, chúng tôi nhắm vào TQ-CS và LB-Nga..
MHXHNB đã thẩm thấu vào cả hai SC TQCS & LB Nga..
Song Phần Ứng Dụng xem ra nhiều Biến Cải?
Tai TQCS, Họ định hướng theo KTTT Tư Bản,
Song vẫn duy trì Từ XHCN trong Bộ Óc Quản Trị Quốc Gia?
Có nghĩa là: Quyền Lực Quản Trị Toàn Bộ Quốc Gia..
Thuộc vào một Tập Thể Chỉ Huy và Toàn Trị.. (TĐCH)
ĐCS của Họ là một Ông Vua cho cả Nước..
Đội Ngũ Hóa và Gài vào mọi Lãnh Vực Quốc Gia..
Quyến Tư Hữu chỉ tôn trọng một Mức Độ một cách đại cương..
Khi cần thiết, Quyền Tư Hữu này có thể do TĐCHĐCS quyết định..
Luật Hiến Pháp không tôn trọng Quyền Tư Hữu?
Nhất là Đất Đai, thuộc Quyền Quyết Định của TĐCH?
Trong MHXHNB này, Họ không tôn trọng Sở Hữu Đất Đai..
Mà có thể, khi cần, đem ra Sung Công, Bồi Thường thiếu sót?
Có lẽ các Nước thuộc Khối Xã Hội Chủ Nghĩa..
Cũng Áp Dụng theo Mô Hình TQCS hiện nay?
Hướng sang Bên Đông Âu, Tân Đế Quốc Liên Bang Nga..
Như đang có vẻ Hình Thành, rất mạnh?
LB Nga đã chiếm đoạt Crimea của Ukraine nữa?
Và đang Lọc Lừa Giải Pháp Tự Trị cho Phía Đông?
Vì các Miền Đông này, đa số nói Tiếng Nga..
Phương Cách Vận Động, Lọc Lừa này nhiều hiệu quả?
Ước mong MHXHNB phải được phát huy rộng rãi..
Trên Toàn Cầu, hầu Giảm Bớt những Dị Biệt của nhau..
Toàn Thể Nhân Loại sẽ Ngồi Lại với nhau..
Mang Thiện Ý để Dựng Xây một Kỷ Nguyên Hạnh Phúc!
(Còn tiếp)
Vanson Tran – 10/2014

Translation
SIMULATING WHICH SOCIAL MODEL IN OUR MODERN PERIOD?
(MHXNNB = Human Society Model) – (Palavering Social Poem) – (Part I / 3)

In recent decades, Mankind seem to be snuggled together?
Simulating or Modelling couple of different Human Society ..
In Asia, MHXHNB seen in Japan, in Taiwan ..
In Singapore, the Philippines, in Malaysia ..
How Dictatorship other countries such as Thailand, Burma?
In Europe, MHXHNB we see in most European countries ..
What about any form, in South Asia, the Middle East?
With deeper separation techniques, see our Resources below ..
In Africa, MHXHNB, is forming strongly ..
In this Topic, we aim at Communist China & Russia Federation..
MHXHNB has been penetrating into these two Countries: China & Russia ..
However, their Applied Parts are variable & modified?
In Socialist China, they dirrected their Social Ideology into Capitalist Economy Direction..
But still Remained the Socialist Ideology in The Brain of Managing their Country?
That means, the whole Power Management of the Entire Country is belonged to
An Unique Class which is Totalitarian, fully Commanding the Whole Nation…
The Communist Party, yes, is the King of the whole Nation..
The Party Members are organized and formed into All National Fields..
The People Private Property Rights are limited in a general way..
When necessary, This Right can be decided by the Communist Leaders..
Its Constitutional law does not respect People’s private property?
Land Rights especially, is of the Decision of Communist Group Leaders?
In this MHXHNB/Human Society Model, they do not respect the Land Tenure ..
Which can, if necessary, be publicly confiscated with flawed Compensation?
Perhaps the States of the Socialist Bloc .. Applied also by following Communist China in Its current Model?
Watching to the Eastern Europe, A new Imperial Russian Federation.. Is forming and it seems very strong? Russia seized the Crimea of Ukraine & tricky maneuvering some Selective Autonomous Solutions for the East? For the Eastern Cities, the majority are People speaking Russian ..
The Ways of Campaigning & Interjecting are more effective?
We expect that this MHXHNB/Human Society Model would be promoted extensively .. and
globally, then People will almost reduce their differences .. All humanity will come together ..
With Compassion, Mankind can bring together & build an Era of Happiness!

(To be continued)
Vanson Tran – 10/2014

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: