SIMULATING WHICH SOCIAL MODEL IN OUR MODERN PERIOD?

MÔ PHỎNG MÔ HÌNH XÃ HỘI NHÂN BẢN NÀO TRONG HIỆN ĐẠI?
(MHXNNB) – (Thơ Phiếm luận, Xã hội) – (Phần 2/3)

 Tiếp theo Phần 1, cùng đi tìm Ý Nghĩa Nhân Bản?

Chất Lượng Nhân Bản là gì & Định Hướng XHCN là gì?

Có Quốc Gia nào đạt đến Tình Nhân Bản hay chưa?

Welfare State khác thế nào với Social State?

Tìm hiểu sâu, những nước nào là Welfare States?

Phần Tham Khảo cho ta mọi chi tiết của Mô Hình..

Chất Lượng bao gồm Hợp Từ < Xã Hội, Tự Do, Tư Bản & Tư Hữu>..

Như nhà Xã Hội Học Hoa Kỳ,TH Marshall mô tả..

Vì Toàn Dân trong MH ấy đều có Quyền Lợi công bình,

Các Quốc Gia này có tên gọi là The Nordic Countries..

Như Hoa Kỳ, Iceland, Sweden, Norway, Finland & Denmark..

Ngày nay nhiều Quốc Gia đã mô phỏng theo MH ấy..

Thuế là một lợi quyền hay lợi tức để chi phí cho Toàn Dân..

Dịch Vụ Xã Hội, BH Sức Khỏe, Tài Trợ Giáo Dục & An Sinh..

Được minh bạch Tường Trình và quân bình hóa..

Nói về Lợi Tức, Thuế  Lũy Tiến áp dụng cho Mức Cao Lợi Tức ..

Thuế Tiêu Thụ đều được đánh vào các Mặt Hàng..

Luật Pháp được quy định trong Hiến Pháp Quốc Gia..

Và Điều Chỉnh bổ túc theo nhiều Tu Chính Án..

Vì mục đích của Mô Hình Xã Hội Nhân Bản..

Tôn trọng Nhân Quyền Con Người ở mức độ Tối Đa..

Thế cho nên Xã Hội luôn được Pháp Luật đảm bảo an toàn..

Tình Trạng An Bình & Sự Cộng Tác của Toàn Dân biểu lộ..

Trong MHXHNB có Đại Biểu của Dân trong mỗi Khu Vực..

Việc Đầu Phiếu phổ thông, trực tiếp lựa chọn Dân Biểu của mình..

Hiến Pháp Hoa Kỳ, có Quốc Hội, ngành Lập Pháp Quốc Gia..

Có Tòa Án ngành Tư Pháp, nhiều địa phương, và cấp độ..

Có Tổng Thống và Nội Các của ông, điều hành Ngành Hành Pháp..

Mục đích chính là Làm Quân Bình Quyền Lực giữa 3 Ngành..

Cho nên Chế Độ Tự Do, Dân Chủ, và Tôn Trọng Nhân Quyền..

Rất thoải mái, khi Quân Bình được duy trì tốt đẹp..

MHXNNB tuy được Hoa Kỳ và nhiều Nước Tây Phương áp dụng..

Đạt đến Chỉ Tiêu hoàn bị, là một Việc Thực Hiện khó khăn…

Cho nên Quốc Hội thường có những Cuộc Họp thường niên..

Họ điều chình những Phần Nào còn Khiếm Khuyết..

Xét về Phương Diện Tình Người trong Văn Hóa..

Thì MHXHNB đã đang Xếp Loại Có Chất Lượng Tốt Lành..

Trong khi TH-XHCN định hướng theo Mô Hình này..

Đã biến cải và mô phỏng khá nhiều, nên Sai Lạc?

TQ-XHCN  phải có một Tinh Thần cao, trong Phần Mô Phỏng?

Mới mong rằng MHXHNB bớt Dị Biệt, tạo Phức Tạp, Khó Khăn?

Cho Nền Văn Hóa của TQ-XHCN vừa mới đạt Bước Tiến Hóa hôm qua?

Và Hội Nhập đích thực cùng Thế Giới trong Tình Nhân Bản…

 

(Còn tiếp)

Vanson Tran – 10/2014

 

 SIMULATING WHICH SOCIAL MODEL IN OUR MODERN PERIOD? (MHXHNB-HUMAN SOCIAL MODEL) ( Palavering Social Poem) – (Part 2/3)

Following Part 1, let’s go finding the Human meaning?

What is the Quality Of Humanity &  What is the Socialist Orientation?

Have Any Nation has reached the status Of Full Humanity yet?

What is the Difference of  the Welfare State and the Social State?

Learning more deeply, which Nations are the Welfare States?

In my Referenced Section, It gives the details of the Model ..

This Quality includes a Contract From of  <Social, Freedom, Capitalism & Private Property> .. As American Sociologist TH Marshall described ..

Because the entire population of this Model have their equal Benefits that are fair for everybody.. Therefore, These Nations are called The Nordic Countries ..

Such as the United States, Iceland, Sweden, Norway, Finland & Denmark ..

Today, many countries have been modeled on this Model..

Government’s Tax is its rights or interest income to expense the cost of whole population .. including the Social Services, Health Insurance, Financing Education & Welfare .. This Income Account is transparent, and naturally, maintained in a very l equilibrium or balanced..

Talking about Income, the progressive tax rates applied to the High Income ..

Consumption taxes are levied on different goods ..

Law is stipulated in the National Constitution .. And adjusted in several complementary Amendments .. For the purposes of the Human Social Model ..

Is to respect for Human Rights at its Maximum Level ..

Therefore; the Society is always safe because It is protected by Laws ..

The Status of Security and Peace is well maintained and they are Collaborated by the Whole Population..  In MHXHNB (Human Social Model) Representatives are chosen by the People in each Area .. The universal suffrage, directs your choice of your Representatives ..  US Constitution, with the Congress, the National Legislature 

There Judiciary Branch has different levels of Courts, from local, and higher levels ..

There, the President and his Cabinet are implementing the Executive Branch ..

The main purpose is Making the  Power Equalization between 3 branches ..

So, the Model of  Freedom, Democracy, and Respect for Human Right is very comfortable, while maintaining Equalization is nice ..

This Human Social Model, despite being the United States and many Western Countries applied .. It has not reached yet the perfect level, because it is a difficult Fulfillment … So, they have often organize their Congress Annual Meetings to make their Adjustments for the Parts Which are somewhat known as Defects ..

Considering the Humanity Level, the general situation in terms of theit Cultural Aspect, the HSM has been Rated with A Good Point In Quality ..

While The Socialist China, with its present Modified Socialist Model, directing or simutating to Capitalist Economy, has become so wrong?

Therefore; Socialist China Leaders must have a Higher & Outstanding Spirit, in their Choice of Simulation?

With our new hope, this HSM will reduce Differences, avoiding to create Complex, and Difficulties?

For the Culture of Socialist China, which has been recently reached its Evolutionary Step?

And It still requires the Integration with the World in the Mutual Human Love, indeed!

 (To be continued)

Vanson Tran – 10/2014

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: