HOW DOES THE JOSHUA WONG WIND AFFECT CHINA?

NGỌN GIÓ JOSHUA WONG SẼ ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO?
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Ngọn Gió Tự Do Joshua Wong đang vẽ lên nhiều Viễn Ảnh?
Một Trung Hoa và Nền Văn Hóa khai phóng Hướng Tự Do..
Một Tập Đoàn Lãnh Đạo hòa nhập Trí Tuệ ở Mai Sau?
Một Hòa Giải của Toàn Tộc Dân Trung Hoa vào Cấp Tiến?
Một nền Văn Minh Trung Hoa hôm nay Đang Bối Rối?
Một Nhu Cầu Điều Chỉnh vào Tiến Hóa, vì Lạc Phúc Chung..
Một khi, Giai Đoạn Tham Nhũng của Trung Hoa, Đào Thải xong?
Thì Giai Đoạn Trí Tuệ của Dân Tộc Trung Hoa sẽ Tiếp Nổi?
Thời Điểm X, chính lúc này, là Nền Nhân Văn Hội Nhập..
Của Trung Hoa, cùng mọi Chủng Tộc & Sắc Dân..
Mặc dù rằng Ngọn Gió Joshua Wong mới đến Hong Kong..
Nhưng Nó sẽ Ảnh Hưởng theo Chiều Dài Lịch Sử..
Cả những Mầu Sắc của Giấc Mơ Trung Hoa nữa..
Sẽ Trung Hòa từ Hong Kong vào Lục Địa, đến Đài Loan ..
Nến Văn Hóa tiệm tiến sẽ theo đúng một Phương Trình?
Từ Tiền Đề, Phản Đề và Hợp Đề sau đó…
Nó là một Tiến Trình đương nhiên vào Tiến Hóa..
Mà Giai Cấp Trí Thức của Nền Văn Hóa Trung Hoa..
Sẽ Nẩy Mầm và Sức Hùng Mạnh của Nó sẽ Phát Sinh ..
Nẩy Nở tiếp, những Bông Hoa Đời, cho Nhân Quyến Trung Quốc?
Các Dị Biệt Nền Văn Hóa Trung Hoa.. vào Hợp Nhất?
Theo Thời Gian mà Thế Hệ Tuổi Trẻ sẽ Lên Đường?
Dù Hôm Nay, trong Chất Lượng Ngọn Gió Joshua Wong..
Còn đang Tiếp Nối Hóa Sinh những Tế Bào Chất Xám?
Một Không Gian nhỏ hôm nay sẽ dần Tươi Sáng?
Theo những Phấn Hoa mà Ngọn Gió J.Wong thổi đến Hôm Nay?
Tôi hi vọng và xin chúc Toàn Thể Tuổi Trẻ Trung Hoa…
Hãy Lên Đường Chung Vai nhau, kiên cường Xây Dựng…
Tôi cũng cầu chúc cả một VN-XHCN như Trung Quốc..
Sẽ Thanh Bình và Xây Dựng xong Nền Văn Hóa Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền..

Trọng Thùy Sơn – 10/2014

Translation:
HOW DOES THE JOSHUA WONG WIND AFFECT CHINA?
(Palavering Poem, Social Discussion Issue)

Joshua Wong Freedom Wind has recorded for China many Visions?
A China with Its Liberal Culture and Freedom Guide ..
A Chinese Inclusive Leadership Group in Future?
A Complete Mediation of Ethnic Minorities in China Progressive Road?
For Today Chinese Civilization that Is So Confused?
A Demand of Adjustment in Evolution because of Its Common Social Welfare ..
Once, the Period of Chinese Corruption, has been in equilibral?
Then, the Intellectual Stage of China will live up?
At this Time Point X, the moment, the Humanities Foundation will be Integrative ..
For All Chinese, for Every Race & Ethnicity ..
Although that, the New Joshua Wong Wnd has just reached Hong Kong ..
But it will affect .. along the length of Chinese History ..
Both the Changing Color of the Chinese Dream anywhere…
It will be able to Reconcile or Neutralize the Common Chinese Characters
From Hong Kong to Mainland, then to Taiwan ..
It Will Be Progressive Chines Culture in accordance with an Social Equation?
From Its Thesis, Antithesis, and then Synthesis….
Naturally, It is a Progressive Equation to Its Evolution ..
It Will Be Started with the Intellectuals of Chinese Culture ..
This Evolution will germinate and its Strong Health will Arise..
Flourishing the Flower Of Life, the Chinese Human Rights?
The Differences .. of Chinese Culture Will Be in Merging?
According Generations of Time.. Youth Will Evolute on their Road?
Even Today, though, the Quality Wind with the Characters Of Joshua Wong ..
Will Be Producing more Cells or Cellular Biochemistry Gray Matter?
So, Today Small Space will be gradually brighter and brighter..?
Just because, the Pollen Under the Blowing Joshua Wong Wind Today?
Personally, I hope and wish the Whole Chinese Youth..
Go, Go forth .. Another Common Patriotic Role, to Build New & Happy China!
I alo Wish for Our Present Socialist Vietnam.. will be like Red China..
Will be Peaceful and Successful in Building A Real Culture ..
(With Liberal, Democratic & Human Rights Respect Characters).

Vanson Tran – 10/2014

VÀI NGUỒN THAM KHẢO:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/10/141014_taiwan_on_guard_against_china

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: