HUMAN RIGHTS, FREEDOM OF HONG KONG PEOPLE & THE BALANCE SHEET REPORT IN CY-2013

NHÂN QUYỀN, TỰ DO CỦA DÂN CHÚNG HONG KONG &
BẢNG ĐỐI CHIẾU BIỂU KINH TẾ 2013
(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Quyền Tự Do của một Tầng Lớp Công Nhân…
Hầu như Nó gắn liền với Đồng Lương hay Lợi Tức?
Sinh Viên/Lớp Trẻ biểu tình Đòi Tự Do tại Hong Kong hiện tại..
Bao hàm chung, có Quyền Lợi Kinh Tế hay Mức Lạc Phúc trong này?
Cũng như nhiều Quốc Gia, Dân Chúng Họ xuống đường;
Chính là Sự Phân Phối Lợi Quyền bất công, hay chưa hợp lý?
Ví dụ như các Vụ Xuống Đường đòi Đất Đai hay Khiếu Kiện;
Ngày gần đây của nhiều Nhóm Quần Chúng tại XHCN-VN..
Hoặc rất nhiều Vụ Biểu Tình của Quần Chúng XHCN-Trung Hoa..
Cũng đều nhắm vào Mức Lạc Phúc chưa công bình trong Khu Vực?
Chính vì vậy, chúng ta có rất nhiều Mâu Thuẫn…
Khi mà Nhân Quyền, Tự Do Dân Chủ, được đóng một Vai Trò?
Mặc dầu Chủ Trương của Chế Độ XHCN-Trung Quốc từ thời Cụ Đặng Tiểu Bình..
Như Đã Hứa, CHND Trung Hoa duy trì — Một Quốc Gia – Hai Thể Chế?
Nếu để Hong Kong nối tiếp theo Như Nền Chính Trị Hiện Đại?
Thì <Di Chứng TD, DC, NQ> sẽ thẩm thấu Lục Đia không lâu?
Và Đảng CSTQ đang thống trị một Lục Đia chắc chắn sẽ lung lay?
Chính Vì Thế, mà Các Đại Diện Lãnh Tụ, phải do CQLĐ chi phối? (Chinh Quyen Luc Đia)
Hai Thể Chế Chính Trị đã kéo dài nhiều năm, trong Khu Vực..
Mà Giấc Mơ Siêu Cường Thống Trị cả Toàn Vùng..
Nó đang thực hiện bằng Những Bước rất Hiếu Thắng trong Vùng?
Buộc sẽ phải Kéo Hong Kong & Đai Loan vào cùng chung Một Khối?
Nhất là Kinh Tế Hong Kong hiên nay Đứng Nhất Khu Vực..
Thứ Nhì chúng ta thấy rõ là Tân Gia Ba..
Về mặt Kinh Tế, Tài Chánh, khi TQCS thống nhất Khu Vực này..
Sẽ Hậu Thuẫn rất nhiều cho Biết Bao Dự Án?
Các Quốc Gia ASEAN, xem chừng mới hơi rục rịch..
Kiến Tạo Liên Minh hầu Bào Vệ Chủ Quyền Kinh Tế của Minh?
Song nếu không mau, Sự Căng Thẳng sẽ kéo đến càng găng?
Tình Thế An Ninh khó có thể Hình Thành Trong Khu Vực?
Vào Thời Điểm đó.. CuộcTranh Dành của Các Chúa Sơn Lâm phải có?
Và Thế Giới Chiến Tranh thứ III sẽ tự Phát Động vô tình?
Mong rằng Những Biến Chuyển đi vào Hướng Nhân Sinh?
Thay vì Vào Giấc Mộng Bá Chủ của Các Chúa Sơn Lâm trong Khu Rừng Nhân Loại?

Trọng Thùy Sơn – 10/2014

Translation:
HUMAN RIGHTS, FREEDOM OF HONG KONG PEOPLE & THE
           BALANCE SHEET REPORT IN CY-2013
(Palavering Poem, Current Events, & Social Issue)

What Is the Freedom of the Working Class?
It’s almost the same as Income or associated with their Level Of Social Welfare?
The Students/Young Class Are Demanding in their Freedom Rally in Hong Kong now ..
Generally implying that People get down with many Demonstrations to the streets;
Because of their Rights are unfair disadvantaged or irrational?
For example, the People Demonstrations asking for Their Lands, down the Road, with Grievances; Moreover, recent Groups of People in Red Vietnam;
as well as so many demonstrations of Chinese Farmers in Red China..
Mostly, they also targeted at their Average Level of Social Welfare?
Therefore, we have a lot Conflicts, when Human Rights, Freedom and Democracy, which play a very important role?
Although advocates of Socialist Government of China since Mr. Deng Xiaoping ..
As promised, the PRC maintained – One Country – Two Institutions as of the Modern Status?
If the connector next to Hong Kong As of Modern Politics?
Then <The Symptomatic Genet of Liberty, Democracy and Human Rights> will sooner penetrate
and dominates the main Continent where the Communist Regime will surely loose?
Therefore, the Representatives Leaders should be governed by Communist Party Ones? (Mainland Government); These two Political Institutions have lasted many years, in the Area ..
While the Red China Leaders have the Dream of Dominating the Whole Region..
As we saw, It was done by their Very Aggressive Steps in the East and South Sea Region?
Red China aims at forcing how to Pull to Hong Kong & Taiwan into the same Block?
Particularly, Hong Kong Economy is the Best One in the Area ..
The Second One we see, It should be clearly Singapore ..
In terms of Economy, Finances, when Red China uniforms this Region..
It will be backing greatly to support a lot of their Planned Projects?
ASEAN Countries, as we observe, seemed a little giggle in forming their Alliances…
How to defend its Sovereignty, almost Economics and Ocean Rights in the Region?
But if they do not start in a hurry, the Situation will continue to gain more Stresses?
The situation could hardly protect their Forming Regional Security?
At that time .. The World Fightings of All Related Jungle Kings would be happend?
And the Third World War absolutely Will Launch, accidentally?
We hope that The Variables Will Be Moving to the Human Love Direction?
Instead of the Champion Dream of Several Jungle Kings of the Mankind Forest?

Vanson Tran – 10/2014

VÀI NGUỒN THAM KHẢO/SOME REF SOURCES:
http://www.voatiengviet.com/content/kinh-te-hong-kong-mot-trong-nhung-ly-do-cua-bieu-tnh/2481550.html
http://www.heritage.org/index/country/hongkong
Hong Kong’s economic freedom score is 90.1, making it the top-rated economy in the Index for the 20th consecutive year. Its overall score is slightly better than …
In the news
https://www.shareholder.anz.com/sites/default/files/event_files/2013%20Annual%20Report%20Final.pdf
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Hong_Kong

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: