Which Culture Will Be Dominant, Which Culture Will Be Recessive?

Socialist China Culture & American + Western Culture,
Who Will Be Dominant and Who Will Be Recessive in Future?
(Free Lance Poem, Palavering, Current Events, Social Issue)

At Present, because some Super Powers are being formed; or are trying all Areas to become … So they are in conflicts and naturally, different. Red China has been orienting its Mode to the Market Economy; Therefore, Red China has caused a lot of conflicts due to its high ambition of several resources and benefits. Also, besides its strategic targets and economic migrations, Red China has created several collisions to the Asia Pacific Region and Other Continents as well. Under the net Reviews Economic Aspects, Red China has rapidly overtaken Japan’s No. 2 Economy; however, It can’t be considered as the 2nd Superpower at all.

Because, if Red China wants to become the true Superpower, it needs more Promoting Areas. We compare the United States, post-TC II and the Cold War, or some Western Countries in the European Union .. We realized that, in addition to their Nuclear Strength, they must improve high education, especially Human Studies, in Science and Technologies. Red China today has invented several kinds of products, but its degree of Technical Programs and specially its Quality has not been well classified yet.

Its Field of Language, Writing Letters, Information Degree, etc.. have still remained at the same low level. It requires Times enough to adapt itself into the Globe, particularly the requirements of a Civilization. Considering those, only USA and EU could be attaining the Degree of a Superpower. For Red China and Russia, except Nuclear Ability, we must compare their other fields such as their present Diplomatic Policy as well as other Areas which need more time to improve and adapt into Global Requirements. Through their recent Behaviors, the World Community has seen clearly that they need to improve their Humanity Education, Human Studies, Human Rights, etc.. At present, these two Superpowers haven’t shown enough those Good Characters. With my evaluation, these two Superpowers must positively develop more Human Projects and improve more Human Better Characters as well.

To me, these two Superpowers, Red China and Russia must improve more qualified Characters to become Helpful Fully Elite & Civilized Cultures so that they can attract more Recessive Cultures in the Region. Similar to the Culture of ancient Mankind, however, they need to wait for Time to attain that kind of level. Observing the Qualities being built by these two Superpowers , during the time being, the Dominant Cultures remaining are only USA and EU.

Our Vietnamese Ancestors have a very wise Chinese-Vietnamese Proverb, “Using the High Speed, You Could Not Make Objective”. We hope that Red China and Russia should understand and know how to adjust their too high ambition; otherwise, they will drive their Cultures into their Destruction!

Vanson Tran, 8/2014

Nền Văn Hóa TQ-XHCN &Nền Văn Hóa Mỹ+Tây Phương,
Ai Chế Ngự Ai Phụ Thuộc trong Tương Lai?
(Thơ Tự do, Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Trong Hiện Tại, vì một số Siêu Cường đang hình thành?
Hay đang cố gắng mọi Lãnh Vực để hình thành…
Cho nên mới Xung Đột và lẽ dĩ nhiên nhiều dạng?
TQ-XHCN đã định hướng Chế Độ theo Thị Trường Kinh Tế..
Va chạm tùm lum vì Tham Vọng Quyền Lợi Tài Nguyên?
Ngoài phần TQ-XHCN trong Chiến Lược Kinh Tế & Di Dân..
Đã tạo nhiều Căng Thẳng từ Thái Bình Dương sang các Châu khác?
Theo Nhận Xét về phương diện thuần Kinh Tế..
Thì TQ-XHCN đã tiến nhanh, qua mặt Nhật Bản nền Kinh Tế số 2..
Tuy vậy, TQ-XHCN chưa hẳn là một Siêu Cường đứng thứ 2?
Vì muốn trở thành 1 Siêu Cường thực thụ, Họ cần Phát Huy nhiều Lãnh Vực..
Ta so sánh Hoa Kỳ, hậu TC II và Chiến Tranh Lạnh…
Hoặc vài Nước Tây Phương trong Liên Hiệp Âu Châu..
Ngoài Khả Năng thụ đắc Võ Học Hạch Tâm..
Nền Giáo Dục cần phát triển cao, nhất là Khả Năng đa Ngành Khoa Học?
Tuy TQ-XHCN hôm nay đã phát minh được nhiều Sản Phẩm..
Xong Độ Trình Kỹ Thuật và Chất Lượng chưa mấy phổ thông?
Lãnh vực Ngôn Ngữ, Chữ Viết, Thông Đạt vẫn dậm chân?
Phải đòi hỏi Thời Gian lâu để Toàn Cầu thích ứng?
Nếu có thể nói trong Nền Văn Minh còn nhiều Yếu Tố?
Thì Hoa Kỳ và Liên Âu đã đạt đến một Trình Độ Siêu Cường?
Còn Siêu Cường TQ-XHCN và cả Siêu Cường LB Nga..
Chỉ có Võ Khí Hạch Tâm thôi, nếu tạm thời So Sánh..
Ta phải so sánh nền Văn Hóa qua các Lãnh Vực khác?
Như Chính Sách Ngoại Giao hiện đại của TQ-XHCN & LB Nga?
Qua Hành Vi, Cộng Đồng Thế Giới đã thấy rõ ràng?
Còn Nền Giáo Dục Nhân Bản, Khoa Học Nhân Văn, Toàn Cầu nữa?
Hai Siêu Cường Nga Hoa vẫn chưa thấy nhiều Phần Chất Lượng?
Cá nhân tôi bình lượng, thì cả hai Siêu Cường Nga Hoa ..
Phải Tích Cực Phân Tách nhiều Dự Án & Thích Ứng Hóa nhiều hơn?
Để phát triển & gia tăng Sự Bền Vững cho Nền Văn Hóa?
Đến khi nào, trong Khu Vực, lôi cuốn thêm phần Chất Lượng,
Nền Văn Hóa Nga Hoa sẽ lôi cuốn thêm các Nền Văn Hóa phụ thuộc .
Và cả hai, sẽ trở nên Nền Văn Hóa Tinh Hoa và Chế Ngự..
Tương tự như những Nền Văn Hóa của Nhân Loại xưa kia?
Tuy nhiên, chúng ta cần phải chờ đợi với Thời Gian…
Để quan sát những Chất Lượng dựng xây của 2 SC Nga & TQ..
Trong Thời Gian mà hai Siêu Cường này còn chờ đợi…
Theo tôi, thì Nền Văn Hóa Chế Ngự vẫn là Mỹ & Khối Liên Âu?
Các Cụ Ta xưa, có 1 câu Tục Ngữ rất khôn ngoan..
Tiếng Hán Việt thường nói là ?
Mong rằng Hai Siêu Cường Nga Hoa hôm nay phản tỉnh?
Điều Chỉnh Tri Hành mình, kẻo Tự Diệt với Tham Vọng quá cao?

Vanson Tran, 8/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10554:chuy-n-van-hoa-quy-l-y-l-giang&catid=66&Itemid=301
http://www.wisegeek.org/what-is-a-dominant-culture.htm Cached
A dominant culture is a culture that is the most powerful, widespread, … and often produce rebellious cultures that protest against a dominant one.
http://www.dictionary.reference.com/browse/recessive+trait?s=t Cached
Recessive trait definition at Dictionary.com, … recessive trait in Culture Expand. … which is a dominant trait, and one gene for light hair, …
http://www.ehow.com
What Is the Difference Between Dominant & Recessive?. … Culture & Society; … A dominant trait is one that is expressed in an individual who has only one copy of …
Dominant | Define Dominant at Dictionary.com
http://www.dictionary.reference.com/browse/dominant Cached
http://www.differencebetween.com
What is dominant – Answers.com
http://www.wiki.answers.com

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: