Mankind Historical Ambitions (Part II)

THAM VỌNG & LỊCH SỬ CON NGƯỜI (Phần II)
(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

Như Bài Trước, chúng tôi bàn về <Loài Người và Tham Vọng..>,
Ở Thời-Điểm này, chúng ta đang Định-Hướng <Về Đâu>?
Giai-Đoạn nào và Dạng <Chuyển Hoán Văn Hóa> sẽ Ra Sao?
Thế-Giới nhìn chung, vẫn là các Siêu-Cường <Tranh nhau Bá Chủ>?
Đại-Hội <Hoa Sơn Luận Kiếm> mà Tiểu Thuyết Gia Kim-Dung mô-tả..
Sẽ dần-dần Kéo Màn và <Tiết Lộ Tiếp> những Tiến-Trình?
Hiện-nay, CSL-Hổ Vàng Mỹ và CSL-Hổ Trắng Liên-Âu..
Nếu Liên-Kết chặt sẽ đẩy <CLS Hổ Vằn Nga> sang <TQCS CSL Hổ Xám>?
Đó là <Các Thế Đi> của các Siêu-Cường trong Hiện-Tại?
Riêng Hiện-Tình, Nói Về Đàn Nai Mọng Việt-Nam..
Sau TCII, có sự Phân-Hóa/Chia-Rẽ của Huynh-Đệ Việt-Nam..
Kẻ theo CSL Hổ-Vàng Mỹ và Tây-Phương, CSL-Hổ-Trắng?
Người Cộng-Sản dùng Chiêu-Bài Đả Phong, Giải Thực,
Buộc Họ <phải Theo Dòng> mà Liên-Kết với Xô-Viết Liên-Bang? (LBXV)
Đây là một Khối <Xã-Hội Chủ-Nghĩa> có Tiếng Vang…
Khối LBXV đã lôi cuốn được nhiều <Đàn Em & Đệ Tử>?
Song Nhóm Chưởng Môn-Sinh của Võ Đường LBXV..
Vì một lý-do không rõ, đã Tẩu-Hỏa Nhập-Ma?
Sau trên 2 thập-niên, một <Tả Môn trở lại> xây Võ-Đường?
<Võ-sinh Tả Môn ấy>? chính là TT Putin, đứng ra Tái-Lập?
Tân Võ-Đường biến-dạng này là Tân LB-Đế-Quốc Nga?
<Nay Con Hổ Vằn này>, đã hơi mạnh, vì <Nguồn Nhiên-Liệu> bấy lâu?
Đang chế-ngự một <Miền Đông Âu> và hay Chộp Ngoạm..
Nó đã ngoạm được một phần Tứ-Chi <của Georgia & Ukraine cũ>?
Bành-trướng Sức-Mạnh của mình, tạo Xung-Đột ở Đông-Âu..
Hổ Vàng và Hổ Trắng cứ tưởng đem Truyền Dạy Chân Kinh..
Với Võ Chiêu là Ý Hệ Bình Đẳng, Tự Do, và Dân Chủ?
Song Võ Đường của Họ lại quên Lời Dặn của Nhiều Sự Phụ?
Tạo Sự Quân Bình Lạc Phúc rất khó khăn?
CSL Hổ-Xám, THCS, mang giòng máu Mưu-Bá Đồ-Vương?
Tựởng Thời-Đại Tần Thủy Hoàng, tóm thâu Lục-Quốc?
Hổ-Xám đã nhắm <Vùng Lưỡi Bò> Thái-Bình-Dương bành trướng?
Vì tưởng rằng là Chủ-Quyền <Trung Hoa Đế Quốc> thưở xưa?
Đã có <Một Thời>, Trung-Quốc đánh mất Nền Văn-Minh?
Sụp-Đổ vì thiếu duy-trì Hướng Văn Minh Sáng Tạo?
Vô tình, Lịch-Sử đưa Ngài Tổng-thống R. Nixon, Mỹ,
Vì tình-thế đã hiến-tặng THCS một Cơ-Hội Vàng..
Ngày nay, THCS hồi-phục được Nội-Lực sắp tàn?
Xem ra TQCS, trở nên một Đại-Gia, <Vai Mang Túi Bạc>?
<Đàn Em của TQCS> là Bắc-Hàn CS, VNCS, cùng Cuba CS …
Võ-Đường này tuy bám sát <Vào Các Chiêu Thức Võ LBXV> ngày xưa?
Tuy-nhiên, để tạo Nội-Lực cho Cơ-Thể chóng phục-hồi,
Lớp Huynh-Trưởng Võ Đường, chuyển sang Phong-Trào Định-Hướng?
PT Định-Hướng XHCN theo Thị Trường Kinh Tế..
Đó là <Môn Võ Dân Chủ, Nhân Quyền>, TQCS bắt-chước mọi Thế, Chiêu?
Để Duy-trì Quyền-Lực trong Hệ-Thống, Tồn-Tại được lâu..
<Võ Đường TQCS> đã chỉ-thị nhiều lần các Võ-Đường Đệ-Tử..
Một BHCS, VNCS, CuBaCS, như rắp theo VĐ-TQCS?
Như răm-rắp tuân theo Lệnh Huynh-Trưởng của Võ-Đường?
Cho nên khi thấy Hoàng-Trường-Sa, Lãnh-Hải của CSVN..
CSL Hổ Xám nổi Lòng Tham vì <cần Tài Nguyên Vùng Lưỡi Bò khai thác>?
“Lý Của Kẻ Mạnh bao giờ Cũng Thắng”?
Dù sao, <Các Lãnh-Tụ VNCS> vẫn là các Đê-Tử trung thành?
<Chế Độ CS Toàn Trị> đều mang một chất-lượng Độc-Đoán, Độc-Tôn?
Cho nên TQCS đã tiến chiếm Hoàng-Trường-Sa,<Tưởng Không Ai Phản Kháng>?
Phải chăng ĐCSVN, dựa THCS, đã vững-vàng Quyền-Lực?
Cả sau khi Giải-Phóng toàn-thể Lãnh-Thổ Miền Nam..
ĐCSVN nghĩ rằng TQCS, <Đại Huynh tốt> của Việt-Nam?
Sẽ không Cướp Đàn Em, và Tranh Quyền-Lợi?
ĐCSVN cũng tưởng Toàn Dân VN đã <Theo Mình tuyệt đối>?
Lãnh-Đạo CSVN đã hoàn-toàn bị HỐ, Chuyện Này?
Khó Ai đủ Trí-Tuệ, Xét Đoán Huynh-Trưởng Mình?
Nay Họ Giở-Trò, VNCS rất khó lòng Phản-Ứng?
Phải chăng Họ đã sử-dụng <Chiêu Dựa Vào Toàn-Dân>, hầu cứu-vãn?
Song đã sai; <vì Mắc Nợ đền-bù>, Ai cung-cấp Võ-Khí, Gạo-Cơm?
Cho nên, khó Đoàn-Kết Được Toàn Khối <Dân Tộc Việt-Nam>?
Như Thời-Đại Hưng-Đạo-Vương, có Hội-Nghị Diên-Hồng Toàn Quốc?
Trong Trạng-Thái dùng dằng, không sao Quyết Định?
Các Lãnh Tụ ĐCSVN đang lâm vào <Thế Bí vô cùng>?
Chúng Tôi hy-vọng <các Bộ Óc sáng suốt> các Lãnh-Tụ Việt Nam..
Sẽ biến bác, Tầm-Nguyên ra, một vài Giải-Pháp?
Là những Người Việt Lưu Vong Tỵ Nạn..
Ước-mong rằng, Quý-Vị nên có sự Chọn-Lựa tinh-hoa..
Để bảo toàn được Chủ Quyền Lãnh-Thổ Việt-Nam..
Và Xây-Dựng một Quốc-Gia tương lai, Hùng Mạnh!
Trong Thế Giới như một Khu Rừng Nhân-Loại..
Xin hãy Chọn-Tìm và Liên-Kết với một <Nền Văn Hóa Thăng Hoa>,
Một Siêu-Cường Mạnh, Phát-Triển Cao và nhiều Phẩm-Chất?
(Còn Phần Kết)
Tran, Vanson – 5/2014

NGUỒN THAM KHẢO SÁNG TÁC:
http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_democracy
http://www.bearcanada.com/china/multipartydemocracy.html
http://radicalbuzz.com/activism-politics/what-is-democracy-communism-capitalism/
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/2830/why_the_united_states_should_spread_democracy.html
Liberal democracy is a form of government in which representative democracy operates under the principles of liberalism, i.e. protecting the rights of minorities and, especially, the individual. It is characterised by fair, free, and competitive elections between multiple distinct political parties, a separation of powers into different branches of government, the rule of law in everyday life as part of an open society, and the equal protection of human rights, civil rights, civil liberties, and political freedoms for all persons. To define the system in practice, liberal democracies often draw upon a constitution, either formally written or uncodified, to delineate the powers of government and enshrine the social contract. After a period of sustained expansion throughout the 20th century, liberal democracy became the predominant political system in the world.
A liberal democracy may take various constitutional forms: it may be a constitutional republic, such as France, Germany, India, Ireland, Italy, or the United States, or a constitutional monarchy, such as Japan, Spain, the Netherlands, Canada, or the United Kingdom. It may have a presidential system (Argentina, Brazil, Mexico, the United States), a semi-presidential system (France and Russia), or a parliamentary system (Australia, Canada, India, Italy, New Zealand, Poland, the Netherlands and the United Kingdom).

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: