MANKIND HISTORICAL AMBITIONS

THAM VỌNG LỊCH SỬ & CON NGƯỜI
(Thơ phiếm luận, thời sự, xã hội)

Qua Lịch-Sử, chúng ta vẫn bị nhiều Hệ-Lụy!
Của những lần Tham-Vọng Lịch-Sử đã tạo hành?
Một Thành Cát Tư Hãn của Mông-Cổ năm xưa..
Một dạng Phát-Xít (Facism), TCII, của 3 quốc-gia Ý-Nhật-Đức?
Một Chiến-Tranh Lạnh (Cold War) của Khối Liên-Bang Xô-Viết?
Một Phong-Trào Nhân-Quyền Dân-Chủ của Mỹ và Tây-Phương?
Và Hôm Nay, một Chuyển-Hướng Mới của <Các Chúa Sơn Lâm>..
Đang Tạo-Nghiệp thêm những Hệ-Lụy do nhiều Tham-Vọng..
Như những Phiếm Luận, chúng tôi thường đề cập..
<5 Chúa Sơn Lâm > đang Tác-Tạo những Biến-Chuyển của Khu Rừng..
Miền Đông-Á, <TQCS, con Hổ Xám>, Nội-Lực như đã mạnh rồi?
Miền Đông Âu, <LB-Nga với Putin, Hổ Vằn>, như gầm dữ dội?
Nó đã cắn một phần <Thân-Thể Con Nai Hiền Ukraine> vì phân tán?
Biển Đông Châu-Á, <Con Hổ Xám rất hiếu thắng> cả Vùng Lưỡi Bò?
Một Vùng Hải Sản và rất phong-phú Tài-Nguyên..
Tạo Tranh-Chấp với 6-7 Nước trong vùng <Đông Nam Á>?
Nhật-Bản, Đài Loan, Việt-Nam, Phi Luật Tân, Brunei, Mã-Lai Á..
Và đang reo nhiều Căng-Thẳng vùng Biển Thái-Bình-Dương?
Xét theo dạng Diễn-Biến nhiều nước, các Siêu-Cường..
Lịch-Sử chứng-minh rằng Tham-Vọng Cao, sẽ nhiều Hệ Lụy?
Tôi sinh ra vào một Quê-Hương bé nhỏ..
Suốt Cuộc Đời, chỉ Chạy Loạn với Di-Cư..
Toàn Gia-Đình tôi đã tan-nát suốt 7-8 thập-niên..
Tôi tưởng tôi đã thoát ra khỏi <một Dòng Đời nhiều Con Xoáy>!
Trong cảm-nghiệm, hàng Triệu Triệu Người vô vọng!
Những Cuộc Chiến-Tranh, các Dân-Tộc thanh-toán Lẫn Nhau..
Hôm Nay, đang đối-diện nhiều Mâu-Thuẫn, từ <Đông Á đến Đông Âu>..
Những Nước Nhỏ vẫn phải dựa vào <Những Siêu Cường Mãnh Hổ>?
Hai Chú Hổ Vàng (Mỹ) và Liên Âu Hổ Trắng..
Như Khu Rừng Nhân-Loại, Bão-Tố sắp kéo về?
Đã nhiều Đồng-Bào, Bạn-hữu bị ảnh-hưởng, vì <Biến-Cố đã bắt đầu>?
Bi-Kịch đã kéo theo nhiều Thương-Đau, Thân-Xác!
Tôi đang tự hỏi, Thế Giới Này.. <Tại Sao cần nhiều Tham Vọng>?
Để Làm Gì? Tại-sao Con Người không <Sống giản-dị hòa-bình?
Với tôi, Chúng-Ta chỉ cần một Mái Tranh..
Một Cuộc Sống đủ ăn, Đời Thanh-Bình, Giản-Dị?
Tôi thấy dư-thừa, những Lâu-Đài nguy-nga và tráng-lệ..
Cả những Kinh-Thành hoành tráng lồng những Tiện-Nghi..
Tôi thương-sót cho ngàn-triệu Người đang phải Di-Cư!
<Những Vũ Khí, Máy-Móc, Nền Văn Minh Cao> càng ngày càng đi xa Tình Nhân-Bản?
Chúng không tạo nên Cuộc-Sống Thái-Hòa cho Nhân-Loại?
Chúng tạo những <Nền Văn Hóa> đầy Thách-Đố lẫn Cạnh-Tranh?
Những <Nhà Lãnh Đạo Siêu Cường>, tôi tưởng Họ phải rất tinh-hoa?
Xây Dựng Thế Giới Người một Thiên-Đàng Trần-Thế?
Tìm trong các Thánh Thư, các Nguồn Tôn-Giáo..
Tôi rất buồn.. vì Bệnh Siêu-Cường như <Thiếu Một Đạo Đức Tâm Hồn>?
Họ một mặt rất Giỏi Giọng Lưỡi Tuyên-Truyền..
Và một mặt, Họ vẫn Cất Xây Tham-Vọng?
Nếu đọc lại những <Cuộc Chiến Tranh> trong giòng Sử?
Có lẽ Họ sẽ không ngờ.. Tham-Vọng <Đã và đang Hủy Diệt Tình Người>?
<Cho nên, tôi rất ước mong>, các Nhà Lãnh-Đạo Tôn-Giáo & các Quốc-Gia..
Xin Phản-Tỉnh, và hãy Xây-Dựng Cuộc Sống <Thái Hòa cho Nhân Loại>!

Tran, Vanson – 5/2014

NGUỒN THAM KHẢO SÁNG TÁC:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_by_death_toll
http://mondediplo.com/2013/11/03russia
http://www.bookofhorriblethings.com/ax01.html

.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: