THE MANKIND JUNGLE IS IN STORMS (Final Part)

RỪNG GIÀ NỔI BÃO BÁO HIỆU MỘT HOA SƠN LUẬN KIẾM? <Phần Kết>

(Thơ Phiếm Luận, Thới Sự, Xã Hội)

 Sự Báo-Hiệu vẫn chỉ là những Chỉ Dấu..

Theo Tri Hành của các Cao Thủ của Võ Lâm?

Vậy <Lập Trí> của 4-5 Siêu-Cường Thế-Giới HiệnĐại là gì?

Ta vẫn phải lần mò theo nhiều <Sắc Mầu & Dữ Kiện.>,

Các Dân-Tộc trên ĐịaCầu, xét theo Dòng LịchSử..

ĐaPhần là, Cuộc Sống và Đòi Hỏi Đấu-Tranh?

Xét chung, ngay cả một <Nền Văn Hóa> đến Văn-Minh…

Vẫn thấy có một số <Nét Vong Thân Nhau> trong Nhân-Sử?

Ví-dụ như trong Tình-Yêu, một Cảm-Tình rất Lý-Tưởng (Đẹp)?

Họ yêu nhau, cùng đồng-ý, có những Tương-Quan?

Giao-Lưu Văn-Hóa, trong Quá-Trình Lịch-Sử có 2 Phần?

Phần Chiếm Hữu và một Phần Lệ Thuộc..

Ta có thể Áp-Dụng trong cả Tình-Yêu nữa..

Phải có một Bên Chủ-Động, Thuyết Phục Cao?

Và một Bên Bị Lôi-Cuốn, đã Nhập Dòng?

Vì Viễn-Ảnh… Sắc Mầu Hạnh-Phúc có nhiều Tươi-Sáng?

Hai Tâm-Hồn đến với nhau?  Đôi Khi <Còn là Huyền-Thoại>?

Nhưng nói chung, Sự <Bền-Vững của Văn Hóa Tình Yêu> đã kéo dài?

Tuy trong Thực-Tế, <Vong Thân Vật Chất>, có những Vấn Đề?

Có thể Làm <Đổ Vỡ> chính ngay từ Nền-Tảng?

Ví dụ, một <Cặp Vợ Chồng lấy nhau, sau 3-4 Con>, vẫn còn Ly Dị?

Và một cặp <Vợ Chồng, tuy Ly-Dị>, Họ vẫn cảm thông?

Nhu Cầu Nhân Sinh, <Tinh Thần & Vật Chất>, vẫn chạy quanh?

Khiến cho <Cuộc Sống của Con Người> quả có nhiều Mầu Sắc?

Và cũng từ <Những Hoàn Cảnh>, Ta thấy nhiều Chất-Lượng?

Chúng Pha Mầu trong Đời Sống, Hợp-Hợp Tan-Tan?

Văn-Hóa là từ ngữ diễn tả một <Hoàn Cảnh Nhân Văn>?

<Có thể đi từ> một Cá-Nhân, Làng-Thôn, một Gia-Đình, hay Non-Nước?

Mỗi Chúng-Ta có một <Góc Đời Riêng>, là Văn-Hóa nhỏ?

Rồi đến Văn-Hóa Gia-Đình, Văn-Hóa Cộng-Đồng, Văn-Hóa Quốc-Gia..

Lịch-Sử, đã có những <Nền Văn Hóa> tiến rất cao..

Và cũng có <Những Nền Văn Hóa> đã suy-tàn hay tự-diệt?

Như Nền Văn-Minh Hy-Lạp, Ai-Cập, Trung-Hoa hay La-Mã..

Đã một Thời Chế-Ngự nhiều ảnh-hưởng, Ở <Đỉnh Cao>?

Gần đây, Dạng Phát-Xít (Facism) của Đức-Nhật-Ý Thế-Chiến II..

Hay Dạng Socialism/XHCN của Liên Bang Sô Viết..

Chúng nối tiếp theo những <Mô Hình Văn Hóa Đỉnh Cao>  xưa cũ?

Như Mông Cổ, như Phong-Kiến, Đế-Quốc, Thực Dân..

Những Dạng Văn-Hóa Mạnh đã tạo lập <Nền Văn Minh>

Theo Thời Gian, Chúng đã thiếu đi <Nhiều Chất Lượng>?

Chúng đã bị từng Lớp <Sóng Văn Hóa Sau> lướt tới?

Và cũng có thể do <Thiếu Chất Lượng>, tự Điêu-Tàn?

Ngày Nay, dạng Văn-Hóa Mạnh, là các Siêu-Cường?

Thuở Sơ-Khai, thì <Loài Người> rất giống gần <Loài Sinh Vật>?

Tới các Thời-Kỳ Đồ Đồng trong Vùng Nam Á? (Bronze Age South Asia)..

Thời Đồ Đồng của các Lục-Địa Á, Âu-Châu..

Nền Văn-Minh <Cổ Hy-Lạp, Ai-Cập>, rồi Lã-Mã, Nam Mỹ Châu…

Chuyển tiếp đến thời-kỳ <Văn Minh Âu Châu> & Cách Mạng.

Nền Văn-Minh hôm nay, nhiều Học-Giả xếp < Vào VM Khoa Học.>

Nó kèm theo một Số Lý-Thuyết Xã-Hội <Nhân-Bản Địa-Cầu>?

Và cũng là Thời-Kỳ Tôn-Giáo bùng-phát, rất Thịnh-Hành..

Khiến cho Con Người vừa <Vong Thân Tinh Thần> và Vật-Chất?

Nền <Văn Minh Hiện Đại> thế nào?  Là Tinh-Thần hay Vật-Chất?

Các Siêu-Cường Nào?  Đang có nhiều Chất-Lượng phát-huy?

Đây còn là một Diễn-Tiến <vừa Hòa Bình vừa Quá Khích> trong Nhân-Văn?

Chúng ta phải Đánh-Giá thế nào Trong Hiện-Tại?

Hay vẫn chỉ là Dạng Môi-Trường Xã Hội?

Mà Tổ-Tiên Ta đã có nhiều Tục-Ngữ Ca-Dao?

Như Đồng Thanh Tương-Ứng, Đồng Khí Tương Cầu?

Hay Ngưu Tầm Ngưu, hoặc Mã Tầm Mã?

Hay chỉ là một Tiến-Trình Pha-Mầu môn Hóa-Học?

Đang <Chuyển Hoán Nhau> những Chất Lượng của Loài Người?

Chúng-Ta vẫn cần các Nền Văn-Hóa Tiến-Hóa Hơn?

Hãy quan-sát những Hướng Đi, Các Siêu-Cường <Đang Hành Động>?

Trong 5 <Chúa Sơn Lâm> : Hồi-Giáo, Hoa-Kỳ, Liên-Âu, LB-Nga, THCS,

5 dạng Sắc-Mầu này đang Pha-Trộn trong <Chất Lượng Nhân Văn>..

Và Chúng-Ta, vẫn phải Đợi-Chờ..Những Biến-Dịch <Hiện-Tại lẫnTương-Lai>?

 Tran, Vanson  -5/2014

 NGUỒN THAM KHẢO SÁNG TÁC:

http://en.wikipedia.org/wiki/Civilization

http://www.cfr.org/asia-and-pacific/managing-instability-chinas-periphery/p25838?cid=ppc-Google-China_instability_cpa-China_instability&gclid=CMSf19CosL4CFbRxMgodiyUABA

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/losin-sea-sovereign-05092014074247.html

www.forbes.com/…/china-and-the-biggest-territory-grab-since-wo…

http://www.economist.com/node/21552193

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/05/140508_oilrig_duongdanhhuy.shtml

http://vi.wikipedia.org/wiki/Thiên_hạ_ngũ_tuyệt

http://thaithuyvy.wordpress.com/2010/03/24/cac-ẩn-số-chinh-trị-trong-tiểu-thiếp-vo-hiệp-kim-dung/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: