THE UNIQUE ROAD FOR VIETNAM?

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT CỦA VIETNAM?

(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

 Sức Người có hạn, cho nên cần Bạn?

Bài Học Lịch-Sử nào cũng có những Nguyên-Nhân?

Trong những Lối Giao-Du với Bạn-Hữu xưa nay…

Các Cụ nói nhiều Câu Hay trong <Ca Dao, Tục Ngữ>?

Mỗi Hoàn-Cảnh, chúng-ta có thể đem ra Áp-Dụng?

Như câu, “Khi Vui Thì Vỗ Tay Vào”..

Đến Khi Hoạn Nạn Thì Nhào Tay Ra?

CQVN-XHCN đã lâu,  chỉ mang một Danh Tính?

Hay Sắc-mầu <Xã Hội Đại Đồng ấy> đã chuyển sang mầu < Tư Bản Đỏ>?

Có sự Khác-Biệt nhau, Thức-Giả đã thấy Thế-Nào?

Giai-Cấp Lãnh-Đạo Đảng CSVN cũng Ái-Quốc từ đầu?

Song thiếu Đoàn-Kết <Tình Huynh Đệ, Anh Em> vì Lòng Kỳ Thị?

Giữa những Huynh-Đệ Quốc-Gia hay còn Bao Tầng-Lớp..

Chưa bao giờ người của < Đảng Cộng Sản> hợp-tác lâu?

Tính Độc-Tôn, Kỳ-Thị và có thể nói <Đã Loại Nhau>,

Tạo nên <Dạng Quốc Cộng> suốt gần 10 thập-niên Lịch-Sử?

Và Hiện-Tại?  Dạng <Độc Tài Toàn Trị>  ở  ngay trong Nước?

Đã rõ-ràng,  ĐCSVN đã Tự Cô-Lập chính Mình?

Đáng lẽ ra, thay vì Phát-Động Chiến-Dịch <Giải Phóng  Miền Nam>,

Phải nên Hòa-Giải ngay Mọi Thành-Phần Xã Hội?

Tương tự một Gia-Đình, Bậc đã làm Cha-Mẹ…

Phải Bao-dung và Quý-trọng Tình Ruột-Thịt của Các Con?

Phải tạo <Sự Đoàn Kết Tình Cảm> cho Con-Cái, Anh Chị Em..

Và cùng Cha-Mẹ lái <Con Thuyền Gia Đình> mỗi khi Sóng-Gió?

ĐCSVN đã quên hẳn đi Nghĩa Tình Đó..

Để Hôm-Nay nhận rõ, Đảng đã thiếu-sót “Những Gì”?

Đi Với Người, nhưng Người lại <Phản Mình>?

Trong khi đó, nhiều Phân Hóa trong <Nội Tình Gia Đình & Tổ Quốc>?

Một Nền-Tảng Văn-Hóa như một Cánh-Đồng bát ngát..

Nhưng phải Biết Trồng, Làm Rẫy, Bón Phân..

Thì Nền Đất mới có Chất-Lượng Dinh-Dưỡng Phì-Phiêu?

Các Giống Lúa Tốt dù sao cũng <Cần Tuyển Chọn Đủ>?

Một Cán- Đồng chỉ mang toàn Lúa Mầu Đỏ..

Là một Cánh-Đồng cô-lập,  Giống Lúa sẽ < Khô Gầy>?

Vì Chất Dinh-Dưỡng sẽ chết lúc có <Gió Heo May>..

Gió tàn-nhẫn, sẽ làm Xác Xơ một <Cánh Đồng Hứa Hẹn>?

Đối diện Hôm Nay với Phường Trung-Hoa Cộng-Sản?

ĐVNCS có nhận ra những Phẩm-Chất Con Người?

Toàn-Dân? bao gồm tất cả, Toàn-Thể Đồng Bào?

Trong đó có mọi Thành-Phần, Lập-Trường, và Tôn-Giáo?

ĐCSVN không thể tự-kiêu và luôn quyết-đoán…

Cho Đảng Mình là Trí-Tuệ của Đỉnh Cao?

Để rồi Hiện-Trạng, nhìn rõ những Khiếm-Khuyết, Hư-Hao?

Nếu không Điều-Chỉnh mau, sẽ có ngày <Tự Hủy Diệt>!

Một Bó Đũa bất-diệt, Phẩm-Chất là Sự Đoàn-Kết?

Một Bầy Nai nếu tản-mác, sẽ bị <Xé Xác bởi Chúa Sơn Lâm>?

Cho nên, nhân <Biến Cố TQCS> đặt <Giàn Khoan Dầu Khi> ở Hoàng-Sa..

Chúng tôi ước-mong ĐCSVN phải mau mau Hành-Động..

Để Toàn-Dân và mọi Thành-Phần, Lập-Trường, Xã Hội..

Tham-Dự vào Vai Trò Quản-Trị Tổ-Quốc, Quê Hương?

ĐCSVN cần chấp nhận Dạng Đa-Đảng & Đa-Nguyên?

Mới tạo nổi Sức Mạnh một Thành-Trì Văn-Hóa?

Nền Văn-Hóa Đoàn Kết và luôn luôn Tiến-Hóa..

Sẽ là một Thành-Trì Kiên-Cố đối-kháng Quân Thù?

Trong bao lâu Quý-Vị còn Tự-Mãn và Tự-Kiêu?

Sẽ còn nhận lấy rất nhiều những <Cái Vồ của Loài Thú Dữ>?

Thân-Xác Việt-Nam sẽ Nát Tan và không Đối-Kháng?

Vì, sẽ thiếu Tiềm-Lực Sức-Mạnh Đoàn-Kết của Toàn-Dân?

Sẽ thiếu một Khả-Năng Thích-Ứng Hóa Tiến-Bộ Toàn-Cầu?

Sẽ Bi Đát, nếu Chọn Nhầm Người Bạn Xấu?

Vụ Đặt Giàn Khoan của Anh Láng-Giềng THCS..

Cho Chúng Ta một Thức Tỉnh của Toàn-Dân?

Và của chính Đảng Lãnh-Đạo Chính Quyền CSVN..

Hãy Thích-Ứng Hóa nhanh với Những Phần Điều-Chỉnh?

Như Chúng Tôi  Đề-Nghị,  Cải-Thiện Ngay Bản Hiến-Pháp,

Bằng những <Tu Chính Án thích đáng> để bắt kịp <Sự Tiến Hóa> đương-thời?

Tôi ước-mong một Việt-Nam của Dân-Chủ sáng tươi!

Sẽ Sát-Cánh cùng 5 Châu và 4 Bể!

 Tran, Vanson – 5/2014

 NGUỒN THAM KHẢO SÁNG TÁC:

Vietnamese Communist Party | Freedom For Vietnam

China’s Involvement in the Vietnam War, 1964-69* Chen Jian

Communist Manifesto Study Questions – Paul Brians

The Cold War

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/05/140511_vothihao_trungquoc_vietnam.shtml

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140511_disputed_oil_rig_views.shtml

www.economist.com/blogs/banyan/…/china-v-vietnam

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: