CHINA NEEDS TO IMPROVE ITS CULTURE TO BE MATURED?

Ý HỆ MAOISM CŨ KHÔNG THỂ PHỤC HỒI, NGOẠI TRỪ SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ , MƯU CẦU LẠC PHÚC CHO KHỐI DÂN SỐ 1.3 TY & NỀN VĂN HÓA HÒA ĐỒNG CẦN THĂNG TIẾN TRONG KHU VỰC & CĐ THẾ GIỚI HÔM NAY

(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội – Viết cho TQCS)

Tôi không hiểu Độ Trình Sâu của <CT Tập Cận Bình về Văn Hóa..>
Song cách Ông Tri Hành, xem ra <Có vẻ Đuôi Cả Vú Nuốt Miệng Em>?
Khách-Hàng Chính của <Thị-Trường TQ-XHĐH TTKT> hôm nay,
Nếu không phải là ASEAN, các Nước Á Châu và <CĐ Thế-Giới>?
Ông Tập, có lẽ chỉ quan tâm <Trong Tầm Nhìn Chính Trị>?
Quên đi <Khối Dân Số của Mình> đang chật-vật, 1.3 tỷ Dân?
So-sánh <Mức Lạc-Phúc quân-bình> của Người Dân TQ hôm nay?
Con số trung-bình hiện-tại khoảng <10 ngàn mỹ kim>, qua Lợi-Tức..
Theo Sắp Hạng thì vẫn ở Hàng thứ 98?
Có nghĩa là vẫn cần phải Tiến-Hóa hơn?
Đây là Lãnh-Vực Xã-Hội & Kinh-Tế của <CHND Trung Hoa>,
Còn về lãnh-vực Văn-Hóa, nền <Văn Minh Trung Hoa> cũng thế?
Dân-Tộc Trung Hoa vẫn cần Thời-Gian hơn, hầu Phát-Triển?
Đưa <Nền Văn Hóa Mình> thăng tiến đến Mức Cao hơn?
Như Việc <Hòa Giải Thù Hận> toàn-thể Dân Tộc Trung Hoa..
Như Việc <Tổng Tuyển Cử Chế Độ > 2 Nước Trung-Hoa về <Một Mối>?
Thay vì <Tham Sân Si>, đuổi theo Mộng Bành Trướng?
Như Hiện Nay, TQCS tham vọng toàn-diện <Vùng Biển Đông- Giải Lưỡi Bò>?
Cho nên, Cách Tri-Hành hiện tại của <Tân CT Tập Cận Bình>?
Như Thanh-Toán Nhau, quên < Hòa Giải & Tôn Trọng Nhân Quyền> trong Quần Chúng..
Có lẽ sẽ đưa Lục-Địa Trung-Hoa vào <Hướng Đi đen tối>?
Ông không thể còn theo đuổi <Giấc Mơ Thống Trị> của CT-Mao?
Mà nên cần Triển-Dương một <Phong Cách Người Quân Tử> của Trung-Hoa..
Cộng-Đồng Nhân-Loại hôm nay, đang quan tâm Chính-Nghĩa?
<Hành Vi của TQCS hôm nay> chính là “Thước Đo” cho một Độ-Trình Tiến-Hóa?
TH-XHCN gần như chỉ Nhắm Vào <Dầu Khí & Sức Mạnh Nhất Thời>?
Phải chăng đó cũng là một Hướng-Đi < Ngược Chiều Tình Nhân Bản>?
Nhìn tổng quát Hướng Đi Chính Lược <của CT Tập & Đảng CSTH hiện-đại..>,
Tôi lo-lắng rằng Vị Lãnh-Tụ Đảng CSTQ <đang đi đến một Hố Sâu!>,
Tôi mong rằng <CT Tập & các Lãnh-Tụ tiếp-nối> của CHNDTQ hôm nay,
Hãy Ngồi Chung với các Lãnh-Tụ của 5-Châu..
Cùng Hoạch-Định một Hướng Đi cho Tình Nhân-Bản?
Trong bao lâu, các Siêu-Cường trở về <Thời Hoang Dại..>,
Sẽ Tiêu-Diệt Người, và Cô-Lập chính Dân-Tộc Mình?
Và Nền <Văn-Hóa Dân-Tộc> của một Trung-Quốc hôm nay..
Vào Bế-Tắc sẽ không thể Tìm Ra <Chiều Thăng Tiến>?

Tran, Vanson – 5/2014

NGUỒN THAM KHẢO SÁNG TÁC:
http://en.wikipedia.org/wiki/China

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: