THE DIVISION OF COMMUNISTS AND NATIONALISTS AND THEIR INTERNAL FIGHTINGS

PHÂN HÓA QUỐC CỘNG VÀ ĐẤU TRANH NỘI BỘ
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội, Thời Đại)

<Trên 1/2 thế kỷ>, sự Phân-Hóa trên thấy ở Quốc-Gia nào?
TQCS, BHCS, Việt-Mên-Lào CS, và cả CuBa..?
Khi mà <Luồng Ý Hệ Karl Marx> thấm vào Tâm-Tư các Lãnh-Tụ..
Lập-tức Họ tìm cách tiêu-diệt nhau và <Dành Quyền Lực..>,
Phát Động thành một Trào-Lưu Giai-Cấp Đấu Tranh..
Như Chúng-Ta đã biết sự Phân-Hóa Quốc-Cộng <trên Nửa Thế Kỷ nay>?
Ở Trung-Quốc, 2 lãnh-tụ Quốc-Dân Đảng là <Tôn Dật Tiên & Tưởng Giới Thạch..>
Còn Lãnh-tụ Mao Trung Hoa lãnh-đạo Đảng Cộng-Sản,
Sư Phân-Hóa đưa đến Cuộc Nội-Chiến Quốc-Cộng Trung-Hoa..
Năm 1950 là Mốc đánh dấu sự <Phân Hóa hoàn toàn..>
Tách 2 Đảng TQCS (Lục Địa) và TQQG (Đài Loan) trên Formosa-Đảo,
Còn Triều Tiên, cũng chia thành Hai Phe Quốc-Cộng..
Sau Thế-Chiến II, <Chiến-Tranh Lạnh>, 2 Nước đã rõ-ràng..
Riêng Việt-Nam, sự Phân-Hóa đã bắt-đầu từ 1954,
Khi Làn-Ranh Quốc-Cộng đã ngăn đôi bởi <Dòng Sông Bến Hải?>
Trong cả 3 Quốc-Gia trên, <Động Lực Chính Ảnh-Hưởng nhau> là <Phong Trào Cộng Sản>?
Của Triết-Gia Karl Marx, thuyết Cộng-Sản rất nổi-danh..
Từ cuốn Tư-Bản Luận (Del Capital) và những Lý-Thuyết xoay quanh..
Chính là Phản-Đề chống Chủ-Nghĩa Đế-Quốc, Thực-Dân, Tư-Bản..
Tôi vẫn nghĩ rằng <Phong Trào Nhân Quyền > sẽ khai phóng..
Sẽ sáng-tươi và hứa-hẹn cho mọi Dân-Tộc Toàn-Cầu?
Một Liên-Bang Sô-Viết và Đa Số các <Quốc Gia Bị Áp Bức, Nghèo>,
Đều tham-dự vào Trào-Lưu đòi <Nhân Quyền> và <Nền Độc Lập>?
Phe Đế-Quốc, Thực-Dân, với Thị Trường Tư Bản..
Họ bắt đầu Ý-Thức được <Chất Lượng Vô Nhân Bản> của mình?
Họ đã bắt đầu <Trả Độc Lập> cho <Các Thuộc Địa> dần..
Và Điều Chỉnh Lối Tri Hành cho <Hợp Tình Nhân Bản>?
Cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ đã dựng xây nên Hiến Pháp..
Được xem như là Bản <Hiến Pháp thăng tiến nhất> của Thời-Kỳ?
TT Abraham Lincoln lên, Ông xóa bỏ <Chế Độ Nô Lệ – Người Da Đen>?
Tại TC Liên-Hiệp-Quốc dần có <Bản Tuyên-Ngôn Nhân-Quyền> cho Nhân-Loại..
Nền Văn-Minh Nhân-Loại..từ những Cải-Thiện Thăng-Hoa đó..
Đã chia thành Hai Lực-Lượng Đối-Kháng của Địa-Cầu..
Một Bên là <PT Cộng-Sản>, hay <Xã-Hội Chủ-Nghĩa> rất cao?
Một Bên là PT Tự-Do, Nhân-Quyền, và Dân-Chủ?
Nói tóm-tắt, là Phe Tự-Do và Phe Cộng-Sản..
Từ Dạng này, sau <TCII sang CT Lạnh>, cho đến nay..
Hai khối Văn-Hóa, đều có Phần-Dở và Phần-Hay?
Trên <Đấu-Trường Chính Trị>, cả Hai Bên vẫn còn Đụng-Độ?
Khối Văn-Hóa Cộng-Sản gần như đã nhiều Khuyết-Điểm?
Liên-Bang Sô-Viết thành-trì rất vững, vẫn Tan-Rã mau?
<Khối Văn-Hóa Tự-Do>, xem ra chậm, nhưng Cơ-Bản lại Quân-Bình?
Càng xuất sắc thêm, Chất-Lượng Tình Nhân Bản?
Gần đây, cả TQCS, BHCS, VNCS, Cuba-CS <đều Định Hướng vào TTKT>?
Đó chính là một Minh-Chứng Ảnh-Hưởng rất rõ-ràng?
Nhiều Quốc-Gia thuộc LBSV cũ, trở nên <Chế Độ Toàn Trị Độc Tài>?
Càng Xiết-Chặt Tự-Do, Nhân-Quyền của Dân-Tộc Mình <không thương tiếc> ?
Cộng thêm một số Quốc-Gia Dạng Độc-Tài, Quân-Phiệt?
Miến-Điện, Yemen, Lybia, Ai-Cập, Iraq, hoặc Bắc-Phi…
Văn Hóa Chất Lượng (Cultural Qualities) mà Họ vẫn cố gieo trồng?
Như các Lãnh-Tụ LBSV, <Họ đã loại dần nhau> vì Không Chất-Lượng?
Trong suốt Thời Kỳ này, như trong <Nhiều Đại Hội Đảng>?
Một Staline, Lenin, hay <Nội Bộ của các đảng CSTQ>, BHCS, lẫn CSVN?
Bản-Chất Đế-Quốc Tính, không hẳn đã biến mau?
Trong Bộ-Óc các Chúa Sơn-Lâm, các Nhà Lãnh-Tụ?
Vì vậy, Tùy Theo mỗi Khu Rừng <Trong Rừng Nhân Loại>..
<Khắp 5 Châu>, hiện-đại, Ta đều thấy có Vấn-Đề?
Đấu Tranh <Quyền Lực Nội Bộ> của phần lớn các Siêu-Cường..
Đều ảnh-hưởng đến Toàn-Cầu, Môi-Trường Chung Văn Hóa?
Riêng hôm nay <Con Hổ Vằn>, Siêu-Cường vừa lên, Trung-Quốc..
Vẽ một Đường Lưỡi Bò 9 nút, rất tham lam?
Con Hổ-Xám LB-Nga, <đang sắp Nuốt Chửng> một nước nhỏ Ukraine?
Một Việt-Nam, một Ukraine, <đang thiếu Anh-Hùng>, ra tay Bênh- Vực?
Một phần khác, cũng do Tài-Năng của <các Nhà Lãnh Đạo>?
Các Cụ Ta xưa thường viết lại <qua Tục Ngữ, Ca Dao>?
Như <Chuyện Bó Đũa> của Người Cha lúc đang hấp-hối?
Phải chăng <Yếu Tố Hùng Mạnh> chính là Sự Đoàn Kết?
Hay Đi Một Ngày-Đàng, phải Học Một Sàng-Khôn?
Ta hãy nhìn Chất-Lượng, cách Ứng-Xử của <Lãnh Đạo Non Sông>..
Có thể tiên-đoán được Tương-Lai Thành hay Bại?
Ta hãy lựa-chọn khôn-ngoan Các Tài-Năng, Nhà Lãnh-Đạo?
Để <Môi Trường Văn Hóa Dân Tộc Mình>, mỗi ngày một Tiến Bộ hơn?
Nhưng cả ở TQCS, BHCS, và VNCS hôm nay..
Dân-Chúng không có <Quyền Tự Do Chọn Ra> Các Nhà Lãnh Đạo?
<Chất Lượng Văn Hóa> các Xứ này, xem ra vẫn còn <Rất xa Mục Đích>?
Để Tạo-Dựng Dân-Tộc mình <Cái Dũng Cảm và Chất Lượng Nền Văn Hóa> thăng-tiến, bền-vững, thành-công?

Tran, Vanson – 5/2014

NGUỒN THAM KHẢO SÁNG TÁC: (Xin mời xem thêm Chi Tiết)
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/05/140506_zhouyongkang_trail.shtml
http://baotoquoc.com/2014/05/05/van-de-trung-quoc-va-ngay-tan-cua-che-do-ls-le-duc-minh/
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Civil_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan
http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: