WHY DO WE FORM MILITARY ALLIANCES FOR?

NHỮNG LIÊN MINH QUÂN SỰ ĐỂ LÀM GÌ?
(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

Giáo-sư Anatoly Tsyganok, đại-học Moscow hình như bức-xúc?
Trong một Tuyên-Bố <Nga-TQCS> sẽ tạo một Liên-Minh?
Hai Siêu-Cường này, mục-đích gì, sẽ tạo Liên-Minh?
Nếu quả thật, thì Địa-Cầu đương-nhiên sẽ Loạn?
4 Chúa Sơn-Lâm hiện nay trong Thị-Trường Kinh-Tế..
Không hẳn nhằm Thịnh-Vượng cho Khối Dân Mình?
Mà còn Tham-Vọng Gì?, Tạo Quyền-Lực của Mình?
Để Chiếm lấy <Phần Hơn>, trong Lợi-Quyền & Quyền-Lực?
<Ngoài Ý Hướng này>, chúng tôi nghĩ, không còn Lý-Do khác?
Thế -Giới Loài-Người bắt đầu sẽ Tiếp-Nhận những Khó-Khăn?
Không những ở Phương Diện Kinh-Tế, Xã-Hội, Nhân-Văn..
Mà còn tạo nên Cạnh-Tranh với Dạng <Ngoại Giao Đố Kỵ>?
Rồi từ đó, Xã-Hội Người bước vào <Những Tháng Ngày Kỳ Thị>,
Rồi Chiến-Tranh khó tránh khỏi những Đau Thương?
***
Tôi vẫn cho rằng Sự Hòa-Giải bằng <Giải Pháp Doanh Thương>?
Vẫn có thể Giải-Quyết cùng nhau để <Cân Bằng Quyền Lợi>?
Chẳng hạn, <Vụ Ukraine>, ta chia ra nhiều Khu-Vực?
Các Siêu-Cường nên cùng Đảm-Trách Nhiệm-Vụ Xây-Dựng Chung?
Sự Dị-Biệt, thuộc lãnh-vực Văn-Hóa, phải Hòa-Giải nhau..
Hướng Thiện Chí vào Sáng Tạo Một <Địa Cầu Hòa Bình Lạc Phúc>?
Trong bao lâu, còn Óc Cạnh-Tranh và Kỳ-Thị..
Sẽ khó lòng, tạo được Thái-Độ Hợp-Tác Hòa-Bình,
***
Các Siêu-Cường cần tích cực Hội-Thảo nhiều hơn?
Để cùng nhau Nhận-Thức & Khám-Phá Ra, <Mục Tiêu Cao Thượng>?

Tran, Vanson – 4/2014

NGUỒN THAM KHẢO/REFERENCED SOURCES:
http://en.ria.ru/russia/20140408/189111231.html
http://www.siberianinsider.com/russia-likely-to-benefit-from-ctr-suspension.html‎
https://www.facebook.com/LetsDestroyChinathePiratedCapitalOfTheWor…‎
http://www.revistamilitar.pt/artigopdf.php?art_id=590‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: