WE NEED TO ADJUST OUR COUNTRY’S CONSTITUTION IN EMERGENCY!

HIẾN PHÁP VIETNAM CỦA QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM CẦN ĐIỂU CHỈNH GẤP?
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Sau 40 năm tôi lưu vong Hải Ngoại,
Một thời-gian còn dài hơn cả ở Quê-Hương..
Một Đảng XHCN, Độc-Quyền Toàn Trị của Việt-Nam,
Tôi nghĩ <Các Nhà Lãnh-Đạo>, đã chuyển sang Thế-Hệ Trẻ?
<Thế Hệ Già> xưa, nay cũng đã Về Hưu cả?
<Thế Hệ Trẻ> đang Điều-hành và Quản-trị nhiều Lãnh-Vực Quốc-Gia?
Tôi nghĩ, <Nền Văn-Hóa Chúng Ta> nên thích-ứng-hóa, & sang trang <Dĩ Vãng Hôm Qua>?
Để Phát-Triển tốt hơn cho Toàn-Dân trong <Nhiều Lãnh Vực>,
Dạng Tiến Bộ mà ĐCSVN đang điều hành Tổ Quốc..
Lẽ dĩ-nhiên còn rất xa với Kiến-Thức <Tự Do Dân Chủ Toàn Cầu..>,
Các Cụ Xưa khuyên Ta, “Đừng Nên Tự Mãn” một Thời,
<Đi Một Đàng>, phải Học Một Sàng Khôn mới được?
Việt-Nam, 4 Thập-niên rồi, đủ Dựng-Xây nhiều Nền-Tảng?
Trong mọi Giai-Tầng và Trình-Độ Dân-Trí mọi Miền?
Một Khiếm Khuyết tôi nhận thấy rất rõ ràng…
<Từ Bên Ngoài > là Dạng Chính-Trị của Việt-Nam, qua Hiến-Pháp,
Nếu ĐCSVN trình độ Tinh Hoa, là <Bên Thắng Cuộc>?
Đã Phát-Huy Đất Nước, phải ở Mức Tuyệt-Vời?
Hiến-Pháp & Tu-Chính Án phải tiến-bộ hơn Người?
Để Xứng-Đáng là 1 <Đảng Tiên Phong>, trong Cách Mạng?
Trong bao lâu còn <Dạng Kỳ Thị Nhau> trong Quốc Nội..
Như Bất Đồng Chính-Kiến, Mức Chênh-Lệch Giầu Nghèo..
Hay còn Dạng Đội Ngũ, Hệ-Thống Hóa <từ Thôn Xã đến Trung Ương>..
Nhiều Lãnh-Vực rộng lớn khác, nhất là <An Sinh Xã Hội>..
Tôi vẫn nghĩ là Chúng Ta đừng nên <Tạo Thêm Xáo Trộn>?
Mà Cải-Thiện dần dà những Khiếm Khuyết Hôm Nay ?
Phải Đầu-Tư và Kêu-Gọi Chất Xám của Non-Sông?
Để Vững Mạnh, Kiên Cường, cho Nền Văn-Hóa?
Nên Điều-Chỉnh tích-cực hơn bằng nhiều Tu-Chính Án..
Để hoàn-thành Trách-Nhiệm của Giai-Tầng Lãnh-Đạo một Quốc-Gia?
Các Cụ xưa cũng để lại <Lời Nhắn Nhủ > Chúng-Ta..
Vì, “Hạ Tắc Loạn, nếu Danh Bất Chính”?
Đã 40 năm kể từ Ngày Quê-Hương Chinh-Chiến?
Thời hạn 100 năm, cho Nhiệm-Vụ Trồng Người?
Tôi quan-sát, <Nền Chính Trị VN> còn thiếu-sót, lúc Tôi Về,
Tôi rất mong Đảng XHCN-VN hãy nên <Ý-Thức và Phản Tỉnh>?
Thời gian chỉ còn lại <Nửa Đoạn Đường > trong <Tiến Trình Xây Dựng>?
Hãy mau mau Điều-Chỉnh những Khiếm-Khuyết Đảng Mình?
Trong bao lâu còn Trì Hoãn, thì <Danh Bất Chính Danh>?
Hạ Tắc Loạn, Cuộc Nhân Sinh càng Bi Đát?
Chúng tôi từ bên ngoài vẫn Chờ-Mong <Người Bên Thắng Cuộc>..
Phải Tư-Duy và Xây-Dựng cho Đất-Nước được < Hòa-Giải, Thịnh Vượng, An Bình>..
Tuy-nhiên, trong <Hiến-Pháp, điều 4>, Đảng tự nắm hết Lực-Quyền..
Đa-số Toàn-Dân sẽ là gì? chắc Toàn-Dân <Không Hoàn Toàn Ngu Dốt>?
Cho nên, tôi vẫn ước-mong, Nói lên <Nguồn Khát Vọng>..
Là Nước Ta, <Bản Hiến Pháp> phải điều-chỉnh Kịp Thời..
Hòa-Nhập vào Dòng Tiến Hóa của Loài Người..
Trong Hướng Nhân-Quyền, Tự Do, và Dân Chủ?
Trang Facebook mà Chúng Tôi đang Sử Dụng..
Mục đích chuyên đề Chúng Tôi nhằm <Xây Dựng Một Non Sông>,
<Chúng Ta hãy Quên Đi>, Những Bất Hạnh Dĩ Vãng đau lòng!
Cùng Chung Nỗ Lực để dựng xây <Một Quê Hương Thanh Bình Hạnh Phúc!>,
Chúng Tôi vẫn ước-ao Đường Về Quê-Hương Cũ..
Ngựa tuy già, nhưng Tình Non-Nước vẫn trẻ-trung!

Tran, Vanson – Tháng 4 – 2014

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: