THE AXLES OF SUPERPOWERS AND THEIR ECONOMY BLOCKS

CÁC TRỤC SIÊU CƯỜNG VÀ KHỐI KINH TẾ
(Thơ Phiếm Luận, Kinh Tế, Xã Hội)

Kể từ khi TQCS vào TC Thị-Trường Thế-Giới (WTO),
Đã không ngờ <Chuẩn Siêu-Cường> này tiến rất nhanh?
Ngày nay, TQCS được xếp Hạng Thứ Hai,
Trong Kinh Tế Toàn Cầu, trên cả Nhật..
10 Nước Kinh Tế Lớn dẫn đầu Thế-Giới,
Mà Chuyên-Viên CNN đã Xếp Hạng gần đây..
Thường dựa vào sự tăng-trưởng của GDP,<Gross Domestic Products)
Mỹ, China, Nhật, <Đức, Pháp, Anh>, Brazil, Ý, Nga, Ấn-Độ,
Ta cũng đừng quên còn các Liên-Minh Kinh Tế?
Như NEPAD, ASEAN, EU-Mỹ, LM BRICS, TPP..
Miền Trung-Đông còn có Cộng-Đồng Kinh-Tế Vịnh GCC,
Riêng Do-Thái & Mỹ, <Kinh-Tế Liên-Minh> này còn chặt-chẽ?
Các Màng Lưới Kinh-Tế Toàn-Cầu ngày càng phức-tạp..
Vì Liên-Minh những Quyền-Lợi KT chồng chéo nhau?
Như hôm nay <LB Nga>, bắt bí cả <LM Âu-Châu>,
Trong Sự-Cố Sát-Nhập Crimea của Ukraine vào Lãnh-Thổ?
Sự-Việc Ukraine là một <Dạng Ảnh Hưởng> nhau về Văn-Hóa?
Nhưng Đời-Sống nơi này, Kinh-Tế lại hỗ-tương nhau,
Nay vì lập trường <Chính-Trị & Văn-Hóa> đã phân-hóa nhau..
Ukraine trước đây có thể bị phân-chia <Thành 3-4 Nước>?
Các Khối Kinh-Tế sẽ dần dần chuyển hoán?
Và Cộng-Đồng Thế Giới, Sinh-Hoạt sẽ khó khăn?
Có lẽ Con Người lại bắt-đầu phải <Liên-Kết nhau>?
Và từ đó sẽ Tạo Nên nhiều Chia-Rẽ?
Hiện nay 4 Siêu-Cường, 4 Chúa Sơn-Lâm mạnh..
Siêu-Cường Hoa Kỳ, LH Âu-Châu, TQCS, LB Nga..
Xem tình hình Sự-Cố chuyển hoán gần đây..
Đang Chuyển Trục theo Nhu Cầu Thời Đại?
Miền Châu-Á, thì CS-TQCS vẽ <Đường Lưỡi Bò>, nhiều Tham-Vọng?
Miền Đông-Âu, SC-Nga lại quá kiêu-ngạo bất thường?
Còn lại SC-Mỹ, SC-LH Âu-Châu cố-gắng ra sao?
Vẫn phải đợi những Dạng Đường Ngoại-Giao mới?
Khi các Trục Siêu-Cường điều-chỉnh xong Thị-Trường Kinh-Tế..
Dần-dà thôi, Chúng Ta sẽ nhận rõ <Nét Tình Hình>?
Có nhiều Nguồn nói, chỉ có 5 <Nước Kinh Tế Giầu>,
Đó là Mỹ, China, Nga, Liên-Âu và Nhật-Bản?
Tuy nhiên Chúng Ta đừng quên, những <Dạng Liên Minh Mới>?
Thế-Giới đang Chuyển Mình vào Thời-Đại Kinh Bang?
Những Siêu-Cường Kinh-Tế nào sẽ nổi bật tương-lai?
Và Chật-Lượng thế nào? Hướng Đi, Chuyển Dịch?
SC LB-Nga có đang muốn Phục-Hồi Vai-Trò Chúa-Tể?
Và Giấc-Mơ LBSV cũ như sống lại <Với Tiếng Gầm>?
Con Hổ Vằn PUTIN, Lãnh-Chúa của Khu Rừng?
Như CSL <Hổ Xám TQCS>, bên Khu Rừng Châu Á?
Thế-Giới Loài-Người hầu như bắt đầu <Những Ngày Giông Tố>?
Một Chu-Kỳ khác, phải đến? mới có <HÒA BÌNH VĨNH CỬU ĐỊA CẦU>?

Tran, Vanson – 4/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://money.cnn.com/news/economy/world_economies_gdp/
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership
http://www.britannica.com/…/Gulf-Cooperation-Cou…‎
http://en.wikipedia.org/wiki/BRICS

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: