FIGHTING OF THE SOCIAL CLASSES OR FOR THE SOCIAL CLASSES?

GIAI CẤP ĐẤU TRANH =/= ĐẤU TRANH GIAI CẤP (GCĐT vs ĐTGC)
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Ký hiệu (=/=) trên, tầm nguyên từ Từ Versus (vs),
Tiếng Việt Ta thường định-nghĩa là Đối-Nghịch nhau,
Trong Ý-Niệm này, thấy Dạng Mệnh-Đề Kép trên..
Mang một Tiến-trình trong hai Thời-Kỳ Chiến-Tranh Lạnh?
Giai-Cấp Đấu-Tranh, chủ trương của các Tổ-Sư Cộng-Sản..
Có nghĩa là <GC Vô-Sản> nổi-dậy đánh <GC Tư-Sản> đến cùng,
Trong Cuộc Chiến-Tranh Lạnh phát-động từ Nga Sô?
1/2 Thế-Giới, <GC Vô Sản> đã do LBSV-Nga lãnh đạo?
Các Lãnh-Tụ khét tiếng như Lenine, Staline, Krushchev..
Bên Á-Đông, các đệ-tử Mao-Trạch-Đông, Kim Nhật-Thành, Hồ-Chí-Minh..
Họ mài-miệt cả Cuộc Đời cho chủ-đích <Giai Cấp Đấu Tranh>?
Phát-động Cuộc Cách-Mạng <Giai Cấp Đấu Tranh> trên Toàn Thế Giới..
Lý-tưởng của HỌ là đập-tan <Chủ Nghĩa Tư Bản> hay <GC Tư-Sản>,
Đưa <GC Vô Sản> lên và Đại-Đồng-Hóa Đời-Sống Con Người..
Họ đã tạo nên <một Liên Bang SV> Cộng-Sản nhiều Nơi..
Dạng <Kinh Tế Chỉ Huy>, và Tập Trung Quyền-Lực vào Nhà Nước..
Giai-đoạn I: GC Vô-Sản Đấu-Tố toàn-phần GC Tư-Sản..(Cường-Hào, Địa Chủ)
Bao-gồm cả <GC Trí Thức>, vì là Mầm Mống < CN Tư Bản Bóc Lột Con Người>?
Năm 1991, thì Liên-Bang Sô-Viết tự sụp-đổ rã-rời..
Tan-rã đầu tiên là 15 Quốc-Gia trung-thành <của LB Sô Viết>.
Các Quốc-Gia này, ngày nay đã hoàn-toàn Độc-Lập..
Và đang phục-hồi cùng Thích-Ứng Hóa vào <Mô Hình Chính Trị Tự Do Dân Chủ Tây Phương>,
Trong đó có Ukraina, quý Bạn đang <theo dõi Thời Sự gần đây>..
Riêng ở Á-Châu, các Lãnh-Tụ <Mao, KN Thành, Hồ Chí Minh> đều biến-đổi?
Đệ-tử chưởng-môn của Mao Trạch-Đông là <cct Đặng Tiểu Bình>, Trung-Quốc..
Nhìn ra nhiều <Chiêu Thức Lỗi Thời> của LBSV trước đây..
Cho nên CT Đặng đã Dự-Đoán một Tương-Lai?
Phải <Lãnh Đạo Khối Đàn Em > như Bắc-Triều-Tiên, Việt-Nam, CuBa còn lại..
Ông đã Định-Hướng CNCS vào Thị Trường Kinh-Tế..
Và cho rằng <Loại Mèo nào Bắt Chuột > đều có Khả Năng..
Cho nên, kể từ thập-niên 1985.. về sau..
Dạng <GC Đấu Tranh > đã chuyển-hoán sắc mầu thành <Đấu Tranh Giai Cấp>,
<Dạng ĐTGC > cần giải-thích thêm, <vì Dạng này> hoàn-toàn khác biệt,
<Hiện Con Người vẫn Đấu Tranh>, nhưng nhằm Địa-Vị, hoặc Giai-Cấp trong Môi-Trường?
Loại <Giai Cấp Mới> này chấp nhận Tư-Hữu như <CN Tư Bản Xưa>..
Và nó thường được mệnh-danh là Tư-Bản Đỏ,
Song Phương-Cách Chỉ Huy, Điều-Hành & Quản Trị,
Rất giống xưa, Bản-Chất là Toàn Trị, Độc-Tài,
Hệ-Thống Hóa Tổ-Chức, thì đại-khái vẫn như xưa..
<Mô Hình Mới Hiện Nay> là ở Bắc-Triều-Tiên, Việt-Nam & Trung-Quốc CS,
Bên Nam-Mỹ có thêm Quốc-Gia là Cuba XHCN..
Từ XHCN Định-Hướng theo KTTT đã nghe quen?
Tức là Các Quốc-Gia này, <Vì Thăng Tiến Giai-Cấp mình> mà Đấu-Tranh..
Song vẫn duy-trì Mô-Hình cũ, của Độc-Tài Toàn-Trị..
Nhất là <Đội Ngũ/Đội Hình> từ Chính-Quyền Trung-Ương đi xuống..
Đặc-tính mới: Người Dân trong các Quốc-Gia này, <không phải GC Đấu Tranh>,
Theo Mô-Hình & sự Chuyển-Biến này, Họ <Đấu-Tranh Để Tiến Bản Thân>?
Cho chính Đảng Mình, rồi mới đến <Toàn-Dân, Xã Hội>?
Tuy nhiên, Họ không sao Cản-Ngăn được <Lộ Trình Tham Nhũng>?
Có-lẽ Đa-Phần vì Họ từ <Giai Cấp Vô Sản> đi lên?
Chỉ thoáng đây, mới chừng 5-6 Thập Niên,
Họ đã tạo được sự vững-vàng cho <Giai Cấp mình, mệnh danh Tư Bản Đỏ>?
Tôi nghĩ Họ sẽ không quên Lịch-Sử Đấu-Tranh <và một Thời Lý Tưởng>?
Sẽ dần-dà Điều-Chỉnh Hố Ngăn Cách Nghèo Giầu?
Nếu Diễn-Trình Xã Hội của Họ được Bão-Hòa..
Nét Văn-Minh Lạc-Phúc không kém Tây-Phương & Mỹ?
Song Họ vẫn quen một Thói-Quen là <Độc Tài Toàn Trị>?
Khống-Chế Tha-Nhân như LB Nga & TQCS hiện-nay?
Lẽ dĩ-nhiên, <CĐ Thế Giới> đang chống lại Hành-Vi <hai Chúa Sơn Lâm này>?
Khiến Xã-Hội Loài Người sẽ càng thêm Xáo-Trộn?
Tôi hy vọng, trong Tiến-Trình Thăng Hoa Xã Hội..
<Họ sẽ gặp nhau > qua những Căng-Thẳng, Xung-Đột Quyền-Lực, lẫn Lợi-Quyền?
Và tình-trạng Chuyển-Hoán Ý-Thức Hệ của Con Người..
Vào Mẫu-Số Chung của Nền Văn Minh <Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ>?

Tran, Vanson – 4/2014

NGUỒN THAM KHẢO:
http://en.wikipedia.org/wiki/VS
http://dictionary.reference.com/browse/versus?s=t
http://www.history.com/topics/cold-war/fall-of-soviet-union
http://www.sparknotes.com/history/european/russianrev/section3.rhtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stalin
http://en.wikipedia.org/wiki/Communism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: