DADDY, WHAT IS INJUSTICE?

BỐ ƠI! THẾ NÀO LÀ BẤT CÔNG?
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Quả thật, tôi vẫn làm nghề Dậy Học,
Nhưng một hôm, thằng Bé rất láu, <Con tôi>,
Chợt ngừng ăn, hỏi tôi, <Thế Nào Là Bất Công> hả Bố?
Tôi cũng ngừng ăn, suy tư, hoàn-toàn bí!
“Không Công Bằng là Bất Công”, Tôi bèn trả lời Thằng Con tôi,
Bố, Nó hỏi tiếp, <Ko Công Bằng> là thế nào?
Tôi bèn lấy Ví-Dụ, những Món Ăn Sáng..
Nếu Mẹ <Chia không đều>, Con có giận Mẹ không?
Đó, Mẹ đã bất-công rồi, Con biết không?
May quá! Nó tạm yên, không hỏi nữa..
Trong Bộ Óc hãy còn ngây-thơ, non nớt..
Trẻ Con đang ghi nhận Những Định-Nghĩa này..
Suốt 3-4 thập niên, <Óc Con Trẻ> cứ ghi hoài,
Đương-nhiên sẽ trở thành <một Phần Mềm>, Bộ Óc ấy? (Software Program)
Một Nền Văn-Hóa, giống Cánh Đồng Hoa Trái?
Nếu Đất Nước Mình cứ Trồng-Cấy kiểu này,
Một Chiều Dọc Thời-Gian, Thế-Hệ các Con Em,
Sẽ thế nào? Ở Trong Lòng Đất Nước?
Nếu Ta có những Tài-Năng phát huy Trí-Tuệ,
Nhận Thức ra những Dạng của Bất Công..
Họ nói lên những Khiếm-Khuyết của Lãnh-Đạo Non-Sông..
Lại bị Nhốt Tù, Bất-Công càng nghiêm trọng?
Một Gia-Đình Bất-Công, Vợ Chồng nên thận trọng?
Vì Đàn Con, sẽ có lúc, Chúng Thoát-Ly?
Cha Mẹ bất công, Con Cái bỏ đi?
Đất Nước bất công, đương nhiên sẽ Loạn?
Ta xem trong nhiều Môi Trường Xã Hội..
Như Hiện Nay, tích lũy Bất Công nhiều..
Dân Chúng Xuống Đường, Phản Kháng, Biểu Tình..
Hay đúc kết thành những Phong-Trào Chống Đối?
Từ đó, Xã-Hội càng lún sâu vào Hệ-Lụy,
Nền Văn-Hóa đang xây, bị Sụp-Đổ dễ dàng?
Như trong Lịch-Sử, Nền Văn-Hóa Cộng-Sản Sô-Viết Liên-Bang..
Bỗng nhiên Sụp Đổ vào những Năm 1990-1991?
Tôi cho rằng Họ đã Xây Lâu-Đài <Trên Bãi Cát>?
Hay Đỉnh Cao Trí-Tuệ có Khuyết Điểm Di-Truyền?
Xin TQCS, BHCS, CubaCS, VNCS hãy coi chừng?
Những Biến-Chứng theo Chất Gene tiềm-tàng của XHCN?
Tất cả Nền Tảng, cũng đều xây <Trên Bất Công đấy>!

Tran Vanson – 3/14

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.pbs.org/behindcloseddoors/in-depth/stalins-spies.html
http://thediplomat.com/2013/08/chinas-collapse-will-be-worse-than-soviet-union-xinhua-says/
file:///C:/Users/Vanson%20Tran/Downloads/60b7d5241f26b91076.pdf
http://voiceofrussia.com/2010/10/01/23409820/
http://www.discoverthenetworks.org/…/Z-Social%20Justice-Code%20for%20C…‎
https://wic041u.server-secure.com/…/Occ_1_What%20is%20Social%20J…‎
ENGLISH TRANSLATION

DADDY! WHAT IS THE INJUSTICE?
(Palavering Social Poem)
Several years in my career, I’ve been teaching, but one day, my little cunning boy, stopped eating his breakfast & suddenly asked me, “Daddy, what is Injustice, Dad”? Well, I also stopped eating, being thoughtful and stuck to answer his question. Then I answered him, “That means No Justice, Not Fair”. However, He continued asking me another question “Not Fair, what is it?” I take the example of the dishes on the table and ask him,”If Mom distributes Breakfast Items unequally for us, do you get upset her?”. Well, her serving food to us is not fair, or injustice, do you see? Luckily, he is quiet and asks me no more.

In his innocent brain, the little child usually copies and copies those definitions. Time has past in 3-4 decades, our young generation have been copying like that for long, their brain will be, naturally, become a Software Program, like in our Computer. A Culture is similar a Planting Garden of Fruits and Vegetables. If our Country plant our Children this way, along with Historical Time, what will our National Young Generation become or will be happened in our very Culture soon?

Recently, we’ve luckily produced some Intellectual Talents who realized & criticized our Social Injustices, our Government put them in jail. Do you think our Social Injustice Status will be critically serious? Taking a Family for example, Parents must be careful in their Injustice Habbit at home, because Children will be running out and run away of their home. For the National Level, Social Injustices could cause Demonstrations and Opponent Forces. Then, the Societal Background will cause a lot of complications and become critically dangerous, like today, we’ve seen a lot of our Social Injustices?

The Culture, being dreamt, could be collapsed easily like our Historical Proof of Sovietic Federation of Russia was in 1990-1991? Personally, I realize they have built their Society on the Sand Background, or, their highly developed Brain has got some problem, particularly it could produce some Genes in our World Culture as well? Therefore, I hope Communist China, North Korea, Cuba and Vietnam would be seriously warned themselves to consider these different Gene Forms, possibly having been mutating & happening to their own Cultures sooner or later; because, their original Social Background was clearly build on Human Injustices?

Tran Vanson – 3/14

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: