THE TIBET, AN UNHAPPY AND SUFFERED PEOPLE FOR EVER?

TÂY TẠNG, MỘT TỘC DÂN BỊ DẦY VÒ VÀ BẤT HẠNH

(Thơ phiếm luận, xã hội)

 Trên Đời Này, Bất Công còn nhiều quá!

Bình-luận Góc nào tôi cũng đều thấy Bất-Công!

Vào Đất Mỹ, Tôi may-mắn đọc lung tung..

Và bắt gặp một Tộc Dân nhiều Bất-Hạnh!

Đó là Mảnh Đất Phật, là quốc-gia Tây-Tạng..

Đã từ lâu, dưới Nanh-Vuốt của CĐ Độc-Tài..

Các Bạn biết, tôi muốn đề cập đến Ai?

Mao-Sính-Sáng đó, mà <Nhiều Người> cho là Minh-Chủ?

Tôi cũng không hiểu được Tộc-Dân Trung-Hoa nữa?

Họ vẫn ùa theo Mao CT và, < dầy xéo một Tộc-Dân>?

Có thể <Óc Kỳ Thị> của Họ đã quá cao?

Hay có thể, Họ đang A Dua <Theo Phe Thắng Cuộc>?

Đã lâu lắm, sau cuộc <Cách Mạng Văn-Hóa> trong Lục-Địa…

Không rõ Chất-Lượng Cách-Mạng này xây dựng <Thành Tích Gì>?

Song, trong Lục Địa vĩ đại này, <nhiều Tộc Dân sống Nơi Đây>..

Vẫn có một Tộc Dân chịu Bất-Công <Từ năm 1959>..

Họ đã mất Lãnh-Thổ và phụ-thuộc vào Trung-Quốc?

Vì Cuộc Xâm-Lăng hùng-mạnh của CT Mao-Trạch-Đông,

Nền Độc-Lập, Tự-Do Tôn Giáo, Dân-Chủ, ước mong..

Như đã hoàn-toàn mất, chỉ còn là Mơ-Ước?

Xin Độc-Giả đọc sau đây, nhiều Nguồn <Mảnh Đất ấy>!

Một Tộc-Dân quá bất hạnh rất nhiều đời!

Họ rất bình dị, Tình Nhân-Bản tuyệt vời!

Họ đã Tự-Thiêu nhiều lần, để đòi <Nhân-Quyền xứng đáng>?

Tuy nhiều Đại-Cường đã nhiều lần Khuyến Cáo,

Và nhiều Nhà Trí-Tuệ đã lên tiếng khuyên-căn,

Nhưng Tộc-Dân Tây-Tạng, Kiếp Sống vẫn không may..

Khống-chế bởi một Quốc-gia vĩ-đại láng giềng, <TQ Độc Tài Toàn Trị>?

Nhân đọc lại <Kỷ Niệm Đấu Tranh> của Tộc-Dân Tây Tạng..

Với Cái-Nhìn bé nhỏ, Cây Viết lại nhỏ nhoi..

Tôi tha-thiết Kêu-Gọi các Nhà Lãnh-Đạo các Siêu-Cường,

Hãy Can-Thiệp, Yêu-Cầu Nước Trung Hoa Cộng Sản…

Hãy Trả Độc Lập cho Người Dân Tây-Tạng!

Hãy Tôn-Trọng Thế-Giới Người, Quyền Tự-Quyết từ lâu?

Hãy tích-lũy Tình Nhân-Bản trong Hội-Nhập Sống Chung..

Hãy mình-chứng Nền Văn-Minh từ lâu Tộc-Dân Trung-Quốc!

Luật Nhân-Quả sẽ tuần hoàn trong Toàn Vũ-Trụ?

Tôi tin rằng <Trí-Tuệ Tộc Dân Trung-Quốc> vẫn Hướng tới Thăng-Hoa?

Vẫn đuổi theo một Giấc Mộng Chung Tinh-Hoa?

Tạo cho Nhân-Loại, Một Nền Hòa-Bình, Sống-Chung Vĩnh-Cửu!

 Tran, Vanson  – 3/2014

 

  English Translation below:

THE TIBET, AN UNHAPPY AND SUFFERED PEOPLE FOR EVER?

(Palavering Social Poem)

 In this Life, there are a lot of Injustices!  Even we discuss any Life Problem, I’ve found several Injustices!  When entering USA land, luckily for me, I have more opportunities to read so many things; but I have met a People, a very unhappy because They have met a lot of Sufferings!  Very surprise, that is a Buddha Land or A Buddhist Nation, Tibet.  This Country has been for a long time controlled by Red China Totalitarian Regime.  Do you know I have mentioned Someone?  Mao Ze Dong, who has been worshiped & considered as their Smartest Leader, by so many Chinese in this Continent?

 In fact, I could not understand Chinese People and I ask myself why do they agree Chairman Mao’s Policty to suffer A Sweet People like Tibet? Could it that be their Racial Discrimination so serious? Could it that be they are the Winners of Something in Human Life after their Cultural Revolution aiming at a Higher Level of Humanity? Have they ever looked at the Qualities of This Revolution? And at their Purposes to complete any Cultural Accomplisments in this Land?  While, Tibet People have been suffering for almost a century, since 1959?

 Tibetans have lost their Land and have been subordinated to China just because of Chairman Mao Ze Dong’s Strong Invasion, and particularly, Tibetans have lost their Independence, Freedom of Religion, Societal Freedom and their Expectations?  Now, they have lost Everything, except their Dream?  I appreciate our Readers’ reviewing our Referenced Sources for this Little Country!  A poor People with everlasting Sufferings for a long time, through many generations!

 Tibetans have used their unique way for fighting for their Human Rights by Burning themselves sometimes, even several Superpowers and International Scholars have tried to warn and recommend Red China to adjust Their Human Rights Policy to Tibet several times; however, Tibet, as of this period, still gets more Sufferings than before; just because Tibet is a little Nation which is locating near a Super One with its Totalitarian Regime?

 Today, I read VOA news informing Tibetans’ Tragedy Memory Anniversary, specially their several  Sacrificed & Burned Human Beings, I appreciate asking All Superpowers and particularly, Red China Leaders would consider again the Human Rights of Tibetans and readjust their Foreign Policies towards Small Peoples and An Ideal Nation in Asia, by Returning Tibet Independence and Tibetans’ Human Rights Which our World Community has been respecting each People as well as their Autonomy Rights for long time?  I appreciate Red China to consider and adjust Human Rights Policy to accumulate Humanity Love in our Co Existence Period as well as China’s High Cultural Improvement in this field.  Please improve your Chinese Civilization Behaviors and consider the Possible Laws of the Causes and Effects THAT could have been being effecting in our Universe?

 

Pesonally, I believe China’s Wisdom has always been directing into the Promotional Direction, Which is still following our Mankind Common Dream of Peaceful and Interdependent Objective For All.

 Tran, Vanson  – 3/2014

 NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

 

http://www.voatiengviet.com/content/ng%C6%B0%C6%A1i-tay-tang-ky-niem-5-n%C4%83m-c%C3%A1c-v%E1%BB%A5-t%C6%B0-thi%C3%AAu-dien-ra/1861017.html

http://www.voatiengviet.com/content/ph%E1%BA%A3n-%E1%BB%A9ng-c%E1%BB%A7a-tq-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-tt-obama-s%E1%BA%BD-g%E1%BA%B7p-%C4%91%E1%BB%A9c-%C4%91%E1%BA%A1t-lai-l%E1%BA%A1t-ma/1856755.html

http://tibet.net/about-tibet/issues-facing-tibet-today/

http://chineseculture.about.com/library/china/whitepaper/blsreligion.htm

http://chineseculture.about.com/library/china/whitepaper/blsreligion.htm

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2094.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Xnr2SPHLraI

https://www.youtube.com/watch?v=2yscSp0QyB4

https://www.youtube.com/watch?v=8CMWRr9X9Sw

https://www.youtube.com/watch?v=l2F2xfNkUJA

https://www.youtube.com/watch?v=4-3UxawSmQo

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: